Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WODKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGQwykpLkDqlq14d6BTzeCP_BC6-evJPXUdwBQ5riFXg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dea0896-c47d-41fb-8422-f8a7d5a9d352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W09

ODKiŚ1_U03Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii, etyki, filozofii, historii sztuki i biologii.

Pełny opis:

Zajęcia są wprowadzeniem do studiów na kierunku „Ochrona dóbr kultury i środowiska” (dalej ODKiŚ). Celem zajęć jest zapoznanie studentów/ek z interdyscyplinarnością kierunku, podstawowymi terminami i zagadnieniami. Zajęcia mają formę ćwiczeń. Zajęcia mają również na celu przedstawienie podstawowych publikacji naukowych związanych z ODKiŚ, przykładowymi działaniami, metodami itp., a także instytucji m.in. w Polsce, związanych z ODKiŚ. Zajęcia stanowią również wprowadzenie do przygotowania do pracy w sektorze ODKiŚ, z uwzględnieniem wybranych zagadnień związanych z pisaniem i czytaniem: prac naukowych, dokumentacji specjalistycznych, wyników badań, jak i ekspertyz itp.. Tematyka zajęć odnosi się do zagadnień z pogranicza humanistyki (nauki o sztuce, filozofia, archeologia itp.), nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki biologiczne), a także nauk społecznych (nauki o zarządzaniu, nauki prawne).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Gadecki B., 2019, Objaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem badań – rozdział / fragment on-line - https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/2/12242-ochrona-podwodnego-dziedzictwa-kultury-aspekty-prawnokarne-i-kryminologiczne-bartlomiej-gadecki-darmowy-fragment.pdf

Gebuza A., 2019, Ewolucja pojęcia dóbr kultury w konwencjach UNESCO - https://doi.org/10.34616/23.19.058

Lewicki, J., 2016. Razem czy osobno, czyli o potrzebie zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w działalności urzędów konserwatorskich. „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, [online] Nr 1, s. 85–92. Dostępny w: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b942b50a-ad8b-485d-bc8c-311b81e6b2c6

Szmygin B. (red.), 2015, Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Kultury, Warszawa – PKN ICOMOS - http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf

Zapłata R., Juszczyk K., Stereńczak K., 2021, Zrównoważony rozwój – obszary leśne i dziedzictwo kulturowe, [w:] Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju, red. M. Pawleta, A. Marciniak, Kraków, s. 155-189.

Literatura uzupełniająca:

Lewicki J., 2014, "Nowy kierunek kształcenia konserwatorskiego, czyli o udanym połączeniu ochrony zabytków z ochroną przyrody", s. 87-98 - http://bc.pollub.pl/Content/7894/PDF/nauczanie.pdf

Rakoczy B., 2015, Ochrona lasu jako zabytku w prawie polskim / rozdział on-line - https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13084-ochrona-dziedzictwa-kulturalnego-i-naturalnego-perspektywa-prawna-i-kryminologiczna-bartlomiej-gadecki-darmowy-fragment.pdf

Zalasińska K., 2020, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa – on-line darmowe fragmenty - https://www.ksiegarnia.beck.pl/19325-ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami-komentarz-katarzyna-zalasinska#opis

Zapłata R., Bałazy R., Lewicki J., Zawiła-Niedźwiecki T. 2015. Dziedzictwo kulturowe w lasach. Zabytki architektury, przemysłu, historyczne fortyfikacje i zasoby archeologiczne. Trudne wyzwania i interdyscyplinarne strategie ochrony, [w:] Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dziedzictwo. Lasy i gospo-darka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym, red. D. J. Gwiazdowicz, K. Rykowski. Sę-kocin Stary, xxx Instytut Badawczy Leśnictwa, 340-353 - https://www.researchgate.net/publication/301215643_Dziedzictwo_kulturowe_w_lasach_Zabytki_architektury_przemyslu_historyczne_fortyfikacje_i_zasoby_archeologiczne_Trudne_wyzwania_i_interdyscyplinarne_strategie_ochrony

* Dodatkowa literatura rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W09 - student/ka (1) definiuje podstawowe terminy dotyczące filozofii, etyki oraz ODKiŚ (2) nazywa, a zarazem (3) rozumie zależności między ww. oraz fakty i pojęcia w odniesieniu do norm etycznych, związane z ODKiŚ;

