Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Popularization of art and history of art in educational institutions

General data

Course ID: WNHS-ODKS-PPiHSwPO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Popularization of art and history of art in educational institutions
Name in Polish: Popularyzacja plastyki i historii sztuki w placówkach oświatowych
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups: (in Polish) Fakultety dla 3 roku
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3apZT4FhI0VxWPCn9agNYSJrlHgK7nwInr6YsckgWgiH01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f883078d-36cc-4ec1-8100-74cb12e56617&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ukończenie drugiego roku studiów I stopnia Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska

Short description: (in Polish)

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatorium, to znaczy łączą elementy wykładu z ćwiczeniami oraz komentarzem do ćwiczeń prowadzonym w formie heurystycznej (rozmowy prowadzącej do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wspierający proces tworzenia rozwiązań i samodzielnego dochodzenia do nich).

Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć popularyzujących historię sztuki i plastykę.

Program zajęć obejmuje:

1. Popularyzacja, definicja i znaczenie popularyzacji. Instytucje powołane do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych nauki o sztuce, a zwłaszcza historii sztuki i plastyki, a szczególnie:

- działy oświatowe muzeów i galerii artystycznych,

- ośrodki kultury,

- instytucje pozarządowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury

(fundacje, stowarzyszenia),

- placówki oświatowe pozaszkolne (ogniska plastyczne, dziecięce

i młodzieżowe akademie artystyczne, kluby seniora, uniwersytety

trzeciego wieku).

2. Metody i techniki podające stosowane w popularyzacji, a skuteczność ich stosowania w zależności od wieku i przygotowania adresata. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji.

3. Wykład i wykład konwersatoryjny, mini wykłady z prezentacjami. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji.

4. Metody waloryzacyjne i aktywne: drama oraz gry dydaktyczne. Praktyczne ćwiczenia w przygotowaniu zajęć popularyzacyjnych.

5. Metody i techniki popularyzacji łączące przekaz werbalny z aktywnością uczestników: heurystyka i różne formy działań grupowych.

6. Inne metody prowadzenia zajęć popularyzacyjnych - dyskusja, debata oxfordzka. Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu zajęć popularyzacyjnych.

7. Przygotowanie do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych - tworzenie pomocy dydaktycznych.

8. Przygotowanie do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych - tworzenie scenariuszy zajęć.

9. Analiza przygotowanych scenariuszy - dyskusja na temat zastosowanych metod i form popularyzacji.

10. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji historii sztuki w wybranych placówkach kultury państwowych i samorządowych.

11. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki w muzeach.

12. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki w instytucjach pozarządowych.

13. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki i historii sztuki - gry i zabawy terenowe, happeningi.

14. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki i historii sztuki - analiza dzieła sztuki, jako sposób na popularyzację.

15. Zaliczenie w formie wywiadu fokusowego - najważniejsze pojęcia dotyczące popularyzacji, metod i technik. Ewaluacja zajęć.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. Arends R.I.: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2002

2. Żuk G., Twórcze aspekty działalności muzeów [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, red. Barbara Myrdzik

i Małgorzata Karwatowska, Lublin 2011, s. 173-182.

Lektura uzupełniająca:

1. Dziedzic A., Kozłowska W.E., Drama na lekcjach historii, WSiP, Warszawa 1999.

3. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa 2004.

4. Jałochowska E., Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem, Wyd. Bukowy las, Wrocław 2021.

5. Lewińska B, Kieler W. Ars Longa. Przemiany sztuki od Wenus z Willendorfu do Ogrodu rozkoszy ziemskich. Podręcznik do historii sztuki, cz. 1, CEA, Warszawa 2021.

5. Lewińska B, Kieler W. Ars Longa. Przemiany sztuki od Szpitala Niewiniątek do Huśtawki Fragonarda. Podręcznik do historii sztuki, cz. 2, CEA, Warszawa 2022.

