Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-SPAOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZDK_W10

ZDK_U04, ZDK_U05

ZDK_K01


Skrócony opis:

Ma podstawową wiedzę na temat historii prawnych i administracyjnych ram

ochrony zabytków w Polsce i współczesnych norm administracyjnych zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce. Zna procedurę administracyjną w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.

Pełny opis:

- Ma podstawową wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram

ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce.

- Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,

paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

- Jest gotów do ciągłego samokształcenia w zakresie dziedziny

zarządzania dziedzictwem kulturowym i ma świadomość

transdyscyplinarności wiedzy z tego zakresu

Literatura:

Blombergowa M., Urzędowa opieka nad zabytkami archeologicznymi pod zaborami i w Polsce niepodlewgłej do 1928 [w:] Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce w XX wieku, Warszawa 1999

Jakimowicz R. Ochrona Zabytków Przedhistorycznych, Wiad. Archeol. t. X, 1929

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski jego straty i ochrona prawna, Kraków, 2001

Zeidler K., Wykład prawa dla archeologów, Gdańsk, 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P6S_WG, P6S_UO, P6U_U, P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

5 pytań testowych dotyczących historii ochrony zabytków w Polsce i historii rozwoju prawa i administracji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz aktualnych procedur administracyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)