Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia Słowian

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK2-ES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etnografia Słowian
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8af9731289984f42bd3952a867952a6d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7ebe6f4f-267e-4d36-9167-299b6957f51a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02; K_W05; K_W09;


K_U02; K_U07; K_U10; K_U21;


K_K05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawieniem kultury ludowej Słowian ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja szeroko rozumianej kultury ludowej Słowian w uporządkowanym podziale na zabytki kultury materialnej, społecznej i duchowej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przedmiotom z różnych dziedzin kultury materialnej mieszkańców ziem polskich z XIX i początku XX wieku a także folklorze i kulturze duchowej. Poszczególne zagadnienia zostaną również przedstawione w taki sposób, aby pokazać także ich związek z archeologią, antropologią kulturową czy antropologią historyczną.

Literatura:

Etnografia Polski, Przemiany kultury ludowej t. 1, red. B. Kopczyńska-Jaworska, M. Biernacka i inni..., Wrocław 1976

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. D. Simonides, M. Frankowska i inni...Wrocław 1981

Kultura ludowa Wielkopolski, t. I, II, III, red. J. Burszta, Poznań 1960, 1964, 1967.

Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszawa 1900 (http://www.dbc.wroc.pl/)

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. I, II (1,2), Warszawa 1967-1968. Wyd. II (także wyd. I).

M. Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W02: Zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym

K_W05: Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_W09:Rozumie kompleksową naturę kultury oraz jej złożoność i historyczną zmienność jej znaczeń

Umiejętności:

K_U02: Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki

K_U07: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych i poglądów innych autorów, oraz

formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U10: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych naukowych i popularno-naukowych tekstów w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym

K_U21: Posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł

Kompetencje społeczne:

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Konsultacje: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

Suma godzin: 90 godz.

Liczba ECTS: 90 godz./25(30) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: ocena będzie wypadkową kilku składników: 1. obecności na zajęciach (można opuścić trzy zajęcia), dalsza nieobecność musi zostać zaliczona w formie wskazanej przez prowadzącą, 2. egzaminu pisemnego w formie testu i odpowiedzi na pytania.

Na ocenę 2 (ndst) student nie ma podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie etnografii Słowian i zagadnień poruszanych na zajęciach.

Na ocenę 3 (dst) student ma podstawowa wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie

Na ocenę 4 (db) student poprawnie porusza się po omawianych na zajęciach zagadnieniach, wykazuje się umiejętnościami w analizowaniu źródeł archeologicznych, posiada podstawowe umiejętności badawcze, potrafi rozpoznać i sklasyfikować różne rodzaje wytworów słowiańskich z XIX i początków XX wieku oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację, potrafi pracować i współdziałać w zespole.

Na ocenę 5 (bdb) student swobodnie porusza się w wyżej wymienionych sferach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wawrzeniuk
Prowadzący grup: Joanna Wawrzeniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawieniem kultury ludowej Słowian ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja szeroko rozumianej kultury ludowej Słowian w uporządkowanym podziale na zabytki kultury materialnej, społecznej i duchowej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przedmiotom z różnych dziedzin kultury materialnej mieszkańców ziem polskich z XIX i początku XX wieku a także folklorze i kulturze duchowej. Poszczególne zagadnienia zostaną również przedstawione w taki sposób, aby pokazać także ich związek z archeologią, antropologią kulturową czy antropologią historyczną.

Literatura:

Etnografia Polski, Przemiany kultury ludowej t. 1, red. B. Kopczyńska-Jaworska, M. Biernacka i inni..., Wrocław 1976

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. D. Simonides, M. Frankowska i inni...Wrocław 1981

Kultura ludowa Wielkopolski, t. I, II, III, red. J. Burszta, Poznań 1960, 1964, 1967.

Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszawa 1900 (http://www.dbc.wroc.pl/)

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. I, II (1,2), Warszawa 1967-1968. Wyd. II (także wyd. I).

M. Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa 2019.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o kulturze ludowej Słowian.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)