5. Wilder J.B., Historia sztuki dla bystrzaków, Wyd. Helion, Gliwice 2020.

6. Todd H. Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą, Wyd. OSM POWER, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Studentka/student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej, w tym przypadku w zakresie przygotowania i poprowadzenia zajęć popularyzujących historię sztuki i plastykę.

Student/studentka zna definicję i znaczenie popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki i plastyki.

Studentka/student wymienia instytucje powołane do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych nauki o sztuce, a zwłaszcza historii sztuki i plastyki, a szczególnie:

- działy oświatowe muzeów i galerii artystycznych,

- ośrodki kultury,

- instytucje pozarządowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury

(fundacje, stowarzyszenia),

- placówki oświatowe pozaszkolne (ogniska plastyczne, dziecięce

i młodzieżowe akademie artystyczne, kluby seniora, uniwersytety

trzeciego wieku).

Student/studentka zna podstawowe formy popularyzacji i ocenia skuteczność ich stosowania w zależności od wieku i przygotowania adresata.

Studentka/student potrafi właściwie przygotować się do prowadzenie zajęć popularyzacyjnych - tworzy scenariusze i niezbędne pomoce dydaktyczne.

Student/studentka zna i właściwie dobiera metody i techniki stosowane w popularyzacji.

Student/studentka wykazuje się umiejętnością poprowadzenia zajęć z zakresu popularyzacji historii sztuki i plastyki w różnych instytucjach. Potrafi m.in. poprowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w muzeach lub innych placówkach oświatowych.

Studentka/student podejmuje dyskurs na temat jakości i formy popularyzacji.

Student/studentka posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Liczba ECTS - 2

Udział w konwersatorium - 30 godzin w semestrze letnim, w tym poprowadzenie ćwiczeń popularyzatorskich.

Lektura własna, wykonanie zadań, w tym przygotowanie się do zajęć z wykorzystaniem pomocy multimedialnych- 30 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna - elementy wykładu konwersatoryjnego, aktywny udział studentów w konwersatorium oraz przygotowanie zajęć popularyzatorskich

Efekty kompetencji:

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów, uczenie się we współpracy, samodzielne poszukiwanie rozwiązań, metoda projektu (zadanie realizowane indywidualnie o charakterze praktycznym),

Prezentacja, jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

1.

Umiejętności

ocena 2 (ndst):

Student nie spełnia wymagań na ocenę dostateczną i/lub przekroczył dopuszczalny limit nieobecności nieusprawiedliwionych.

ocena 3 (dst)

Studentka/student rozumie potrzebę uczenia się i popularyzacji, ale nie podejmuje w tym kierunku wystarczającej aktywności. Student/studentka posiada niewielkie, wymagające stałego ćwiczenia umiejętności popularyzacji wiedzy o sztuce. Potrafi z pomocą nauczyciela akademickiego m.in. poprowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w muzeach lub innych placówkach oświatowych.

ocena 4 (db)

Studentka/student rozumie potrzebę uczenia się i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej, już na etapie studenckim podejmuje aktywność w tym zakresie. Student/studentka posiada umiejętności popularyzacji wiedzy o sztuce. Potrafi m.in. na zadowalającym poziomie poprowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w muzeach lub innych placówkach oświatowych. Zajęcia przez niego prowadzone są na dobrym poziomie.

ocena 5 (bdb)

Studentka/student doskonale rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej. Samodzielnie aktualizuje wiedzę i poszukuje informacji dotyczących sposobów jej popularyzowania. Student/studentka posiada umiejętności popularyzacji wiedzy o sztuce, zna podstawowe metody i techniki i wykorzystuje je w praktyce. Potrafi m.in. poprowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w muzeach lub innych placówkach oświatowych, a zajęcia są przez niego prowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Kompetencje

ocena 2 (ndst)

Studentka/student nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych. p

ocena 3 (dst)

Student/studentka potrafi częściowo posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w prowadzeniu zajęć. Studentka/student posiada zadowalającą umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Potrafi przygotować tekst naukowy w formie prezentacji z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki w stopniu zadowalającym.

ocena 4 (db)

Studentka/student potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki w dobrym stopniu w przygotowywanych materiałach dydaktycznych w formie zajęć; potrafi poprowadzić na dobrym poziomie zajęcia popularyzatorskie.

