Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-HMP-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli pedagogicznej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W11, NP1_U02, NP1_K01


symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie:


PS_W1 PS_W3

PS_U2 PS_U14

PS_K4 PS_K12


symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

PPW_W1, PPW_W2, PPW_U1,

PPW_U2, PPW_K1

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Wykłady zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams, zgodnie z planem zajęć. Studenci po zarejestrowaniu na przedmiot zostają następnie podpięci, przez prowadzącego zajęcia do zespołu: "Historia myśli pedagogicznej".

Przed rozpoczęciem zajęć odpowiednie informacje zostały przesłane studentom na indywidualne adresy e-mail podane w systemie USOS.

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę historyczną, genealogię głównych kierunków i trendów w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny, bazując na wiedzy historycznej, uzasadnić oraz interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania dzisiaj.

Pełny opis:

Celem studiowania historii myśli pedagogicznej jest rozumienie miejsca wychowania i procesu nauczania w życiu polskiego społeczeństwa na tle zmieniających się epok i uwarunkowań historycznych. Ukazanie polskiej myśli pedagogicznej na tle europejskiej w ścisłym powiązaniu z dziejami polskiego narodu. Celem wykładu jest również przybliżenie różnorodnych koncepcji pedagogicznych, wybitnych postaci, myślicieli i działaczy z obszaru edukacji, a poprzez to zrozumienie przez słuchaczy współczesnej myśli pedagogicznej, koncepcji oświaty i wychowania, tak w Polsce, jak i w innych krajach, zwłaszcza Europy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju myśli pedagogicznej w obrębie kultury europejskiej, rozumie genezę europejskich i polskich działań oświatowych i wychowawczych.

EK 2 - Potrafi określić obszary subdyscyplin wchodzących w skład pedagogiki, w tym – historii myśli pedagogicznej.

Umiejętności:

EK 3 – Student zna podstawowe źródła historyczne konieczne do zrozumienia, wyjaśnienia i właściwej interpretacji problematyki pedagogicznej.

EK 4 – Bazując na zdobytej wiedzy historycznej potrafi w sposób klarowny i obiektywny uzasadnić własny punkt widzenia na temat zagadnień edukacyjnych.

Kompetencje:

EK 5 - Ma świadomość poziomu zakresu własnej wiedzy historycznej, umiejętność jej stosowania oraz rozumie potrzebę ciągłego jej poszerzania.

EK 6 – W pracy wychowawczej rozumie znaczenie własnego przykładu i potrzebę działań pedagogicznych.

ECTS [ 1 ECTS= 30 (25) godz.]:

- aktywność na platformie e-learningowej – 30 godz.

- przygotowanie do zajęć /praca domowa/praca na platformie e-learningowej – 15 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

suma godzin: 75 [75/30 (25)= 3]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza ( EK 1- 3):

Ocena 2 (ndst): student nie zna terminologii pedagogicznej; nie posiada znajomości elementarnych zagadnień historycznych, nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów wychowania.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu pojęć pedagogicznych; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada znacznie ograniczoną wiedzę nt. historycznych problemów wychowawczych.

Ocena 4 (db): student zna w pełni podstawową terminologię pedagogiczną; ma średnio uporządkowaną wiedzę z zakresu przedstawionej problematyki; posiada niekompletną wiedzę odnośnie najważniejszych zagadnień wychowawczych.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu historii myśli pedagogicznej; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada kompletną wiedzą nt. najważniejszych kwestii pedagogicznych.

Umiejętności ( EK 4- 6):

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować przedstawionych na zajęciach zagadnień; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych stanowisk historycznych; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacyjnych z zakresu wychowania.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne opinie; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu historii myśli pedagogicznej.

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować omówioną na zajęciach problematykę; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu historii problematyki wychowawczej.

Ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować źródła wiedzy pedagogicznej; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; kompletnie znajduje i wykorzystuje rzetelne informacje z zakresu omówionej problematyki.

Kompetencje (EK 7- 9):

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadań i przyswojenie treści z zakresu problematyki historii myśli pedagogicznej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach ani nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu podstawowych pojęć i systemów pedagogicznych; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując przy tym własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu historii myśli pedagogicznej i przyswojenie treści omówionej problematyki, a także często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować oraz zorganizować indywidualną pracę, mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu historii myśli pedagogicznej; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruując uwagi.

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena z testu. Skala punktowa (15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru):

- 15 - 14 - ocena 5

- 13 - ocena 4,5

- 12 - 11 - ocena 4,0

- 10 - 9 - ocena 3,5

- 8 - ocena 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Niewęgłowski
Prowadzący grup: Jan Niewęgłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę historyczną, genealogię głównych kierunków i trendów w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny, bazując na wiedzy historycznej, uzasadnić oraz interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania dzisiaj.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Niewęgłowski
Prowadzący grup: Jan Niewęgłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [ 1 ECTS= 30 (25) godz.]:

- aktywność na platformie e-learningowej – 30 godz.

- przygotowanie do zajęć /praca domowa/praca na platformie e-learningowej – 15 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.


Suma godzin: 75 [75/30 (25)= 3]
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę historyczną, genealogię głównych kierunków i trendów w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny, bazując na wiedzy historycznej, uzasadnić oraz interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania dzisiaj.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)