Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i organizacja wystaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-PiOW
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i organizacja wystaw
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZDK2_W08, ZDK2_W10,

ZDK2_W15, ZDK2_U07,

ZDK2_U09, ZDK2_U17

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiane są najważniejsze etapy organizacji wystaw czasowych i problemy wobec jakich może stanąć kurator/organizator wystawy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są najważniejsze etapy organizacji wystaw czasowych i problemy wobec jakich może stanąć kurator/organizator wystawy. Prowadzący omawia logistykę jednocześnie - organizacji wystaw, mówi o kwestiach merytorycznych, sposobach prowadzenia kwerend i określeniu tematu ekspozycji, wybranych kwestiach prawnych i związanych z konstruowaniem budżetu.

Omawiane są etapy pozyskiwania dzieł sztuki, ich transportu, współpraca ze scenografem itp., a jednocześnie problemy związane z edycją katalogu i innych wydawnictw, tworzenia systemu informacji, wybrane środki promocji wystawy itp.

W oparciu o przykładowe problemy związane z organizacją wystaw, student ma za zadanie omówić dwie wybrane przez siebie wystawy i spróbować dokonać oceny (wspólnie z prowadzącym i z innymi studentami) na ile autorzy tych wystaw wywiązali się ze stojących przed nimi zadaniami.

Literatura:

Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012

Historia Polski-od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro i in., Warszawa 2014

Freda Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków 2015

K. Kłudkiewicz, M. Mencwel, Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2014

T. de Rosset, A. Kluczewska - Wójcik, A. Tołysz, Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, Warszawa 2015

D. Folga-Januszewska, Muzeum. Fenomeny i problemy, Kraków 2015

D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, Ekonomia muzeum, Kraków 2011

P. Jaskanis, Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, Kraków 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ZDK2_W08 - Ma pogłębioną wiedzę o współczesnym muzealnictwie i instytucjach kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym.

ZDK2_W10 - Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł

(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) na temat

ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce.

ZDK2_W15 - Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą wyróżniki

poszczególnych stylów architektonicznych ich następstwo chronologiczne,

oraz zasady ich rozwoju w ujęciu chronologicznym, zna podstawowe

materiały i techniki budowlane wykorzystywane w przeszłości od starożytności do czasów nowożytnych.

ZDK2_U07 - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

ZDK2_U09 - Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku angielskim, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach.

ZDK2_U17 - Potrafi w sposób popularny przedstawić złożone fakty z dziedziny

zabytkoznawstwa i konserwatorstwa z wykorzystaniem różnych kanałów i

technik komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Student opracowuje i przedstawia prezentacje na temat ustalony wcześniej z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chabiera
Prowadzący grup: Piotr Chabiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie na WNHS UKSW.


Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej (wraz z kwerendą archiwalną): 20 godz.


SUMA: 50 godz = 2 ECTS.


Ocena:


Referaty połączone z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach)


Referaty połączone z prezentacjami multimedialnymi podlegają ocenie.


Ocena odzwierciedla także poziom przygotowanych prac.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi strategiami ekspozycyjnymi oraz zaprezentowanie różnych form reprezentacji dziedzictwa kulturowego w muzeach.

W trakcie zajęć omawiane zostaną najważniejsze etapy organizacji wystaw czasowych i problemy wobec jakich może stanąć kurator/organizator wystawy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są najważniejsze etapy organizacji wystaw czasowych i problemy wobec jakich może stanąć kurator/organizator wystawy. Prowadzący omawia logistykę jednocześnie - organizacji wystaw, mówi o kwestiach merytorycznych, sposobach prowadzenia kwerend i określeniu tematu ekspozycji, wybranych kwestiach prawnych i związanych z konstruowaniem budżetu.

Omawiane są etapy pozyskiwania dzieł sztuki, ich transportu, współpraca ze scenografem itp., a jednocześnie problemy związane z edycją katalogu i innych wydawnictw, tworzenia systemu informacji, wybrane środki promocji wystawy itp.

W oparciu o przykładowe problemy związane z organizacją wystaw, student ma za zadanie omówić dwie wybrane przez siebie wystawy i spróbować dokonać oceny (wspólnie z prowadzącym i z innymi studentami) na ile autorzy tych wystaw wywiązali się ze stojących przed nimi zadaniami.

Literatura:

Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012

Historia Polski-od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro i in., Warszawa 2014

Freda Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków 2015

K. Kłudkiewicz, M. Mencwel, Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2014

T. de Rosset, A. Kluczewska - Wójcik, A. Tołysz, Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, Warszawa 2015

D. Folga-Januszewska, Muzeum. Fenomeny i problemy, Kraków 2015

D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, Ekonomia muzeum, Kraków 2011

P. Jaskanis, Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, Kraków 2016

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie na WNHS UKSW.

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej (wraz z kwerendą archiwalną): 20 godz.

SUMA: 50 godz = 2 ECTS.

Ocena:

Referaty połączone z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach)

Referaty połączone z prezentacjami multimedialnymi podlegają ocenie.

Ocena odzwierciedla także poziom przygotowanych prac.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)