Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niematerialne dziedzictwo kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-NDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego podstawami prawnymi i organizacyjnymi, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane zjawiska wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zakresu świąt i obrzędów związanych z rokiem liturgicznym i innymi lokalnymi obchodami oraz polskie tańce narodowe, czy wiedza związana z zanikającymi zawodami lub umiejętnościami. Student/ka powinien/na nabyć wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://niematerialne.nid.pl/niematerialne-dziedzictwo-kulturowe/krajowa-lista-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012.

2. E. Piskorz-Branekova, Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.

3. T. A. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2006.

4. Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006.

5. J. Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa 1979.

6. M. Ziółkowska, Szczodry wieczór, szczodry dzień: obrzędy, zwyczaje zabawy, Warszawa 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03 - zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie limitu nieobecności spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia, jednak nieobecność na większej niż połowa ilości wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

2. ocena z pisemnego egzaminu (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym. Student/ka w najwyższym stopniu nabył/a wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym. Student/ka w średnim stopniu nabył/a wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym. Student/ka w podstawowym stopniu nabył/a wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFLOT5yXcmsR_cOr7YCRvjZ9OhTTDqXB1Fr7tEi9-nGI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=46932a8b-ddb6-426f-b131-2788909e7a21&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego podstawami prawnymi i organizacyjnymi, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane zjawiska wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zakresu świąt i obrzędów związanych z rokiem liturgicznym i innymi lokalnymi obchodami oraz polskie tańce narodowe, czy wiedza związana z zanikającymi zawodami lub umiejętnościami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w wykładzie): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do egzaminu): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego podstawami prawnymi i organizacyjnymi, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane zjawiska wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zakresu świąt i obrzędów związanych z rokiem liturgicznym i innymi lokalnymi obchodami oraz polskie tańce narodowe, czy wiedza związana z zanikającymi zawodami lub umiejętnościami. Student/ka powinien/na nabyć wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012.

2. E. Piskorz-Branekova, Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.

3. T. A. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2006.

4. Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006.

5. J. Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa 1979.

6. M. Ziółkowska, Szczodry wieczór, szczodry dzień: obrzędy, zwyczaje zabawy, Warszawa 1989.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w wykładzie): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do egzaminu): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego podstawami prawnymi i organizacyjnymi, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane zjawiska wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zakresu świąt i obrzędów związanych z rokiem liturgicznym i innymi lokalnymi obchodami oraz polskie tańce narodowe, czy wiedza związana z zanikającymi zawodami lub umiejętnościami. Student/ka powinien/na nabyć wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://niematerialne.nid.pl/niematerialne-dziedzictwo-kulturowe/krajowa-lista-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012.

2. E. Piskorz-Branekova, Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.

3. T. A. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2006.

4. Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006.

5. J. Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa 1979.

6. M. Ziółkowska, Szczodry wieczór, szczodry dzień: obrzędy, zwyczaje zabawy, Warszawa 1989.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)