U02 – student/ka (4) posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu ODKiŚ, a także (5) potrafi stosować odpowiednią terminologię stosowaną w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W09:

- dostateczny/3 – posiada (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych nurtów i koncepcji filozoficznych, a zarazem wykazuje znajomość (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) pojęć i faktów w obszarze norm etycznych obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz ochronie zabytków;

- dobry/4 – posiada podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych nurtów i koncepcji filozoficznych, a zarazem wykazuje znajomość pojęć i faktów w obszarze norm etycznych obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz ochronie zabytków;

- bardzo dobry/5 – posiada pełną wiedzę z zakresu najważniejszych nurtów i koncepcji filozoficznych, a zarazem wykazuje pełną znajomość głównych pojęć i faktów w obszarze norm etycznych obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz ochronie zabytków.

Efekt U03:

- dostateczny/3 – posiada (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) umiejętność posługiwania się – na poziomie podstawowym - językiem specjalistycznym, a także (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) umiejętność stosowania podstawowej - właściwej terminologii używanej w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

- dobry / 4 – posiada umiejętność posługiwania się – na poziomie podstawowym - językiem specjalistycznym, a także umiejętność stosowania podstawowej - właściwej terminologii używanej w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

- bardzo dobry / 5 – posiada biegłą umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, a także umiejętność płynnego i obszernego stosowania właściwej terminologii używanej w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGQwykpLkDqlq14d6BTzeCP_BC6-evJPXUdwBQ5riFXg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dea0896-c47d-41fb-8422-f8a7d5a9d352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat dziedzin które będą przybliżone w trakcie studiów.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formule ćwiczeń, która zakłada aktywność studentów. Wykładowca na kilku pierwszych zajęciach wprowadza studentów w specyfikę kierunku. Studenci następnie są zobowiązani do aktywnego przygotowywania się na zajęcia. Na podstawie wyznaczonych lektur, wskazanej literatury fachowej i samodzielnie wyszukanych publikacji naukowych przygotowują referaty, prezentacje i prace pisemne, z których ocena jest komponentem oceny zaliczeniowej.

Literatura:

E. Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Papież Franciszek, Encyklika Laudato si', 2015

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość najnowszej historii powszechnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGQwykpLkDqlq14d6BTzeCP_BC6-evJPXUdwBQ5riFXg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dea0896-c47d-41fb-8422-f8a7d5a9d352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 30 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 30 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja pracy, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 60 = 2 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat dziedzin które będą przybliżone w trakcie studiów.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formule ćwiczeń, która zakłada aktywność studentów. Wykładowca na kilku pierwszych zajęciach wprowadza studentów w specyfikę kierunku. Studenci następnie są zobowiązani do aktywnego przygotowywania się na zajęcia. Na podstawie wyznaczonych lektur, wskazanej literatury fachowej i samodzielnie wyszukanych publikacji naukowych przygotowują referaty, prezentacje i prace pisemne, z których ocena jest komponentem oceny zaliczeniowej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Gadecki B., 2019, Objaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem badań – rozdział / fragment on-line - https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/2/12242-ochrona-podwodnego-dziedzictwa-kultury-aspekty-prawnokarne-i-kryminologiczne-bartlomiej-gadecki-darmowy-fragment.pdf

Gebuza A., 2019, Ewolucja pojęcia dóbr kultury w konwencjach UNESCO - https://doi.org/10.34616/23.19.058

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nad zabytkami na lata 2019-2022 - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000808/O/M20190808.pdf

Lewicki, J., 2016. Razem czy osobno, czyli o potrzebie zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w działalności urzędów konserwatorskich. „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, [online] Nr 1, s. 85–92. Dostępny w: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b942b50a-ad8b-485d-bc8c-311b81e6b2c6

Lewicki J., 2014, "Nowy kierunek kształcenia konserwatorskiego, czyli o udanym połączeniu ochrony zabytków z ochroną przyrody", s. 87-98 - http://bc.pollub.pl/Content/7894/PDF/nauczanie.pdf

