Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-FILET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia II stopnia:


NP2_W08; NP2_U03;

NP2_U14;

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Student zapoznaje się ze współczesnymi tendencjami w filozofii i etyce, mającymi znaczenie badan pedagogicznych i dla samoświadomego rozwoju pedagoga. Program zajęć przewiduje rozważanie stanowisk w następujących zagadnieniach: uwarunkowania cywilizacyjne Zachodu, rozumienie osoby, dialog, tolerancja, ,kryzys cywilizacyjny współczesny ateizm, problemy bioetyczne, kontrowersyjne ujęcia etyki, , transhumanizm, modele małżeństwa, rodziny, rola dziecka, ojca w kulturze, rola religii

Pełny opis:

Program zajęć

1. Młodzi – tożsamość pokolenia

2. Źródła cywilizacji Zachodu: osoba indywidualność, prawo naturalne, dialog, tolerancja, pluralizm

3. Źródła i przejawy kryzysu

- Ch. Delsol – kryzys Zachodu

- Marzec 68 – kontestacja, kontrkultura

- diagnoza” Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

4. Etyka – kontrowersyjne ujęcia, P. Singer, S. Pinker , R. Dawkins, G. Vattimo, R. Rorty

5. Cywilizacja islamu, islam – osoba

6. Pedagogika, wychowanie – kontrowersyjne ujęcia

- antypedagogika

- antyautorytaryzm

- New Age, szkoły waldorfskie

- postmodernizm

7. Zagadnienia inne

- małżeństwo, rodzina – modele,

- dziecko – rola dziecka w kulturze-

- postać ojca we współcześnie w kulturze

- współczesny ateizm – antyteizm

- transhumanizm

- ideologia gender, LGBTQ

- sztuczna inteligencja, świat wirtualny

- wiara, religia

Literatura:

Źródła

1. Bremer J., Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce, WAM, Kraków 2016.

2. . Gutowski P, Czym jest nowy ateizm, http://www.kul.pl/nauki-przyrodnicze-a-nowy-ateizm,art_26607.html

3. Jan Paweł II,

– Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, Wydawnictwo Znak, rozdz. 2 i 8

– Encyklika Fides et ratio, Watykan 1998, punkty 5, 13, 21, 22, 23

– Encyklika Evangelium vitae 1995, punkty 2, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24

– List do rodzin

4. Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2009

5. Kuby G., Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Homo Dei, Warszawa 20135.

6. Neusch M., U źródeł współczesnego ateizmu : sto lat dyskusji na temat Boga, Editions du Dialoge, Paris 1980 (rozdziały dotyczące Freuda, Nietzschego i Sartre’a)

7. Rorty Richard, Vattimo Gianni, Przyszłość religii, tłum. S. Królak, Eidos, Kraków 2010 – Wstęp Santiago Zabala, Religia poza teizmem i ateizmem – ksero

Witold Starnawski, Pedagogia osoby Jana Pawła II. Interpretacja egzystencjalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW – Centrum Myśli Jana Pawła II, 2020.

Link

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/Starnawski-EBOOK.pdf

8. Steven Pinker, Głupota godności [1], tłum. Małgorzata Koraszewska http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5900/q,Glupota.godnosci, 20 września 2011

9. Ślipko T. Bioetyka. Najważniejsze problemy, Petrus, wydanie II, Kraków 2012.

10. Ethos nr 111 (lipiec-wrzesień 2015), Transhumanizm.

11. Zybertowicz A. Cyber kontra real

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

1) wiedza: student wskazuje miejsce pedagogiki w systemie nauk i jej relację do filozofii i etyki. potrafi wskazać specyfikę filozofii i etyki, wskazuje problematykę filozoficzną i moralną w innych dziedzinach nauki i w życiu społecznym; uzasadnia związki między moralnością i wychowaniem, ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pedagogice, właściwe określa znaczenie godności w etyce personalistycznej;

