Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Popularyzacja plastyki i historii sztuki w placówkach oświatowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-PPHS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Popularyzacja plastyki i historii sztuki w placówkach oświatowych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://rqrtm7h
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01

Skrócony opis:

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia oraz studenci Zarządzanie dziedzictwem kulturwym.

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, to znaczy łączą elementy wykładu z ćwiczeniami studentów oraz komentarzem do ćwiczeń prowadzonym w formie heurystycznej (rozmowy prowadzącej do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wspierający proces tworzenia rozwiązań i samodzielnego dochodzenia do nich).

Na zajęciach studenci dowiadują się:

1. Które instytucje powołane są do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych nauki o sztuce, a zwłaszcza historii sztuki i plastyki, a szczególnie:

- działy oświatowe muzeów i galerii artystycznych,

- ośrodki kultury,

- instytucje pozarządowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury

(fundacje, stowarzyszenia),

- placówki oświatowe pozaszkolne (ogniska plastyczne, dziecięce

i młodzieżowe akademie artystyczne, kluby seniora, uniwersytety

trzeciego wieku).

2. Jakie są formy popularyzacji ww. przedmiotów.

3. Jakie metody i techniki są najbardziej skuteczne w popularyzacji (w zależności od wieku i przygotowania adresata), a w szczególności:

- mini wykłady z prezentacją multimedialną,

- gry dydaktyczne,

- techniki dramy

- rozmowa nauczająca

- różne formy zajęć grupowych (uczenia się we współpracy).

4. Każdy student przygotowuje i prowadzi jedne zajęcia popularyzacyjne

historię sztuki, lub plastykę, lub elementy historii sztuki i plastyki łącznie.

Literatura:

1. Arends R.I.: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2002

2. Dziedzic A., Kozłowska W.E., Drama na lekcjach historii, WSiP, Warszawa 1999.

3. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODKiŚ1_W01 Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w

tym w konserwacji zabytków.

ODKiŚ1_U01Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków

Liczba ECTS - 2

1. Udział w konwersatorium - 30 godzin w semestrze letnim, w tym poprowadzenie jednych zajęć popularyzatorskich.

2. Lektura własna, wykonanie zadań, w tym przygotowanie jednych zajęć popularyzatorskich z wykorzystaniem pomocy multimedialnych- 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna - elementy wykładu konwersatoryjnego, aktywny udział studentów w ćwiczeniach oraz poprowadzenie jednych zajęć popularyzatorskich

Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów, uczenie się we współpracy, samodzielne poszukiwanie rozwiązań, metoda projektu (zadanie realizowane indywidualnie o charakterze praktycznym),

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

1. Wiedza

Ocena 2 (ndst):

ODKiŚ1_W01

Student nie zna terminologii używanej w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w konserwacji zabytków.

2. Umiejętności

ODKiŚ1_U01

Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania dzieł sztuki w przygotowywanych materiałach popularyzatorskich

Ocena 3 (dst):

ODKiŚ1_W01

Student zna w stopniu podstawowym terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki.

2. Umiejętności

ODKiŚ1_U01

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretycznej do interpretowania i analizowania dzieł sztuki w przygotowywanych materiałach popularyzatorskich w stopniu podstawowym.

Ocena 4 (db):

ODKiŚ1_W01

Student dobrze zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki.

2. Umiejętności

ODKiŚ1_U01

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretycznej do interpretowania i analizowania dzieł sztuki w przygotowywanych materiałach popularyzatorskich w stopniu dobrym.

Ocena 5 (bdb):

ODKiŚ1_W01

Student zna w stopniu bardzo dobrym terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki.

2. Umiejętności

ODKiŚ1_U01

Student doskonale potrafi wykorzystać wiedzę teoretycznej do interpretowania i analizowania dzieł sztuki w przygotowywanych materiałach popularyzatorskich.

2. Weryfikacja umiejętności i kompetencji:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności

nieusprawiedliwione; każda następna nieobecność powoduje obniżenie

oceny semestralnej o pół stopnia, w stosunku do oceny przewidywanej,

uzyskanej za aktywność, przygotowanie materiałów i poprowadzenie

zajęć popularyzatorskich.

- przygotowanie materiału naukowego w formie prezentacji

na zajęcia popularyzatorskie w dowolnej placówce kultury.

Praktyki zawodowe:

Liczba godzin praktyk dla całego kierunku - 90.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Lewińska
Prowadzący grup: Beata Lewińska
Strona przedmiotu: http://gc94wcc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w systemie synchronicznym w czwartki w godzinach 8.00-9.30

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia oraz studenci Zarządzanie dziedzictwem kulturwym.

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, to znaczy łączą elementy wykładu z ćwiczeniami studentów oraz komentarzem do ćwiczeń prowadzonym w formie heurystycznej (rozmowy prowadzącej do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wspierający proces tworzenia rozwiązań i samodzielnego dochodzenia do nich).

Na zajęciach studenci dowiadują się:

1. Które instytucje powołane są do prowadzenia zajęć popularyzacyjnych nauki o sztuce, a zwłaszcza historii sztuki i plastyki, a szczególnie:

- działy oświatowe muzeów i galerii artystycznych,

- ośrodki kultury,

- instytucje pozarządowe, zajmujące się upowszechnianiem kultury

(fundacje, stowarzyszenia),

- placówki oświatowe pozaszkolne (ogniska plastyczne, dziecięce

i młodzieżowe akademie artystyczne, kluby seniora, uniwersytety

trzeciego wieku).

2. Jakie są formy popularyzacji ww. przedmiotów.

3. Jakie metody i techniki są najbardziej skuteczne w popularyzacji (w zależności od wieku i przygotowania adresata), a w szczególności:

- mini wykłady z prezentacją multimedialną,

- gry dydaktyczne,

- techniki dramy

- rozmowa nauczająca

- różne formy zajęć grupowych (uczenia się we współpracy).

4. Każdy student przygotowuje i prowadzi jedne zajęcia popularyzacyjne

historię sztuki, lub plastykę, lub elementy historii sztuki i plastyki łącznie.

Literatura:

1. Arends R.I.: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2002

2. Dziedzic A., Kozłowska W.E., Drama na lekcjach historii, WSiP, Warszawa 1999.

3. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Ukończony I rok studiów I stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.