Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methods and techniques of conservation of archaeological finds, historic objects and works of art

General data

Course ID: WNHS-ODKS-MiTKZA
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Methods and techniques of conservation of archaeological finds, historic objects and works of art
Name in Polish: Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów z zasadami konserwatorskiego postępowania z różnego rodzaju obiektami zabytkowymi, a także z metodami konserwacji wszelkiego rodzaju zabytków, zarówno ruchomych jak i obiektów architektonicznych.

Full description: (in Polish)

Zasady postępowania konserwatorskiego, przyczyny niszczenia materii zabytkowej oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Podstawy etyczne podejmowania działań konserwatorskich.

Podstawy naukowe stosowania różnych metod konserwacji i stosowania zasad konserwatorskich.

Metody konserwacji:

- żelaza archeologicznego,

- żelaznych przedmiotów historycznych,

- przedmiotów wykonanych z metali kolorowych,

- przedmiotów z kości i rogu,

- archeologicznych zabytków skórzanych,

- przedmiotów skórzanych historycznych,

- drewna archeologicznego,

- przedmiotów drewnianych historycznych (mebli),

- ceramiki,

- szkła archeologicznego i szkła historycznego,

- papieru,

- tkanin,

- przedmiotów wykonanych z kamienia,

- malarstwa tablicowego i krosnowego,

- malarstwa ściennego,

- rzeźby drewnianej,

- obiektów architektonicznych drewnianych,

- obiektów architektonicznych murowanych,

- zabytkowych form ziemnych

Część zajęć poświęcona będzie praktycznym czynnościom związanym z konserwacją przedmiotu.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Z. Kobyliński (red.) Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa 1998

W Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzeźba, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995

W. Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: K_W02, K_W05

Umiejętności: K_U05, K-U06, K_U14K_U20,

Kompetencje: K_K04

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 20 godz.

Konsultacje: 10 godz

Suma godzin: 60 godz.

Punkty ECTS 60:30=2 pkt

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności); przygotowanie prezentacji na wybrany temat; zreferowanie przygotowanego tematu

udział w dyskusji nad prezentowanymi tematami; wykonanie konserwacji i opis wykonanych prac.

Ocena:

ndst.: student nie ma podstawowej wiedzy o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

dst: student ma wybiórczą wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

db: student ma dobrą wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuk

bdb: student ma odpowiednią wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Joanna Wawrzeniuk
Group instructors: Joanna Wawrzeniuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów z zasadami konserwatorskiego postępowania z różnego rodzaju obiektami zabytkowymi, a także z metodami konserwacji wszelkiego rodzaju zabytków, zarówno ruchomych jak i obiektów architektonicznych.

Full description: (in Polish)

Zasady postępowania konserwatorskiego, przyczyny niszczenia materii zabytkowej oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Podstawy etyczne podejmowania działań konserwatorskich.

Podstawy naukowe stosowania różnych metod konserwacji i stosowania zasad konserwatorskich.

Metody konserwacji:

- żelaza archeologicznego,

- żelaznych przedmiotów historycznych,

- przedmiotów wykonanych z metali kolorowych,

- przedmiotów z kości i rogu,

- archeologicznych zabytków skórzanych,

- przedmiotów skórzanych historycznych,

- drewna archeologicznego,

- przedmiotów drewnianych historycznych (mebli),

- ceramiki,

- szkła archeologicznego i szkła historycznego,

- papieru,

- tkanin,

- przedmiotów wykonanych z kamienia,

- malarstwa tablicowego i krosnowego,

- malarstwa ściennego,

- rzeźby drewnianej,

- obiektów architektonicznych drewnianych,

- obiektów architektonicznych murowanych,

- zabytkowych form ziemnych

Część zajęć poświęcona będzie praktycznym czynnościom związanym z konserwacją przedmiotu.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Z. Kobyliński (red.) Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa 1998

W Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzeźba, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995

W. Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985

Dodatkowa literatura zostanie podana na zajęciach

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza o zabytkach i sposobach ich pozyskiwania

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)