Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek dzieł sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-RDSZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek dzieł sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_U01

HS1_U03

HS1_U08

HS1_K04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce. Historia rynku sztuki prezentowana jest od starożytności do współczesności, poruszając tematy takie jak kolekcjonerstwo i patronat sztuki. Prezentowane jest kształtowanie się struktur rynku sztuki i uczestnicy tegoż rynku (domy aukcyjne, galerie komercyjne, marszandzi, kolekcjonerzy, stowarzyszenia). W obrębie omawiania mechanizmów rynku sztuki poruszane są takie tematy jak: metody sprzedaży (aukcje i ich rodzaje, sprzedaż bezpośrednia, targi sztuki) oraz marketing na rynku sztuki, czynniki wpływające na cenę, fundusze inwestycyjne. Prezentowane są również zagadnienia wypływające z funkcjonowania rynku dzieł sztuki (przestępstwa wobec dzieł sztuki, restytucja, tworzenie kolekcji instytucjonalnych) oraz prawodawstwo odnoszące się do tej dziedziny. Studenci są również przygotowywani do opracowywania tekstów dotyczących rynku (relacje, raporty) i interpretacji danych cenowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

2. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.

3. Żaglewska Dorota, Sztuka czy biznes? Sekrety antykwariuszy, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wymienia mechanizmy rządzące w przeszłości i współcześnie na rynku obrotu dziełami sztuki dawnej

Student analizuje je i charakteryzuje zmiany wartości dzieł sztuki

Student potrafi zidentyfikować instytucje uczestniczące w obrocie dziełami sztuki i ich role

Student porównuje wartości dzieł sztuki, klasyfikuje dzieła sztuki w zależności od ich pozycji na rynku, porządkuje dane z rynku sztuki

Student nawiązuje współpracę z instytucjami działającymi na rynku sztuki w celu gromadzenia danych

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz. = 1 p

Lektura i przygotowanie referatu = 1/2 p.

prezentacja pp = 1/2 p

zaprezentowanie tematu =1 p.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe

Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności, większa liczna nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie referatu (wersja pisemna od 3 do5 stron, z przypisami i bibliografią) + prezentacji multimedialnej na wybrany przez siebie temat z listy (lub zaproponowanie nowego) oraz przedstawienie tematu w trakcie zajęć

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Białonowska
Prowadzący grup: Magdalena Białonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce. Historia rynku sztuki prezentowana jest od starożytności do współczesności, poruszając tematy takie jak kolekcjonerstwo i patronat sztuki. Prezentowane jest kształtowanie się struktur rynku sztuki i uczestnicy tegoż rynku (domy aukcyjne, galerie komercyjne, marszandzi, kolekcjonerzy, stowarzyszenia). W obrębie omawiania mechanizmów rynku sztuki poruszane są takie tematy jak: metody sprzedaży (aukcje i ich rodzaje, sprzedaż bezpośrednia, targi sztuki) oraz marketing na rynku sztuki, czynniki wpływające na cenę, fundusze inwestycyjne. Prezentowane są również zagadnienia wypływające z funkcjonowania rynku dzieł sztuki (przestępstwa wobec dzieł sztuki, restytucja, tworzenie kolekcji instytucjonalnych) oraz prawodawstwo odnoszące się do tej dziedziny. Studenci są również przygotowywani do opracowywania tekstów dotyczących rynku (relacje, raporty) i interpretacji danych cenowych.

Literatura:

Literatura dodatkowa (do wyboru do referatów):

1. Białonowska M., Andrzej Stanisław Ciechanowiecki, Kolekcjoner, marszand i mecenas, Lublin 2013.

2. Białonowska M., Dzieła sztuki odzyskane dzięki działalności Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego – poszukiwacza poloniców na Zachodzie [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 501-518.

3. Bołdok S., Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne: historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800-1950, Warszawa 2004.

4. Cabanne P., Wielce kolekcjonerzy, Kraków 1978. (rozdziały: IV. Paul Durand -Ruel. „Marszand” impresjonistów, XI. Człowiek XVIII stulecia. Georges Wildenstein

5. Ciechanowiecki A., Współczesny handel dziełami sztuki, „ Ikonothek”

t. 12: 1997, s. 123-135.

6. Damasiewicz A., Obrót dziełami sztuki, Warszawa - Kraków 2004.

7. Jagodzińska K., Kolekcje korporacyjne - strategie kolekcjonerskie banków [w:] Nowoczesność kolekcji, red. T. F. de Rosset, A. Kluczewska-Wojciek, K. Lewandowska, Toruń 2010, s. 311-322.

8. Kahnweiler D. H., Moje galerie i moi malarze, Warszawa 2002.

. Manikowska E., Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa 2007.

9. Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, (Narodowy Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Warszawa 2012.

