Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WdHSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Architektura
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy) i nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta (przedmiot w semestrze zimowym i do połowy semestru letniego prowadzony jest jako wykład) z terminologią architektoniczną, ułatwiającą zrozumienie wykładów z historii architektury oraz literatury poświęconej zagadnieniom architektonicznym. Ponadto znajomość terminologii ułatwia studentowi przygotowanie referatu na ćwiczenia z zakresu architektury średniowiecznej polskiej, a na wyższych latach z zakresu architektury nowożytnej i nowoczesnej.

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta (przedmiot od połowy semestru letniego prowadzony jest jako ćwiczenia) umiejętności samodzielnego przygotowania opisu wybranych elementów obiektu nieruchomego. W czym pomocna jest znajomość terminologii architektonicznej, która jest niezbędnym elementem opisu obiektów nieruchomych. Opis zaś jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, który wykorzystywany jest przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.

2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

ODKiŚ1_W01 - Zna i definiuje terminy architektoniczne.

UMIEJĘTNOŚCI:

ODKiŚ1_U01 - Potrafi rozpoznać detale architektoniczne oraz elementy konstrukcji budynków widoczne na materiałach ilustracyjnych przygotowywanych przez wykładowcę. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosuje właściwą terminologię.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt ODKiŚ1_W01

na ocenę bardzo dobrą:

1. potrafi w 90-100% prawidłowo zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego

2. rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

3. potrafi przedstawić genezę i ewolucję elementu architektonicznego w poszczególnych okresach historycznych

na ocenę dobrą:

1. potrafi w 70-80% prawidłowo zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego

2. rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

na ocenę dostateczną:

1. potrafi jedynie w 50-60% poprawnie zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego

Efekt ODKiŚ1_U01

na ocenę bardzo dobrą:

1. Potrafi w 90-100% poprawnie rozpoznać detale architektoniczne i elementy konstrukcji budynków widoczne na materiałach ilustracyjnych

2. Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem.

na ocenę dobrą:

1. Potrafi w 70-80% poprawnie rozpoznać detale i elementy konstrukcji budynków widoczne na materiałach ilustracyjnych

2. Potrafi posługiwać się względnie specjalistycznym językiem.

na ocenę dostateczną:

1. Potrafi w 50-60% poprawnie rozpoznać detale i elementy konstrukcji budynków widoczne na materiałach ilustracyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy).

Pełny opis:

Poznanie w semestrze zimowym terminologii architektonicznej ułatwia zrozumienie wykładów z architektury i literatury poświęconej zagadnieniom architektonicznym.

Opis ECTS:

WYKŁAD (semestr zimowy):

1. uczestnictwo w wykładzie = 30 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach samodzielniej lektury zalecanej literatury = 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD (semestr zimowy):

1. praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. praca własna (samodzielne przygotowanie się do zaliczenia na ocenę, samodzielna lektura, przygotowanie się do zajęć) = 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECT


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD (semestr zimowy):

1. praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. praca własna (przygotowanie się do zaliczenia na ocenę, samodzielna lektura, przygotowanie się do zajęć) = 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECT


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)