Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym i pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-ARPO-KG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia w wychowaniu resocjalizacyjnym i pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika:

NP1_W19, NP1_U09,

NP1_K06, NP1_W18, NP1_W03, NP1_U01, NP1_U03, NP1_U07, NP1_U18

Skrócony opis:

Studenci wraz z wykładowcą analizują problematykę aksjologiczną, omawianą w kontekście antropologii filozoficznej. Pytanie o definicję człowieka i człowieczeństwa jest kluczowe w procesie rozumienia stosowanych w pedagogice i resocjalizacji działań profilaktyczno-wychowawczych. Stąd tak istotne jest zrozumienie odpowiadających im przedzałożeń aksjologicznych. Podczas zajęć studenci nie tylko poznają tradycję rozumienia wartości, ich interpretacji i podstawowych pojęć (aksjologia, hermeneutyka, introcepcja, podmiot, osoba), ale również odtwarzają własne biografie, w trybie i próbie autoetnograficznego zreflektowania się.

Literatura:

M. Paluch, W kiedy(m)iejscu wieszamy flagę? Dialogi oikologiczne z Szewachem Weissem, w: Flaga. Naród. Tożsamość. (red.) Nili Aravot, Szewach Weiss, APS, Warszawa, 2018

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. PWN, Warszawa, 2018 (Całość)

Kacperczyk, M. Kafar, Autoetnograficzne zbliżenia i oddalenia. O autoetnografii w Polsce, UŁ, Łódź, 2020

J. K. Rychert, Hermeneutyka i interpretacja, w: Radykalny Słoń, (2020), dostęp w dniu 19.02.2021: http://radykalnyslon.org/2020/09/15/hermeneutyka-i-interpretacja/

H. Kupiec, Socjodemograficzne zróżnicowanie preferencji aksjologicznych wychowanków placówek resocjalizacyjnych i uczniów szkół państwowych, w: Forum Pedagogiczne, nr 1, 2017

S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, KUL, Lublin, 2006

Pytka L., Aksjologiczno-pedagogiczne podstawy resocjalizacji, w: Polska myśl resocjalizacyjna. Wybór tekstów, red. K. Sawicka, Warszawa 1993.

Kaczyńska W., Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego, Warszawa 1992.

Edukacja aksjologiczna, T.4: Wybrane problemy przekazu wartości, red. K. Olbrycht, Katowice 1999.

Materiały uzupełniające:

1. Boże Ciało, w reż. Jana Komosy, Polska, 2019

2. Pan od muzyki, Christophe Barratier, Francja, Niemcy, Szwajcaria, (2004)

3. Słoń, Gus Van Sant, USA (2003)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Student definiuje własnymi słowami podstawowe terminy i pojęcia z obszaru aksjologii i antropologii filozoficznej.

2) Wyróżnia cechy charakterystyczne dla aksjologii, z uwzględnieniem głównych właściwości ontologii, epistemologii i prakseologii.

3) Odnajduje we własnym doświadczeniu momenty kształtujące autobiografię aksjologiczną i jej wpływ na interpretowanie i rozumienie siebie i świata.

4) Projektuje autorski program reorientacji aksjologicznej dla młodzieży z doświadczeniem wykluczenia społecznego.

5) Przeprowadza cześć zajęć eksponując wybrany przedmiot aksjologii, stosując metody problemowe i aktywizujące.

Ocena efektów kształcenia od nr: 1 do 5 zależna jest od poziomu zaangażowania poznawczego i ekspresji opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zdefiniować własnymi słowami podstawowych terminów teoretycznych i technik praktycznych;

- na ocenę 3 (dst.): własnymi słowami, poprawnie definiuje do 3 terminów i pojęć teoretycznych i wymienia 1 praktyczny przykład doświadczenia aksjologicznego.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie definiuje większość poznanych pojęć, potrafi je ze sobą powiązać, znajdując w nich kluczowe zależności i implikacje metodologiczne.

- na ocenę 5 (bdb.): definiuje zaproponowane w trakcie zajęć terminy, koncepcje, nurty teoretyczne na wielu poziomach wzajemnych powiązań i zależności. Podchodzi to tematu interdyscyplinarnie wskazując różne przyczyny analizowanego zjawiska i jego społeczne konsekwencje. Wykazuje własną inicjatywę do podejmowania akademickiego dyskursu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osiągnięty), opiera się na następujących metodach:

Na ocenę 5 (bdb):

• ocenianie ciągle aktywności werbalnej podczas warsztatów (dialog z wykładowcą, włączanie się do dyskursu)

• ocenianie przeprowadzenia własnych zajęć

Na ocenę 4 (db):

• pisemna praca zaliczeniowa (esej naukowy - studium przypadku)

• ocenianie prowadzenia znaczącej części zajęć

Na ocenę 3 (dst):

• test konstruktywistyczny

Dominujące metody dydaktyczne dla poszczególnych efektów kształcenia.

(W) - Wiedza: wykład problemowy i konwersatoryjny,

(U) - Umiejętności: prowadzenie prezentacji, moderowanie dyskusji

(K) - Kompetencje społeczne: met. seminaryjna (otwartość na dialog, przygotowanie się do zajęć, estetyka wykonanych prac, formy wypowiedzi i dyskusji, kultura osobista w relacji z wykładowcą i studentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Paluch
Prowadzący grup: Michał Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)