Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WHSU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01

Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań.

Skrócony opis:

Celem jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu urbanistyki oraz zarysu historii rozwoju planowania miast od antyku po współczesność w Europie i Polsce.

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu student poznaje podstawową wiedzę na temat historii urbanistyki europejskiej i historii rozplanowania miast w Polsce wraz z właściwą dla tego tematu terminologią. Student nabywa umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, wyszukiwania materiałów bibliograficznych i syntetycznego prezentowania węzłowych problemów historii rozplanowania miast w Polsce w ramach przygotowywanego w grupie 2-3 osobowej referatu z materiałem ilustracyjnym w formie prezentacji.

Literatura:

Podstawowa:

J. Słodczyk, Historia planowania i budowy miast, Opole 2012.

T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Warszawa 1971.

W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

ODKiŚ1_W01 - Zna terminologię z zakresu urbanistyki i zarys historii rozplanowania miast od starożytności po współczesność.

UMIEJĘTNOŚCI:

ODKiŚ1_U01 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisania i porównywania wybranych układów urbanistycznych, przedstawiając w zwięzły sposób wyniki publikowanych badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt ODKiŚ1_W01

na ocenę bardzo dobrą:

1. opracowuje samodzielnie lub w grupie 2-3 osobowej w sposób wyczerpujący wybrane zagadnienie z historii urbanistyki, ilustrując je odpowiednio dobranymi przykładami

2. definiuje poprawnie wszystkie terminy urbanistyczne

3. wykorzystuje wiedzę z wykładu, ale również korzysta z literatury przedmiotu

na ocenę dobrą:

1. opracowuje samodzielnie lub w grupie 2-3 osobowej w sposób względnie wyczerpujący wybrane zagadnienie z historii urbanistyki, ilustrując je odpowiednio dobranymi przykładami

2. definiuje poprawnie większość terminów urbanistycznych

3. wykorzystuje przede wszystkim wiedzę z wykładu, w mniejszym stopniu korzysta z literatury przedmiotu

na ocenę dostateczną:

1. opracowuje samodzielnie lub w grupie 2-3 osobowej w sposób pobieżny wybrane zagadnienie z historii urbanistyki, wymieniając przykłady bez ich zilustrowania

2. definiuje poprawnie tylko podstawowe terminy urbanistyczne

3. wykorzystuje wyłącznie wiedzę z wykładu

Efekt ODKiŚ1_U01

na ocenę bardzo dobrą:

1. Potrafi w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisania i porównania wybranych układów urbanistycznych Polski i Europy

2. Posługuje się umiejętnie i swobodnie specjalistycznym językiem

3. Potrafi przedstawić syntezę badań naukowych korzystając z literatury przedmiotu

na ocenę dobrą:

1. Potrafi względnie poprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisania i porównania wybranych układów urbanistycznych Polski i Europy

2. Posługuje się w miarę swobodnie specjalistycznym językiem

na ocenę dostateczną:

1. Potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisania i porównania układów urbanistycznych Polski i Europy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu urbanistyki i historii rozwoju planowania miast od antyku po początek XX w. (Polska i Europa).

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu student uzyskuje podstawową wiedzę na temat historii urbanistyki europejskiej (wykład wzbogacony prezentacją multimedialną) i historii rozplanowania miast w Polsce (referaty przygotowane przez studentów, korygowane i uzupełniane w trakcie i po jego wygłoszeniu przez wykładowcę).

Uzasadnienie pkt. ECTS:

1. udział w zajęciach = 30 godz.

2. przygotowanie referatu = 20 godz.

3. konsultacje = 1 godz.

4. samodzielna lektura wskazanej literatury = 9 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Literatura:

Podstawowa:

W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Warszawa 1971.

W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966.

Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Uzupełniająca:

K.K. Pawłowski, Francuska myśl urbanistyczna epoki Oświecenia. Geneza, rozwój, role w kształtowaniu metod planowania miast w Europie, Warszawa 1970.

K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831-1869, Wrocław 1974.

W. Kalinowski, Rozwój i rozbudowa miast polskich w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 1998.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowanie referatu wraz z prezentacją multimedialną, samodzielna lektura) = 30 godz.


Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowanie referatu razem z prezentacją multimedialną, samodzielna lektura) = 30 godz.


Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)