Student/studentka posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować na dobrym poziomie tekst naukowy z aparatem badawczym w formie prezentacji z poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

ocena 5 (bdb)

Studentka/student potrafi znakomicie posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w prowadzeniu zajęć.

Student/studentka posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na bardzo dobrym poziomie. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i fotografiami dzieł sztuki w formie prezentacji na bardzo dobrym poziomie.

2. Weryfikacja umiejętności i kompetencji:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności

nieusprawiedliwione; każda następna nieobecność powoduje obniżenie

oceny semestralnej o pół stopnia, w stosunku do oceny przewidywanej,

uzyskanej za aktywność, przygotowanie materiałów i poprowadzenie

ćwiczeń popularyzatorskich zgodnych z programem.

- aktywny udział w ćwiczeniach odnotowywany przez prowadzącego

- przygotowanie materiału naukowego w formie prezentacji

na zajęcia popularyzatorskie we wskazanej placówce kultury.

-pozytywne zaliczenie kolokwium kończącego zajęcia.

Practical placement: (in Polish)

Studenci odbywają praktyki w różnych instytucjach kultury, gdzie realizują efekty kształcenia opisane w Karcie praktykanta.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Beata Lewińska
Group instructors: Beata Lewińska
Course homepage: http://rqrtm7h
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia powadzone są za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w systemie synchronicznym w czwartki o godzinie 8.00-9.30.

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia.

Zajęcia mają charakter ćwiczeniiowy. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatorium, to znaczy łączą elementy wykładu z ćwiczeniami studentów oraz komentarzem do ćwiczeń prowadzonym w formie heurystycznej (rozmowy prowadzącej do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wspierający proces tworzenia rozwiązań i samodzielnego dochodzenia do nich).

Na zajęciach studenci dowiadują się:

1. Które instytucje powołane są do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych nauki o sztuce, a zwłaszcza historii sztuki i plastyki, a szczególnie:

- działy oświatowe muzeów i galerii artystycznych,

- ośrodki kultury,

- instytucje pozarządowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury

(fundacje, stowarzyszenia),

- placówki oświatowe pozaszkolne (ogniska plastyczne, dziecięce

i młodzieżowe akademie artystyczne, kluby seniora, uniwersytety

trzeciego wieku).

2. Jakie są formy popularyzacji ww. przedmiotów.

3. Jakie metody i techniki są najbardziej skuteczne w popularyzacji (w zależności od wieku i przygotowania adresata), a w szczególności:

- mini wykłady z prezentacją multimedialną,

- gry dydaktyczne,

- techniki dramy

- rozmowa nauczająca

- różne formy zajęć grupowych (uczenia się we współpracy).

4. Każdy student przygotowuje i prowadzi jedne zajęcia popularyzacyjne

historię sztuki, lub plastykę, lub elementy historii sztuki i plastyki łącznie.

Bibliography: (in Polish)

1. Arends R.I.: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2002

2. Dziedzic A., Kozłowska W.E., Drama na lekcjach historii, WSiP, Warszawa 1999.

3. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ukończony I rok studiów I stopnia w zakresie Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska

Link do przedmiotu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLX6RC4WcX7HlOGALhH_M7g3PkzWcZUNLFtAeOYpY0jY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=73fbc3f8-3c69-4723-af03-0f7439d41e61&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Beata Lewińska
Group instructors: Beata Lewińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3apZT4FhI0VxWPCn9agNYSJrlHgK7nwInr6YsckgWgiH01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f883078d-36cc-4ec1-8100-74cb12e56617&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba ECTS - 2

Udział w konwersatorium - 30 godzin w semestrze letnim, w tym poprowadzenie ćwiczeń popularyzatorskich.

