Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-HMP-CW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli pedagogicznej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: ćwiczenia Historia myśli pedagogicznej
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W11, NP1_U02, NP1_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu historii myśli pedagogicznej w różnym czasookresie i rozumienie jej znaczenia dla pedagogiki i jej rozwoju

Pełny opis:

Treści programowe

1. Starożytność i jej znaczenie dla historii myśli pedagogicznej

2. Okres nowożytny i jego znaczenie dla historii myśli pedagogicznej

3. Współczesność i jej znaczenie dla historii myśli pedagogicznej

Metody :

Wykład aktywizujący

Praca z materiałami źródłowymi

Dialog

Opis ECTS:

1.Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

2.Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

3.Przygotowanie projektu - 30 godz.

4.Liczba punktów ECTS: (70 godz.) = 3 ECTS

Literatura:

T. Adamiec, Język migowy na początku istnienia Instytutu Głchoniemych. Świat ciszy w internecie. http://www.pzg.org.pl/sc/sc_historia_ib.asp.

J. Brun, Arystoteles i Liceum,. Przekła. H. Igalos-Tygielska. Warszawa 1999.

W. Bobrowska – Nowak, Zarys dziejów wychowania przedszkolnego. Warszawa 1878.

W. Balut, T. Sarnecki, Jan Władysław Dawid ( 1859-1914).Warszawa 1963.

J. Cmpanella, O boskości i potędze człowieka. W: Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

P. Chanau, Cywilizacja wieku Oświecenia. Przekł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa 1962.

D. Drynda, Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje. Katowice 1987.

W. Gasik, J. Pańczyk, Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS Ii WSPS z lat 1971-1996. Warszawa 1997.

Historia Kościołą. Red. H. Tuchle, C.A. Boumen, Tłum. J. Piesiewicz. Warszawa 1986.

Historia wychowania-XX wiek. Red. Ł. Kurdybacha. Warszawa 1968.

Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów . Red. B. Suchodolski i i. Wojnar. Warszawa 1988.

T. Jałmużna, Pedagogika szkoły pracy w Polsce i jej wpływ na kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkól ponadpodstawowych. Łódź 1983.

W. Jamrożek, Oświata i myśl pedagogiczna w Polsce okresu powojennego. W: Historia wychowania. Red. J. Hellwing. Poznań 1994.

L. Kasprzyk, Spencer. Warszawa 1967.

W. Korzeniowska, Słownik biograficzny myśli pedagogicznej. Bielsko Biała 2006.

S. Kot, Dzieje wychowania. Podręcznik dla seminarzystów nauczycielskich. Wyd. II. Warszawa – Kraków – Łódź – Lublin-Poznań-Wilno-Zakopane. 1926.

S. Kot, Historia wychowania. T. I-II. Warszawa 1994.

O. Lipowska, 150 lat głuchoniemych w Polsce. Warszawa 1967.

O. Lipowska, Pedagogika specjalna. Warszawa 1981.

S. Litek, Historia wychowania – do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Kraków 2006.

K. Leśniak, Heraklit. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/heraklit._001 asp.

K. Leśniak, Leukippos i Demokryt. W: www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/ leukippos i demokryt _001 asp

J. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. Warszawa 2002.

Mały słownik kultury antycznej – Grecja – Rzym. Red. L. Winniczuk. Warszawa 1962.

Metoda Marii Montesorii. Historia i współczesność. Red, S. Guz. Lublin 1994.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1795-1918. Kielce 2000.

S.I. Możdżeń, Historia wychowania. 1918 -1945. Kielce 2000.

A. Murzyn, Johann Friedrich Herbert i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej. Kraków 2004.

Myśliciele o wychowaniu. Red. cz. Kupisiewicz, I. Wojnar. Warszawa 1996.

W. Okoń, Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984.

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1991.

Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Red. S. Sztobryn, M. Światka. Gdańsk 2006.

B. Suchodolski, Wstęp. W J.A. Komeński. Pampedia. Wrocłwa 1973.

J. Szacki, Utopie. Warszawa 1962.

S. Sztobryn, Filozofia wychowania Sergiusza Hessena. Łódź 1994.

S. Sztobryn, Historia Wychowania. Gdańsk 2006.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Warszawa 1978.

J. Twardowski, Jan Ludiwg Vives i Andrzej Frycz Modrzewski, Kraków 1921.

S. Wołoszyn, Źródła z dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T.I Od wychowania pierwotnego do końca XVIII w. Kielce 1995; T.II Pedagogika i szkolnictwo XIX w. Kielce 1995; T.III Pedagogika i szkolnictwo XX w. Kielce 1998.

S. Wołoszyn, Historia wychowania dla kl. 3 liceum ogólnokształcącego. , cz. I: Historia szkolnictwa . Warszawa 1962.

S. Wołoszyn, Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej. ”Kwartalnik Pedagogiczny” nr. 1-2 .1956.

S. Wołoszyn, Logiczna i dydaktyczna anliza słowa Sokrates. Rozprawy filozoficzne. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Woruń, 1969. T. XXI., z.2 , 425-4444.

Wspomnienie o Marii Grzegorzewskiej. Wybór i opracowanie U. Eckerr, M. Gawaracka. Warszawa 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Ma uporządkowana wiedze na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnychujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobyta wiedze do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Projekty opracowywane indywidualne obejmujący 2 postaci , w tym jedna z okresu starożytności i jedna z okresu nowożytnego lub współczesności , a ponadto typ placówki edukacyjnej – szkoły z danego okresu lub uczelni wyższej dostosowane do zainteresowań studenta w kontekście studiowanego kierunku / edukacja przedszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika /

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Baraniak
Prowadzący grup: Barbara Baraniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)