10. Rosset T. R. de, Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919, Toruń 2005 ( rozdział II: Obecność polskich kolekcji-wystawy artystyczne, donacje dla muzeów, rynek antykwaryczny, aneks I: Wykaz biograficzny ważniejszych polskich kolekcjonerów i uczestników rynku antykwarycznego aktywnych we Francji w latach 1795-1919).

11. Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.

11. Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.

12. Sołtys A., Opat z San Michele. Grand Tour prymasa Poniatowskiego i jego kolekcje, Warszawa 2008

13. Tattersall Bruce, Art Market, [w:] The Dictionary of Art, red. J. Turner, t. II, London 1996, s. 557-561.

14. The Rise of the modern art market in London 1850-1939, red. P. Fletcher, A. Helmreich, Manchester 2011.

15. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. Szafrański, t. 1-2, Poznań 2007-2008.

16. Zboralska K., Przewodnik po galeriach sztuki. Sztuka inwestowania w sztukę, t. 1-3, Warszawa 2004-2013.

ARTYKUŁY POPULARNO – NAUKOWE:

1. Bołdok S., Jak daleko do rynku…,„ Art & Business” 1 – 2/1995, s. 20 - 27.

2. Idem, Sotheby’s i jego historia, „Art & Business” 5/2007, Dodatek: Kolekcjoner 5/2007, s. 12 – 13.

3. Branicka M, Paragraf 22, „Art & Business” 4/2004, s. 64 – 70.

4. Chełsłowski A. R., Rzemiosło artystyczne na aukcjach 1989- 1998, „Art & Business” 3/1999, s. 10 - 16. (meble na rynku patrz: numer specjalny „Art & Business” 10/2005; ceramika l. 50-60 na rynku patrz: numer specjalny „Art & Business” 12/2005; tkaniny na rynku patrz: „Art & Business” 1-2/2007, s. 86 – 89)

5. Gorczyca Ł., Artyści współcześni pod młotkiem, „Art & Business” 4/1999, s. 13 – 15.

Idem, Rok optymistycznych statystyk, „Art&Business” 1- 2/1998, s. 14 – 15.

6. Jagielska A., Markowski D., Ekspertyza dzieła sztuki i pozycja eksperta w świetle polskiego prawa, „Art & Business” 10/2007, Dodatek: Kolekcjoner 10/2007, s. 12- 15.

7. Jankowska – Marzec A., Wiedeńskie Domy Aukcyjne, „ Gazeta Antykwaryczna” 2001, nr 11 (68), s. 34 – 35.

8. Kamecki R., Aukcje internetowe – nowy uczestnik rynku sztuki, „Art & Business”, 1 – 2/2007, s. 90 – 91;

9. Korzeniowska-Marciniak M., Rodzaje cen aukcyjnych (1), „Art & Business” 10/2000, Dodatek: Kolekcjoner, 10/2000, s. 9 – 10.

10. Eadem, Rodzaje cen aukcyjnych (2), „Art & Business” 11/2000, Dodatek: Kolekcjoner, 11/2000, s. 5 – 7.

11. Krzechowicz G., Ceny nad Dunajem, „Art & Business” 3/2002, Dodatek: Kolekcjoner, 3/2001, s. 14 – 15.

12. Eadem, Najdroższe meble świata, „Antyki” nr 5, 10-11/2007, s. 29-31.

13. Lewicki T., Hossa prawie nie ustająca, „Art & Business” 1- 2/1998, s. 10.

14. Idem, Jubileusz Unicum, „Art & Business” 5/1998, s. 16 – 17.

15. Idem, Sotheby’s i Christie’s wszystko dozwolone, „Art & Business” 10/1998, s. 10 – 11.

16. Idem, Ranga tematu, „Art & Business” 4/1997, s. 18 - 21.

17. Idem, Rynek specyficznie polski, „Art & Business” 5/1997, s. 20 - 23.

18. Idem, Dziesięć lat rynku aukcyjnego w Polsce 1989 – 1998, „Art & Business” 1 - 2/1999, brak paginacji

19. Miliszkiewicz J., Dar od Boga. 20 lat wolnego rynku bibliofilskiego, „Art & Business” 12/2009, dodatek „Kolekcjoner” 12/2009, s. 1 – 5.

20. Idem, Wysoki popyt na usługi niezależnych ekspertów (wywiad z dr hab. Dorotą Folgą – Januszewską), „Art & Business” 12/2007, Dodatek: Kolekcjoner 12/2007, s. 8 – 9.

