Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to the history of art. Art Techniques

General data

Course ID: WNHS-ODKS-WHSTA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to the history of art. Art Techniques
Name in Polish: Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

ODKiŚ1_W01


Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych.

Short description:

Level of course: Basic

Objectives of the course: Purchasing by the student the ability of recognizing artistic techniques and the basic knowledge to their topic is a purpose of the object.

Full description: (in Polish)

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich. Student/ka w efekcie końcowym powinien/na znać terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w zakresie technik artystycznych oraz nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Bibliography:

Recommended reading:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

description ECTS [1 ECTS = 30(25) hours]:

participation in the lecture: 30 hours

individual reading: 15 hours

prepare for the test: 15 hours

sum of hours: 60 [60/50(25)=2]

number of ECTS: 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie limitu nieobecności spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia, jednak nieobecność na większej niż połowa ilości wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

2. ocena z pisemnego kolokwium (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w średnim stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków..

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym oraz w najwyższym stopniu umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZmZGU2YzUtOTU3OS00MDM0LTlhN2UtY2U1NDMxYWIwY2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229507db71-555a-47c6-a321-cd31f420d078%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich.

Bibliography:

Recommended reading:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak wymagań wstępnych.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPS_ho1K2J_Csr4-AIVVrS2IA2mfObJ6W-3OMPyTvRq41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad632786-8194-4c73-9367-f07c4c904777&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład prowadzony zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Zaliczenie w formie testu pisanego stacjonarnie.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w wykładzie): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do kolokwium): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest nabycie przez studenta/kę umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Full description: (in Polish)

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich. Student/ka w efekcie końcowym powinien/na znać terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w zakresie technik artystycznych oraz nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990.

2. C. Cennini, Rzecz o malarstwie, tłum. S.Tyszkiewicz, opr. H. Jędrzejewska, Wrocław 1955.

3. K. Pliniusza starszego Historyi naturalnej ksiąg 37, tłum. J. Łukaszewicz, t. 1-10, Poznań 1845.

4. Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, tłum. S. Kobielus, Tyniec – Kraków 1998.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak wymagań wstępnych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)