Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-DO-CW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W09, NP1_W14,

NP1_W16, NP1_U18,

NP1_K05, NP1_K08

Skrócony opis:

Dydaktyka ogólna to przedmiot zajmujący się badaniem procesów kształcenia i wychowania, ich uwarunkowań, przebiegu, podmiotów w nim uczestniczących oraz poziomu tego uczestnictwa.

Pełny opis:

Dydaktyka ogólna to przedmiot o dużej tradycji. Niestety, w Polsce język dydaktyki uległ daleko idącym uproszczeniom na skutek sowietyzacji nauki w latach 50 ubiegłego wieku oraz jej westernizacji w latach 90. W wyniku tych procesów - kulturowo obcych - operujemy ograniczonym korpusem językowym, nie mogąc spójnie i dogłębnie wyrazić tego, czym jest zjawisko nauczania i wychowania, a w szczególności - jak jest doznawane. Dlatego podczas ćwiczeń, podejmujemy próbę rekonstrukcji słownika dydaktycznego sięgającego do polskiej myśli dydaktycznej XIX i początków XX wieku. Przedmiotem zajęć jest więc próba uchwycenia współczesnych paradygmatów w edukacji oraz odbudowanie pomostu łączącego współczesne pokolenie studentów z ich odpowiednikami w okresie odradzającej się państwowości II RP.

Literatura:

Śliwerski, B., Paluch, M., Uwolnić szkołę z systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków, 2021

Klus-Stańska, D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010

Klus-Stańska, D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, 2018

Maliszewski, K., Bez-silna edukacja. O kształceniu kruchego, Katowice, 2021

Sławek, T., A jeśli nie trzeba się uczyć?, Katowice 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Student, na podstawie stworzenia autorskiej prezentacji, definiuje własnymi słowami podstawowe terminy i pojęcia z obszaru dydaktyki ogólnej, poznane podczas zajęć. Prezentacja jest dokumentem poddanym ocenie i zaliczeniu przedmiotu, zawierając na końcu słownik użytych pojęć.

4) Przeprowadza cześć zajęć eksponując wybrany (na podstawie literatury) fenomen dydaktyczny i jego zastosowanie.

2) Wyróżnia cechy charakterystyczne nurtów filozoficznych mogących wyjaśnić zawiłe zależności występujące wewnątrz i między podmiotami kształcenia.

3) Odnajduje we własnym doświadczeniu pracy z innymi osobami momenty uniesienia i olśnienia intelektualnego podczas nauczania i uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia zależna jest od poziomu zaangażowania poznawczego i ekspresji opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta:

- na ocenę 2 (ndst..): nie wykazywał aktywności intelektualnej na zajęciach, nie podejmował dialogu z prowadzącym lub studentami, nie wywiązał się z obowiązku przygotowania autorskiej prezentacji oraz nie przeprowadził fragmentu zajęć.

- na ocenę 3 (dst.): własnymi słowami, poprawnie definiuje do 5 terminów i pojęć teoretycznych zawartych w autorskiej prezentacji.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie definiuje większość poznanych na pojęć zawartych w autorskiej prezentacji, potrafi je ze sobą powiązać, znajdując w nich kluczowe zależności;

- na ocenę 5 (bdb.): definiuje zaproponowane w trakcie zajęć terminy, koncepcje, nurty teoretyczne na wielu poziomach wzajemnych powiązań i zależności. Podchodzi to tematu interdyscyplinarnie wskazując różne przyczyny analizowanego zjawiska i jego społeczne konsekwencje. Wykazuje asertywność i własną inicjatywę do podejmowania akademickiego dyskursu z prowadzącym i innymi studentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Paluch
Prowadzący grup: Michał Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Paluch
Prowadzący grup: Michał Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Paluch
Prowadzący grup: Michał Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)