Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Basics of geodesy and cartography and the basics of GIS

General data

Course ID: WNHS-ODKS-PGiKiPGiS
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Basics of geodesy and cartography and the basics of GIS
Name in Polish: Podstawy geodezji i kartografii i podstawy GIS
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Bibliography: (in Polish)

1) Brotton J. 2012. A History of the World in Twelve Maps, Penguine Books: Londyn

2) Łyszkowicz S. 2008. Podstawy geodezji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: Warszawa

3) Pasławski J. (red.). 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki; ma podstawową wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów; potrafi posługiwać się pomiarowymi instrumentami geodezyjnymi

KOMPETENCJE:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Aktywność studenta/ nakład pracy w godzinach:

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

czas na przygotowanie prezentacji - 10 godzin

czas na napisanie pracy pisemnej - 10 godzin

przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin

SUMA GODZIN - 60

LICZBA ECTS - 60 GODZIN = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia: 1. aktywny udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności, trzecia - nawet usprawiedliwiona, wymaga dodatkowej kartkówki lub pracy pisemnej) 2. praca praktyczna w grupach polegająca na stworzeniu mapy na podstawie własnych pomiarów w terenie i w oparciu o środowisku GIS

na ocenę 2 (ndst) student nie ma podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podstaw geodezji i kartografii

na ocenę 3 (dst) student ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie

na ocenę 4 (db) ma określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie i poprawnie porusza się po zagadnieniach z zakresu podstaw geodezji i kartografii, potrafi formułować opinie i dyskutować na zadany temat

na ocenę 5 (bdb) student swobodnie porusza się w wyżej wymienionych sferach.

Practical placement: (in Polish)

Brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)