Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konserwacji dzieł sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PKDSz
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy konserwacji dzieł sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zagadnienia związane z zachowaniem dzieł sztuki w aspekcie doktryn konserwatorskicj, zakres naukowo-badawczy, dokumentacyjny jak i wykonawstwo prac, informacje z zakresu obowiązującego prawa i szeroko rozumianych działań konserwatorskich.

Pełny opis:

Pogram zajęć podzielono na dwie części: pierwsza część – teoretyczna, obejmująca ogólne zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków, w tym ćwiczenia z umiejętności wykonania podstawowej dokumentacji zabytku oraz druga część - zorganizowana w pracowniach konserwacji różnych typów zabytków, pozwalająca zapoznać się z metodologią prac konserwatorskich.

Zakres tematów I części:

• Doktryny konserwatorskie – przypomnienie najważniejszych nurtów w historii konserwacji zabytków i odniesienie ich do czasów współczesnych.

• Podstawy prawne ochrony zabytków a dokumenty doktrynalne. Rola dziedzictwa w polityce międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Organizacja administracji i innych instytucji związanych z zachowaniem dziedzictwa.

• Postępowanie administracyjne - KPA, omówienie aktów prawnych, jak decyzja, postanowienie, czym jest rozprawa administracyjna, itd…

• Metody działań konserwatorskich - rodzaje i zakres ingerencji w zabytkach, typy konserwacji, terminologia. Wykonawstwo konserwatorskie, kwalifikacje wykonawców.

• Dokumentacja, inwentaryzacja zbytków, formułowanie wniosków konserwatorskich - systemy i zasady ewidencji zabytków – ćwiczenia praktyczne

• Studia i badania specjalistyczne zabytków - analizy historyczne, architektoniczno-konserwatorskie, ekspertyzy, opinie, dokumentacja badań i prac konserwatorskich.

• Finansowanie prac przy obiektach zabytkowych, omówienie dotacji, programów unijnych.

Zakres tematów II części

Zajęcia terenowe:

Metodologia prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Omówienie etapów prac projektowych i ich realizacji. Zabezpieczenie zabytku przed zagrożeniami.

(pracowanie konserwatorów zabytków w trakcie ustalania)

Literatura:

P. Kosiewicz, J. Krawczyk, Zabytek i historia, Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków XIX wieku., Antologia, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2002 r.

J. Krawczyk, Wokół Wawelu, Antologia, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa.

Witwicki M.T., Kryteria oceny wartosci zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków,w: Ochrona Zabytków 2007, s. 77-98.

Ustawa o ochronie zabytów i opiece nad zabytkami. Komentarz., pod red. M.Cherka, P. Antoniak, M. Cherka,F.M. Elżanowski, K.A. Wąsowski, Warszawa 2010.

- K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent ma możliwość realizacji swojej drogi zawodowej w administracji lub instytucji kultury związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie konserwacji zabytków i dziedzin pokrewnych.Student posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz zastosować ją w typowych i nietypowych problemach zawodu historyka sztuki.

Ponadto posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów konserwatorskich, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania wstępne: podstawy metodologii typowej dla historii sztuki i ochrony zabytków, uczestnictwo w zajęciach i udział czynny w dyskusjach. Praca pisemna - w ramach ćwiczeń. Udział w zajęciach terenowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)