2) umiejętności: student ma zdolność zbierania i interpretacji informacji z różnych źródeł i dziedzin życia społecznego, analizuje współczesne kontrowersyjne problemy filozoficzne i etyczne, nabywa zdolność krytycznej i autokrytycznej oceny przedstawianych argumentów oraz własnego stanowiska, potrafi zrelacjonować kontrowersyjne stanowiska i uzasadnić różnice występujące między nimi;

3) postawy i kompetencje społeczne: student jest przekonany o konieczności działania w sposób profesjonalny i zachowania zasad etyki zawodowej, wykazuje się wrażliwością na szczegółową i złożoną problematykę filozoficzna i etyczną, jest otwarty na odmienne argumenty, postawy, widzi potrzebę dialogu w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie

liczba ECTS - 3 (1 ECTS = 25/30 godz.)

zajęcia - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do kolokwium - 30 godz.

suma godzin - 75

Metody i kryteria oceniania:

ocena niedostateczna (2) - student nie zna współczesnych tendencji w filozofii i etyce, nie potrafi przedstawić i zanalizować związków między pedagogika a filozofia i etyką;

ocena dostateczna (3)

- wiedza: potrafi wyjaśnić specyfikę problematyki filozoficznej i etycznej w pedagogice; wskazuje miejsce pedagogiki w systemie nauk i jej relację do filozofii i etyki, uzasadnia związki między moralnością i wychowaniem, ma elementarną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pedagogice;

- umiejętności ma zdolność zbierania i interpretacji informacji z różnych źródeł i dziedzin życia społecznego, analizuje współczesne problemy filozoficzne i etyczne, posiada zdolność oceny przedstawianych argumentów, potrafi zrelacjonować stanowiska i uzasadnić różnice występujące między nimi;

- kompetencje: jest przekonany o konieczności działania w sposób profesjonalny i zachowania zasad etyki zawodowej, wykazuje się wrażliwością na problematykę filozoficzna i etyczną, widzi potrzebę dialogu w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie;

ocena dobra (4)

- wiedza: wskazuje różnorodne relację pedagogiki do filozofii i etyki. potrafi uzasadnić specyfikę filozofii i etyki, wyjaśnia problematykę filozoficzną i moralną w innych dziedzinach nauki i w życiu społecznym; uzasadnia wielostronne związki między moralnością i wychowaniem, ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pedagogice, wyjaśnia znaczenie godności w etyce personalistycznej;

- umiejętności: potrafi trafnie analizować złożone problemy filozoficzne i moralne w pedagogice i różnych dziedzinach życia (kulturze, życiu społecznym), posiada zdolność integrowania i interpretacji informacji zbieranych z różnych źródeł i dziedzin życia społecznego, analizuje współczesne złożone problemy filozoficzne i etyczne, nabywa zdolność krytycznej oceny przedstawianych argumentów, potrafi zrelacjonować kontrowersyjne stanowiska i uzasadnić różnice występujące między nimi;

- kompetencje: w swoim działaniu wykazuje się odpowiedzialnością i profesjonalnością, wykazuje się wrażliwością na szczegółową i złożoną problematykę filozoficzna i etyczną, jest otwarty na odmienne argumenty, postawy, widzi potrzebę dialogu w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie;

ocena bardzo dobra (5)

- wiedza: student wskazuje wielostronna i złożoną relacje pedagogiki do filozofii i etyki, wskazuje i uzasadnia złożoną problematykę filozoficzną i moralną w innych dziedzinach nauki i w życiu społecznym; ma wszechstronną i pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pedagogice;

- umiejętności: w sposób pogłębiony i wszechstronny analizuje współczesne kontrowersyjne problemy filozoficzne i etyczne, nabywa zdolność krytycznej i autokrytycznej oceny przedstawianych argumentów oraz własnego stanowiska, potrafi zrelacjonować kontrowersyjne stanowiska i uzasadnić zależności i różnice występujące między nimi;

- kompetencje: wykazuje się wrażliwością na szczegółową, złożoną i kontrowersyjną problematykę filozoficzna i etyczną, widzi i w sposób pogłębiony uzasadnia potrzebę dialogu w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Starnawski
Prowadzący grup: Witold Starnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)