21. Idem, Zawód eksperta, czyli warto być przyzwoitym, „Art & Business” 11/2007, Dodatek: Kolekcjoner 11/2007, s. 8 – 9.

22. Morka M., Kilka uwag o wartości sygnatur, „Art & Business” 10/1999, s. 18 - 20.

23. Najdroższe obrazy na aukcjach 1999, „Art & Business” 1 - 2/1999, brak paginacji

24. Orlińska – Mianowska E., Tkaniny na rynku antykwarycznym, „Art & Business” 1-2/2007, s. 86 – 89.

25. Pruchniewski K., Europejska integracja, „Art & Business” 6/1997, s. 16 - 17.

26. Przybyło M., Fotografia kolekcjonerska 6, "Art&Business" 2009, nr 12, dodatek „Kolekcjoner”, s. 20-21.

27. Idem, Rok w migawce, "Art&Business" 2009, nr 1-2, s. 22-26.

28. Pudłowska A., Sztuka współczesna, „Art & Business” 7 – 8/2007, Dodatek: Kolekcjoner 7 – 8/2007, s. 22 – 23.

29. Eadem, (Nie)bezpieczne związki, „Art & Business”3/2006, s. 92-93 (o targach TEFAF)

30. Rynek tęskniący, „Art & Business” 9/1997, s. 21 - 23.

31. Sitek E., Prywatne galerie we Wrocławiu, „Art & Business” 12/2009, s. 38 – 39.

32. Stanisławski K., Najbliższy rynek, „Art & Business” 10/2001, s. 17 - 28.

33. Szafrański W., Czy potrzebny nam Vickrey, „Art & Business”, 1 – 2/2007, s. 93 – 94.

34. Wardzyńki M., Czas przypływów, „Art & Business” 7 - 8/1997, s. 20 - 23.

35. Zagrodzki K., Koniec Ancien Régime’u w Hôtel Drouot?, „Art & Business” 5/2000, Dodatek: Kolekcjoner, 5/2000, s. 11 – 13.

36. Ziemiecki J., Impresjoniści a rynek, „Art & Business” 1/2001, Dodatek: Kolekcjoner, 1/2001, s. 5 – 7.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Białonowska
Prowadzący grup: Magdalena Białonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w zajęciach - 30 godz. = 1 p


Lektura i przygotowanie referatu = 1/2 p.


prezentacja pp = 1/2 p


zaprezentowanie tematu =1 p.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce. Historia rynku sztuki prezentowana jest od starożytności do współczesności, poruszając tematy takie jak kolekcjonerstwo i patronat sztuki. Prezentowane jest kształtowanie się struktur rynku sztuki i uczestnicy tegoż rynku (domy aukcyjne, galerie komercyjne, marszandzi, kolekcjonerzy, stowarzyszenia). W obrębie omawiania mechanizmów rynku sztuki poruszane są takie tematy jak: metody sprzedaży (aukcje i ich rodzaje, sprzedaż bezpośrednia, targi sztuki) oraz marketing na rynku sztuki, czynniki wpływające na cenę, fundusze inwestycyjne. Prezentowane są również zagadnienia wypływające z funkcjonowania rynku dzieł sztuki (przestępstwa wobec dzieł sztuki, restytucja, tworzenie kolekcji instytucjonalnych) oraz prawodawstwo odnoszące się do tej dziedziny. Studenci są również przygotowywani do opracowywania tekstów dotyczących rynku (relacje, raporty) i interpretacji danych cenowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

2. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.

3. Żaglewska Dorota, Sztuka czy biznes? Sekrety antykwariuszy, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Białonowska
Prowadzący grup: Magdalena Białonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w zajęciach - 30 godz. = 1 p


Lektura i przygotowanie referatu = 1/2 p.


prezentacja pp = 1/2 p


zaprezentowanie tematu =1 p.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów nt. historii, mechanizmów i tendencji rynku dzieł sztuki na świecie, w tym w Polsce. Historia rynku sztuki prezentowana jest od starożytności do współczesności, poruszając tematy takie jak kolekcjonerstwo i patronat sztuki. Prezentowane jest kształtowanie się struktur rynku sztuki i uczestnicy tegoż rynku (domy aukcyjne, galerie komercyjne, marszandzi, kolekcjonerzy, stowarzyszenia). W obrębie omawiania mechanizmów rynku sztuki poruszane są takie tematy jak: metody sprzedaży (aukcje i ich rodzaje, sprzedaż bezpośrednia, targi sztuki) oraz marketing na rynku sztuki, czynniki wpływające na cenę, fundusze inwestycyjne. Prezentowane są również zagadnienia wypływające z funkcjonowania rynku dzieł sztuki (przestępstwa wobec dzieł sztuki, restytucja, tworzenie kolekcji instytucjonalnych) oraz prawodawstwo odnoszące się do tej dziedziny. Studenci są również przygotowywani do opracowywania tekstów dotyczących rynku (relacje, raporty) i interpretacji danych cenowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

2. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.

3. Żaglewska Dorota, Sztuka czy biznes? Sekrety antykwariuszy, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)