Mitkowska, A., Drapella-Hermansdorfer, A., 1982. Ochrona przyrody i ochrona zabytków - konflikt czy współdziałanie? Ochrona Zabytków, (3-4), s. 222–225 - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f90b53a2-eae2-4ceb-baaa-30a680e60a47

Rakoczy B., 2015, Ochrona lasu jako zabytku w prawie polskim / rozdział on-line - https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13084-ochrona-dziedzictwa-kulturalnego-i-naturalnego-perspektywa-prawna-i-kryminologiczna-bartlomiej-gadecki-darmowy-fragment.pdf

Szmygin B. (red.), 2015, Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Kultury, Warszawa – PKN ICOMOS - http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf

Zapłata R., Juszczyk K., Stereńczak K., 2021, Zrównoważony rozwój – obszary leśne i dziedzictwo kulturowe, [w:] Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju, red. M. Pawleta, A. Marciniak, Kraków, s. 155-189.

Franciszek, 2015, Encyklika Laudatio si’ - http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość najnowszej historii powszechnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 30 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 30 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja pracy, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 60 = 2 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formule ćwiczeń, która zakłada aktywność studentów. Wykładowca na kilku pierwszych zajęciach wprowadza studentów w specyfikę kierunku. Studenci następnie są zobowiązani do aktywnego przygotowywania się na zajęcia. Na podstawie wyznaczonych lektur, wskazanej literatury fachowej i samodzielnie wyszukanych publikacji naukowych przygotowują referaty, prezentacje i prace pisemne, z których ocena jest komponentem oceny zaliczeniowej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Gadecki B., 2019, Objaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem badań – rozdział / fragment on-line - https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/2/12242-ochrona-podwodnego-dziedzictwa-kultury-aspekty-prawnokarne-i-kryminologiczne-bartlomiej-gadecki-darmowy-fragment.pdf

Gebuza A., 2019, Ewolucja pojęcia dóbr kultury w konwencjach UNESCO - https://doi.org/10.34616/23.19.058

Lewicki, J., 2016. Razem czy osobno, czyli o potrzebie zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w działalności urzędów konserwatorskich. „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, [online] Nr 1, s. 85–92. Dostępny w: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b942b50a-ad8b-485d-bc8c-311b81e6b2c6

Szmygin B. (red.), 2015, Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Kultury, Warszawa – PKN ICOMOS - http://bc.pollub.pl/Content/12727/PDF/vaddemecumpl.pdf

Zapłata R., Juszczyk K., Stereńczak K., 2021, Zrównoważony rozwój – obszary leśne i dziedzictwo kulturowe, [w:] Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju, red. M. Pawleta, A. Marciniak, Kraków, s. 155-189.

Literatura uzupełniająca:

Lewicki J., 2014, "Nowy kierunek kształcenia konserwatorskiego, czyli o udanym połączeniu ochrony zabytków z ochroną przyrody", s. 87-98 - http://bc.pollub.pl/Content/7894/PDF/nauczanie.pdf

Rakoczy B., 2015, Ochrona lasu jako zabytku w prawie polskim / rozdział on-line - https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13084-ochrona-dziedzictwa-kulturalnego-i-naturalnego-perspektywa-prawna-i-kryminologiczna-bartlomiej-gadecki-darmowy-fragment.pdf

Zalasińska K., 2020, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa – on-line darmowe fragmenty - https://www.ksiegarnia.beck.pl/19325-ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami-komentarz-katarzyna-zalasinska#opis

Zapłata R., Bałazy R., Lewicki J., Zawiła-Niedźwiecki T. 2015. Dziedzictwo kulturowe w lasach. Zabytki architektury, przemysłu, historyczne fortyfikacje i zasoby archeologiczne. Trudne wyzwania i interdyscyplinarne strategie ochrony, [w:] Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dziedzictwo. Lasy i gospo-darka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym, red. D. J. Gwiazdowicz, K. Rykowski. Sę-kocin Stary, xxx Instytut Badawczy Leśnictwa, 340-353 - https://www.researchgate.net/publication/301215643_Dziedzictwo_kulturowe_w_lasach_Zabytki_architektury_przemyslu_historyczne_fortyfikacje_i_zasoby_archeologiczne_Trudne_wyzwania_i_interdyscyplinarne_strategie_ochrony

* Dodatkowa literatura rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)