Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient Goddesses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-AG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ancient Goddesses
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Wykłady monograficzne II stopień ZDK
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

archeologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

uzupełnić

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna o historii starożytnej.

Skrócony opis:

Podczas wykładów omawiane są bóstwa kobiece w kulturach starożytnego basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu od czasów najdawniejszych po świat grecki i rzymski. Podejście ma charakter interdyscyplinarny, opiera się na pozostałościach archeologicznych, sztuce, tekstach i szeroko wykorzystuje antropologiczne modele religii.

Pełny opis:

Podczas wykładów omawiane są bóstwa kobiece w kulturach starożytnego basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu od czasów najdawniejszych po świat grecki i rzymski. Podejście ma charakter interdyscyplinarny, opiera się na pozostałościach archeologicznych, sztuce, tekstach i szeroko wykorzystuje antropologiczne modele religii.

Literatura:

Goodison, L., & Morris, C. (1998). Ancient Goddesses. University of Wisconsin Press.

Pryke, L. M. (2017). Ishtar. Routledge.

Zeman-WIśniewska, K. (2021). Geneza i początki kultu Afrodyty. Saeculum Christianum. Pismo Historyczne, 27(2), 5-18.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ZDK_W09

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka oraz zjawisk

społeczno-kulturowych zachodzących w społecznościach

historycznych różnego typu.

ZDK_W07

Rozumie kompleksową naturę kultury oraz jej złożoność i

historyczną zmienność jej znaczeń.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zeman-Wiśniewska
Prowadzący grup: Katarzyna Zeman-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ects


15 godz. = udział w wykładzie

15 godz. = zapoznanie się z literaturą

60 godz. = przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)