Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-TPZDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aZPv_0xkpQ6MV1PzC-i1of803NIKMKKWmWdxP1qiH09U1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9d8b2cf9-3737-490e-b47d-d9e415630fea&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

H1A_W02, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W09, H1A_W10, S1P_W07

Umiejętności:

H1A_U01, H1A_U02, H1A_U07, S1A_U06, P1A_U04, P1A_U06

Kompetencje społeczne:

H1A_K01, H1A_K03, H1A_K04, H1A_K05


Skrócony opis:

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym opiera się na transdyscyplinarnej wiedzy naukowej, na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, na publicznej prezentacji obiektów dziedzictwa i ich obiektywnej i wielostronnej interpretacji, a także na negocjacjach społecznych, doradztwie, uwzględnianiu opinii i aspiracji różnych sektorów społeczeństwa oraz na publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Pełny opis:

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym można zdefiniować jako konserwację i mądre wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla dobra publicznego.

Kluczową koncepcją, leżącą u podstaw tej dyscypliny nauki i praktyki, powstałej w latach 70. XX wieku w związku z dynamicznymi przemianami, prowadzącymi od biernego społeczeństwa rządzonego przez władze do świadomego demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, jest zarządzanie zmianami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi w taki sposób, aby nie powodowały utraty wartości potencjalnie zawartych w dziedzictwie kulturowym. Współczesne zarządzanie tym dziedzictwem opiera się zatem na transdyscyplinarnej wiedzy naukowej, na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, na publicznej prezentacji obiektów dziedzictwa i ich obiektywnej i wielostronnej interpretacji, a także na negocjacjach społecznych, doradztwie, uwzględnianiu opinii i aspiracji różnych sektorów społeczeństwa oraz na publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Literatura:

Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki. Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

K_W02: Zna i rozumie podstawową terminologię zabytkoznawstwa i konserwatorstwa

K_W09: Rozumie kompleksową naturę kultury oraz jej złożoność i historyczną zmienność jej znaczeń

K_W10: Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_W12: Ma podstawową wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce

K_W13: Ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym

K_W14: Ma podstawową wiedzę na temat sposobów upowszechniania wiedzy, popularnego prezentowania i interpretowania dziedzictwa kulturowego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U03: Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym

K_U08: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, w języku polskim i angielskim

K_U11: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych pojawiających się w pracy zawodowej zarządcy dziedzictwa kulturowego

K_U12: Potrafi dokonać analizy obiektu dziedzictwa kulturowego i opracować dla niego program długoterminowej ochrony i konserwacji, wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz zgromadzone i wytworzone źródła

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01: Ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie

K_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

K_K04: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zarządcy dziedzictwa kulturowego

K_K05: Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma godzin: 50 godz.

Liczba ECTS: 50 godz./25(30) = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności) jako kryterium dopuszczenia do egzaminu

Egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma godzin: 50 godz.

Liczba ECTS: 50 godz./25(30) = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym opiera się na transdyscyplinarnej wiedzy naukowej, na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, na publicznej prezentacji obiektów dziedzictwa i ich obiektywnej i wielostronnej interpretacji, a także na negocjacjach społecznych, doradztwie, uwzględnianiu opinii i aspiracji różnych sektorów społeczeństwa oraz na publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Pełny opis:

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym można zdefiniować jako konserwację i mądre wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla dobra publicznego.

Kluczową koncepcją, leżącą u podstaw tej dyscypliny nauki i praktyki, powstałej w latach 70. XX wieku w związku z dynamicznymi przemianami, prowadzącymi od biernego społeczeństwa rządzonego przez władze do świadomego demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, jest zarządzanie zmianami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi w taki sposób, aby nie powodowały utraty wartości potencjalnie zawartych w dziedzictwie kulturowym. Współczesne zarządzanie tym dziedzictwem opiera się zatem na transdyscyplinarnej wiedzy naukowej, na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, na publicznej prezentacji obiektów dziedzictwa i ich obiektywnej i wielostronnej interpretacji, a także na negocjacjach społecznych, doradztwie, uwzględnianiu opinii i aspiracji różnych sektorów społeczeństwa oraz na publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Literatura:

Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki. Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma godzin: 50 godz.

Liczba ECTS: 50 godz./25(30) = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym opiera się na transdyscyplinarnej wiedzy naukowej, na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, na publicznej prezentacji obiektów dziedzictwa i ich obiektywnej i wielostronnej interpretacji, a także na negocjacjach społecznych, doradztwie, uwzględnianiu opinii i aspiracji różnych sektorów społeczeństwa oraz na publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Pełny opis:

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym można zdefiniować jako konserwację i mądre wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla dobra publicznego.

Kluczową koncepcją, leżącą u podstaw tej dyscypliny nauki i praktyki, powstałej w latach 70. XX wieku w związku z dynamicznymi przemianami, prowadzącymi od biernego społeczeństwa rządzonego przez władze do świadomego demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, jest zarządzanie zmianami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi w taki sposób, aby nie powodowały utraty wartości potencjalnie zawartych w dziedzictwie kulturowym. Współczesne zarządzanie tym dziedzictwem opiera się zatem na transdyscyplinarnej wiedzy naukowej, na publicznej partycypacji w procesach konserwacji, na publicznej prezentacji obiektów dziedzictwa i ich obiektywnej i wielostronnej interpretacji, a także na negocjacjach społecznych, doradztwie, uwzględnianiu opinii i aspiracji różnych sektorów społeczeństwa oraz na publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Literatura:

Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki. Warszawa 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)