Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - Promoting social inclusion: between dream and reality

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-KPJA-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - Promoting social inclusion: between dream and reality
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Pedagogika:

NP1_W02, NP1_W04, NP1_W09, NP1_W13, NP1_U02, NP1_U03, NP1_K02, NP1_K03

Pedagogika specjalna:

PSI_W07, PSI_W10, PSI_W10, PSI_U01 PSI_U03, PSI_U12, PSI_K02, PSI_K03


Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu tzw. inkluzji społecznej i jej pedagogicznych podstaw, czy też szeroko rozumianej integracji społecznej oraz związanych z nią kluczowych paradygmatów naukowo-badawczych, edukacyjnych i społeczno-politycznych, ujętych w perspektywie porównawczej w różnych krajach. Systematyka wiedzy z tego zakresu pozwoli na poznanie badań naukowych, proaktywnych rozwiązań i oceny ich skuteczności. Idea włączenia społecznego, dostęp do zasobów i partycypacja w życiu codziennym, które czynią życie sprawiedliwym, produktywnym, zdrowym i szczęśliwym – analizowane jest w perspektywie jej znaczenia, zarówno na poziomie indywidualnym, na przestrzeni całego życia jednostki, jak w wymiarze społecznym, gwarantującym jakość życia społecznego we wszystkich jego wymiarach. Analizowane materiały naukowe bazują głównie na źódłach obcojęzycznych.

Pełny opis:

Głównym założeniem zajęć jest poznanie podstaw teoretyczno-badawczycjh i zasad organizacji pedagogiki i edukacji inkluzyjnej. Uwrażliwienie studiujących na możliwości wykorzystania edukacji włączającej w celu przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itp.. Analizowane koncepcje i strategie rozwiązań z zakresu inkluzji społecznej będą wyrazem poszukiwanych kompromisowych rozwiązań, między ideałem a tym, co możliwe. Przedstawione studium usystematyzuje występujące tu stanowiska na temat inkluzji społecznej, jej normatywnego wymogu o obowiązku wszystkich, ale też przedstawia inny punkt widzenia, w jaki sposób rządy, społeczności i firmy mogłyby współpracować i promować struktury, które pomagają osiągnąć integrację społeczną i zagwarantować jakość życia dla wszystkich.

Dotychczasowe badania wykazały, że społeczeństwu, a zwłaszcza szkole i innym instytucjom społeczno-kulturowym oraz polityczno-ekonomicznym, może być trudno negocjować praktyczne rozwiązania nie podlegając jednocześnie presji kategoryzacji lub diagnozowania osób o szczególnych potrzebach. Zajęcia poddają krytycznej refleksji wybrane zagadnienia teoretyczne, jak np. tożsamość vs. różnica, wspólnota vs. indywidualizacja jako podstawowe kategoria pedagogiki inkluzyjnej, przykładowe praktyki i przypadki, ilustrujące charakterystyczne instytucje i ich reakcje na rosnącą różnorodność wymogów jak i proponowane przez nie rozwiązania mające na celu wspieranie partycypacji w różnych obszarach działalności. Szeroki zakres zadań dla silniejszych społeczności, grupy zadaniowej instytucji oraz krajowej i międzynarodowej rady ds. Integracji społecznej zostaną przejrzane i omówione. Zajęcia ukazują również związki między agencją, kulturą i strukturą, ukazując w jaki sposób dzieci, młodzież i dorośli z różnymi potrzebami specjalnej troski aktywnie tworzą znaczenie w sieciach społecznościowych i relacyjnych, do których w różny sposób przyczyniają się, w zależności od przeszkód w działaniu i byciu, jakie każda sieć stwarza.

Wykorzystując wyniki badań, przedstawiamy koncepcje dobrych praktyk w różnych obszarach życia społecznego. Przykłady grup społecznych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, przedsiębiorstw i agencji rządowych zostaną poddane przeglądowi na poziomie innowacyjności, zaangażowania i ogólnie dobrych praktyk oraz pracy już na miejscu. Mówiona zostanie edukacja inkluzyjna w świetle międzynarodowych dokumentów oraz polskiego prawa oświatowego. Podjęte będą kwestie edukacji inkluzyjnej na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

U podstaw nowych podejść sugeruje się znaczenie przejścia od modelu deficytu do modelu zasobów indywidualno-społecznych i aktywów dla ludzi i miejsc; promowanie rozwiązań dla instytucji w celu budowania zdolności i zrównoważonego rozwoju dla osób, grup i otoczenia; jak najszersze przekazywanie odpowiedzialności na szczeblu jednostkowym i lokalnym poprzez koncentrację na samostanowieniu i zarządzaniu własnym życiem oraz miejscem; wspieranie jednostki, rodzin w społecznościach, aby miały większy wybór i odpowiedzialność w stosunku do ich przyszłości oraz zmiana sposobu działania rządu.

Pedagogika integracyjna i inkluzyjna wobec globalnych wyzwań współczesnego świata.

Bliższej analizie poddane zostaną analizie doświadczenia konkretnych grup młodych ludzi, z doświadczeniem wykluczenia ze szkół ogólnodostępnych, aby przedstawić sposób, w jaki znaleźli drogę do edukacji w placówkach edukacyjnych, które są nazywane „elastycznym uczeniem się” centra ”,„ szkoły drugiej szansy ”i„ szkoły alternatywne ”.

