Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-ZDKiPWiM
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U02


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Literatura:

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta/ studentkę tematu i zbierana samodzielnie przez studenta/ studentkę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03: Student/ka zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

Umiejętności:

ODKiŚ1_U02: Student/ka potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa

kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny jest referat na temat wybrany przez studenta/studentkę, który/a musi wyszukać do niego odpowiednią literaturę, zatwierdzoną następnie przez wykładowcę. Czas trwania referatu, w zależności od wybranego terminu i zagadnienia, powinien wynosić 45-90 minut i zawierać materiał ilustracyjny, którego wartość merytoryczna również podlega ocenie. Wybierając temat, w podanym wcześniej terminie, student/ka zobowiązuje się do przedstawienia go w konkretnym dniu. Nie dotrzymanie terminu, bez wskazania ważnego powodu, może skutkować obniżeniem oceny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Literatura:

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta tematu.

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach terenowych: 15 godz.

praca własna studenta (zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie referatu): 45-35 godz.

suma godzin: 60(50)=2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Literatura:

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta/ studentkę tematu i zbierana samodzielnie przez studenta/ studentkę.

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Jakub Lewicki, Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach terenowych: 15 godz.

praca własna studenta (zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie referatu): 45-35 godz.

suma godzin: 60(50)=2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Literatura:

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta/ studentkę tematu i zbierana samodzielnie przez studenta/ studentkę.

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia terenowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)