Lektura własna, wykonanie zadań, w tym przygotowanie się do zajęć z wykorzystaniem pomocy multimedialnych- 30 godzin


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatorium, to znaczy łączą elementy wykładu z ćwiczeniami oraz komentarzem do ćwiczeń prowadzonym w formie heurystycznej (rozmowy prowadzącej do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wspierający proces tworzenia rozwiązań i samodzielnego dochodzenia do nich).

Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć popularyzujących historię sztuki i plastykę.

Program zajęć obejmuje:

1. Popularyzacja, definicja i znaczenie popularyzacji.

2. Instytucje powołane do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych nauki o sztuce, a zwłaszcza historii sztuki i plastyki, a szczególnie:

- działy oświatowe muzeów i galerii artystycznych,

- ośrodki kultury,

- instytucje pozarządowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury

(fundacje, stowarzyszenia),

- placówki oświatowe pozaszkolne (ogniska plastyczne, dziecięce

i młodzieżowe akademie artystyczne, kluby seniora, uniwersytety

trzeciego wieku).

3. Formy popularyzacji a skuteczność ich stosowania w zależności od wieku i przygotowania adresata.

4. Przygotowanie do prowadzenie zajęć popularyzacyjnych - tworzenie scenariuszy.

5. Przygotowanie do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych - tworzenie pomocy dydaktycznych.

6. Metody i techniki podające stosowane w popularyzacji: wykład i wykład konwersatoryjny, mini wykłady z prezentacjami.

7. Metody i techniki popularyzacji łączące przekaz werbalny z aktywnością uczestników: heurystyka i różne formy działań grupowych.

8. Metody waloryzacyjne i aktywne: drama oraz gry dydaktyczne.

9. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji historii sztuki w placówkach muzealnych.

10. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji historii sztuki w innych instytucjach kultury.

11. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki w instytucjach kultury państwowych i samorządowych.

12. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji historii sztuki w instytucjach pozarządowych.

13. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki w instytucjach pozarządowych.

14. Dyskusja na temat wypracowanych metod i form popularyzacji.

15. Kolokwium - test z najważniejszych pojęć dotyczących popularyzacji, metod i technik.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. Arends R.I.: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2002

2. Żuk G., Twórcze aspekty działalności muzeów [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, red. Barbara Myrdzik

i Małgorzata Karwatowska, Lublin 2011, s. 173-182.

Lektura uzupełniająca:

1. Dziedzic A., Kozłowska W.E., Drama na lekcjach historii, WSiP, Warszawa 1999.

3. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa 2004.

4. Jałochowska E., Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem, Wyd. Bukowy las, Wrocław 2021.

5. Lewińska B, Kieler W. Ars Longa. Przemiany sztuki od Wenus z Willendorfu do Ogrodu rozkoszy ziemskich. Podręcznik do historii sztuki, cz. 1, CEA, Warszawa 2021.

5. Lewińska B, Kieler W. Ars Longa. Przemiany sztuki od Szpitala Niewiniątek do Huśtawki Fragonarda. Podręcznik do historii sztuki, cz. 2, CEA, Warszawa 2022.

5. Wilder J.B., Historia sztuki dla bystrzaków, Wyd. Helion, Gliwice 2020.

6. Todd H. Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą, Wyd. OSM POWER, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ukończony drugi rok studiów I stopnia w zakresie Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Beata Lewińska
Group instructors: Beata Lewińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3apZT4FhI0VxWPCn9agNYSJrlHgK7nwInr6YsckgWgiH01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f883078d-36cc-4ec1-8100-74cb12e56617&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba ECTS - 2

Udział w konwersatorium - 30 godzin w semestrze letnim, w tym poprowadzenie ćwiczeń popularyzatorskich.

