Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy geodezji i kartografii i podstawy GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PGiKiPGiS
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy geodezji i kartografii i podstawy GIS
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

H1A_W05, S1A_W06


UMIEJĘTNOŚCI:

H1A_U01, P1A_U06


KOMPETENCJE:

H1A_K02, H1A_K03


Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Pełny opis:

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Literatura:

1) Brotton J. 2012. A History of the World in Twelve Maps, Penguine Books: Londyn

2) Łyszkowicz S. 2008. Podstawy geodezji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: Warszawa

3) Pasławski J. (red.). 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki; ma podstawową wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów; potrafi posługiwać się pomiarowymi instrumentami geodezyjnymi

KOMPETENCJE:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Aktywność studenta/ nakład pracy w godzinach:

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

czas na przygotowanie prezentacji - 10 godzin

czas na napisanie pracy pisemnej - 10 godzin

przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin

SUMA GODZIN - 60

LICZBA ECTS - 60 GODZIN = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: 1. aktywny udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności, trzecia - nawet usprawiedliwiona, wymaga dodatkowej kartkówki lub pracy pisemnej) 2. praca praktyczna w grupach polegająca na stworzeniu mapy na podstawie własnych pomiarów w terenie i w oparciu o środowisku GIS

na ocenę 2 (ndst) student nie ma podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podstaw geodezji i kartografii

na ocenę 3 (dst) student ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie

na ocenę 4 (db) ma określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie i poprawnie porusza się po zagadnieniach z zakresu podstaw geodezji i kartografii, potrafi formułować opinie i dyskutować na zadany temat

na ocenę 5 (bdb) student swobodnie porusza się w wyżej wymienionych sferach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)