Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WHSTA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nabycie przez studenta/kę umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich. Student/ka w efekcie końcowym powinien/na znać terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w zakresie technik artystycznych oraz nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990.

2. C. Cennini, Rzecz o malarstwie, tłum. S.Tyszkiewicz, opr. H. Jędrzejewska, Wrocław 1955.

3. K. Pliniusza starszego Historyi naturalnej ksiąg 37, tłum. J. Łukaszewicz, t. 1-10, Poznań 1845.

4. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum. S. Kobielus, Tyniec – Kraków 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W01 - zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w zakresie technik artystycznych

Umiejętności:

ODKiŚ1_U01 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie limitu nieobecności spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia, jednak nieobecność na większej niż połowa ilości wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

2. ocena z pisemnego kolokwium (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w średnim stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków..

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPS_ho1K2J_Csr4-AIVVrS2IA2mfObJ6W-3OMPyTvRq41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad632786-8194-4c73-9367-f07c4c904777&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Wymagania wstępne:

Wykład prowadzony zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Zaliczenie w formie testu pisanego stacjonarnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w wykładzie): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do kolokwium): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nabycie przez studenta/kę umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich. Student/ka w efekcie końcowym powinien/na znać terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w zakresie technik artystycznych oraz nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990.

2. C. Cennini, Rzecz o malarstwie, tłum. S.Tyszkiewicz, opr. H. Jędrzejewska, Wrocław 1955.

3. K. Pliniusza starszego Historyi naturalnej ksiąg 37, tłum. J. Łukaszewicz, t. 1-10, Poznań 1845.

4. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum. S. Kobielus, Tyniec – Kraków 1998.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w wykładzie): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do kolokwium): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nabycie przez studenta/kę umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich. Student/ka w efekcie końcowym powinien/na znać terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w zakresie technik artystycznych oraz nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990.

2. C. Cennini, Rzecz o malarstwie, tłum. S.Tyszkiewicz, opr. H. Jędrzejewska, Wrocław 1955.

3. K. Pliniusza starszego Historyi naturalnej ksiąg 37, tłum. J. Łukaszewicz, t. 1-10, Poznań 1845.

4. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum. S. Kobielus, Tyniec – Kraków 1998.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)