Lektura własna, wykonanie zadań, w tym przygotowanie się do zajęć z wykorzystaniem pomocy multimedialnych- 30 godzin


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatorium, to znaczy łączą elementy wykładu z ćwiczeniami oraz komentarzem do ćwiczeń prowadzonym w formie heurystycznej (rozmowy prowadzącej do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wspierający proces tworzenia rozwiązań i samodzielnego dochodzenia do nich).

Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć popularyzujących historię sztuki i plastykę.

Program zajęć obejmuje:

1. Popularyzacja, definicja i znaczenie popularyzacji. Instytucje powołane do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych nauki o sztuce, a zwłaszcza historii sztuki i plastyki, a szczególnie:

- działy oświatowe muzeów i galerii artystycznych,

- ośrodki kultury,

- instytucje pozarządowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury

(fundacje, stowarzyszenia),

- placówki oświatowe pozaszkolne (ogniska plastyczne, dziecięce

i młodzieżowe akademie artystyczne, kluby seniora, uniwersytety

trzeciego wieku).

2. Metody i techniki podające stosowane w popularyzacji, a skuteczność ich stosowania w zależności od wieku i przygotowania adresata. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji.

3. Wykład i wykład konwersatoryjny, mini wykłady z prezentacjami. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji.

4. Metody waloryzacyjne i aktywne: drama oraz gry dydaktyczne. Praktyczne ćwiczenia w przygotowaniu zajęć popularyzacyjnych.

5. Metody i techniki popularyzacji łączące przekaz werbalny z aktywnością uczestników: heurystyka i różne formy działań grupowych.

6. Inne metody prowadzenia zajęć popularyzacyjnych - dyskusja, debata oxfordzka. Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu zajęć popularyzacyjnych.

7. Przygotowanie do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych - tworzenie pomocy dydaktycznych.

8. Przygotowanie do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych - tworzenie scenariuszy zajęć.

9. Analiza przygotowanych scenariuszy - dyskusja na temat zastosowanych metod i form popularyzacji.

10. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji historii sztuki w wybranych placówkach kultury państwowych i samorządowych.

11. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki w muzeach.

12. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki w instytucjach pozarządowych.

13. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki i historii sztuki - gry i zabawy terenowe, happeningi.

14. Praktyczne ćwiczenia z zakresu popularyzacji plastyki i historii sztuki - analiza dzieła sztuki, jako sposób na popularyzację.

15. Kolokwium - test z najważniejszych pojęć dotyczących popularyzacji, metod i technik. Ewaluacja zajęć.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. Arends R.I.: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2002

2. Żuk G., Twórcze aspekty działalności muzeów [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, red. Barbara Myrdzik

i Małgorzata Karwatowska, Lublin 2011, s. 173-182.

Lektura uzupełniająca:

1. Dziedzic A., Kozłowska W.E., Drama na lekcjach historii, WSiP, Warszawa 1999.

3. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa 2004.

4. Jałochowska E., Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem, Wyd. Bukowy las, Wrocław 2021.

5. Lewińska B, Kieler W. Ars Longa. Przemiany sztuki od Wenus z Willendorfu do Ogrodu rozkoszy ziemskich. Podręcznik do historii sztuki, cz. 1, CEA, Warszawa 2021.

5. Lewińska B, Kieler W. Ars Longa. Przemiany sztuki od Szpitala Niewiniątek do Huśtawki Fragonarda. Podręcznik do historii sztuki, cz. 2, CEA, Warszawa 2022.

5. Wilder J.B., Historia sztuki dla bystrzaków, Wyd. Helion, Gliwice 2020.

6. Todd H. Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą, Wyd. OSM POWER, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ukończony drugi rok studiów I stopnia w zakresie Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska.

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 10 places more information
Coordinators: Beata Lewińska
Group instructors: Beata Lewińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)