Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do archeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WdARCHEO
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archeologii
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03, ODKiŚ1_U02

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z nowymi trendami w badaniach archeologicznych. Prezentowane będą z jednej strony współczesne problemy warsztatowe (datowanie absolutne, niedestrukcyjne badania stanowisk, wykorzystywanie nowoczesnych metod biologii, fizyki i chemii), z drugiej zaś ciekawe przykłady badań poszczególnych problemów (np. antropogeneza) czy stanowisk (jaskinia Chauveta, człowiek z Similaun, Stonehenge, Akrotiri,…).

Pełny opis:

Zakres tematów:

– Co to archeologia; krótka historia archeologii

– Antropogeneza

– Metody datowania absolutnego w archeologii: 14C, dendrochronologia

- Najstarsza sztuka - jaskinia Chauveta

- Poszukiwania stanowisk archeologicznych: AZP, archeologia lotnicza, LiDAR

- Człowiek neolitu - Oetzi

- Niedestrukcyjne badania stanowisk archeologicznych: metody geofizyczne

- Polskie hity: Krzemionki i Biskupin – problemy ochrony

- Metody biologiczne w archeologii: makroszczątki, antrakologia, pyłki-skrobia-fitolity;

- Stonehenge

- Fizyczne i chemiczne metody badania zabytków archeologicznych: własności fizyczne, identyfikacja złóż; chemia w naczyniach i sedymentach

- Akrotiri - erupcja Santorynu

- Analizy przestrzenne w archeologii: GIS – archeologia krajobrazu

- Scytowie

- Archeogenetyka

Literatura:

Ławecka Dorota; 2012; Wstęp do archeologii; Warszawa: PWN.

Renfrew Colin, Bahn Paul G.; 2002; Archeologia. Teorie, metody, praktyka; Warszawa: Prószyński i S-ka. (1 ed. 1991)

Renfrew Colin, Bahn Paul G.; 2016; Archaeology. Theories, Methods and Practice. 7th edition, revised & updated; London: Thames & Hudson.

W trakcie zajęć będzie podawana literatura uzupełniająca

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

- Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego.

1 pkt ECTS – 30 godz. udział w zajęciach;

1 pkt ECTS – 30 godz. przygotowanie pracy semestralnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. aktywny udział w zajęciach (możliwe 3 nieobecności);

2. przygotowanie krótkiej pracy semestralnej (ca 5 stron maszynopisu, czcionka Times New Roman 12)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Budziszewski
Prowadzący grup: Janusz Budziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)