Omówione zostaną również różne ujęcia badawcze pozwalające na eksplorację interaktywnych przestrzeni zawartych w otoczeniu społeczno-kulturowym i politycznym o różnych kulturach włączenia. Między innymi uwzględni się też światowy wzrost liczby uchodźców i osób ubiegających się o azyl, praktykowane rozwiązania różnych instytucji, którym powierzono przesiedlenia w krajach przyjmujących. W tym przypadku bliżej omówiona zostanie rola instytucji - szkoły - i jej wkład w pomyślne rozwiązania inkluzyjne dzieci uchodźców.

Systematyka wiedzy z tego zakresu pozwoli na poznanie badań naukowych, proaktywnych rozwiązań i oceny ich skuteczności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studiujący:

posiadają podstawową wiedzę na temat koncepcji teoretycznych i praktycznych, o podmiotach systemu i uczestnikach inkluzji.

orientują się w wybranych teoriach i koncepcjach antropologicznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej.

rozumieją potrzebę pedagogiki włączającej dla utrzymania i rozwoju prawidłowych procesów partycypacji więzi w środowiskach społecznych

potrafi posługiwać się podstawowymi modelami pedagogiki w celu analizy zapotrzebowania, interpretacji oraz stosownego projektowania działań włączających.

Metody i kryteria oceniania:

Metodologia oceny:

Wymagany jest angielski w piśmie i czytaniu

Każdy temat zostanie najpierw dostarczony jako wykład na dany temat, a następnie omówiony zgodnie z dalszymi czytaniami.

Na ocenę końcową składają się:

- Udział w zajęciach i obecność na zajęciach (maksymalnie 1 nieobecność dozwolona) = do 25 pkt.

- Przygotowanie opracowania tematycznego (1500–2000 słów) = maks. 25 pkt.

- Egzamin pisemny z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych na koniec semestru = do 50 pkt.

Ocena końcowa jest sumą punktów oceny obecności, punktów przygotowania pracy i punktów egzaminu końcowego.

Kryteria oceny końcowej:

90–100 pt. - ocena 5

80–89 pkt. - klasa 4+

65–79 pkt - stopień 4

50–65 pkt - klasa 3+

40–49 pkt. - ocena 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Surzykiewicz
Prowadzący grup: Janusz Surzykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie tych zajęć dyskusja przełącza się między wykluczeniem społecznym a integracją jako dwoma końcami jednego wymiaru. Analizy interdyscyplinarne wyjaśniają rozumienie integracji społecznej w naszym społeczeństwie. Wykład najpierw zawiera krótki przegląd koncepcji integracji społecznej, jej wykorzystania i niektórych zagadnień związanych z jej definicją. Omówiono również potencjalne korzyści, ograniczenia i zagrożenia związane z programem integracji społecznej. Zawiera podsumowanie odpowiedzi na konsultacje w sprawie integracji społecznej i fora w polityce.

Szukamy również zagadnień dotyczących pomiaru wyników i oceny różnych działań w dziedzinie edukacji, społeczeństwa, kultury i polityki.

Program kończy się podsumowaniem i krótkim rozważeniem kierunków rozwoju podejścia do integracji społecznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie genezy koncepcji integracji społecznej oraz kluczowych tematów i pojawiających się debat na temat integracji społecznej w różnych krajach. Idea włączenia społecznego, dostęp do zasobów i relacji, które czynią życie sprawiedliwym, zdrowym, szczęśliwym i produktywnym - ma znaczenie silnych rodzin i społeczności, we wszystkich ich tradycyjnych i nowych formach.

Strategie, dla których wykład proponuje działania, są jednak kompromisem między ideałem a tym, co możliwe. Badania wykazały, że społeczeństwu, a zwłaszcza szkole i innym instytucjom społecznym i kulturalnym, może być trudno negocjować z dala od presji kategoryzacji lub diagnozowania osób o szczególnych potrzebach, szczególnie tych o trudnym zachowaniu. W tym wykładzie podkreślamy przypadki, w których niektóre instytucje zareagowały na rosnącą różnorodność, opracowując nowe praktyki kulturowe w celu zaangażowania różnych grup; w niektórych przypadkach zareagowali na zmniejszenie zawieszenia, jednocześnie poprawiając zachowanie, zachowanie i wydajność. Szeroki zakres zadań dla silniejszych społeczności, grupy zadaniowej instytucji oraz krajowej i międzynarodowej rady ds. Integracji społecznej zostaną przejrzane i omówione. Zostaną poznane przykłady różnych praktycznych rozwiązań i możliwości federalizmu opartego na współpracy w zakresie włączenia społecznego, a dalsze aspekty określają ramy organizowania reakcji na włączenie społeczne.

Wykład bada związki między agencją, kulturą i strukturą oraz pokazuje, że dzieci, młodzież i dorośli z różnymi niepełnosprawnościami aktywnie tworzą znaczenie w sieciach społecznościowych i relacyjnych, do których w różny sposób przyczyniają się, w zależności od przeszkód w działaniu i byciu, jakie każda sieć stwarza.

Wykorzystując wyniki badań, przedstawiamy model dobrych praktyk w różnych obszarach życia społecznego. Przykłady grup społecznych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, przedsiębiorstw i agencji rządowych zostaną poddane przeglądowi na poziomie innowacyjności, zaangażowania i ogólnie dobrych praktyk oraz pracy już na miejscu. U podstaw nowego podejścia zasugerowanego w tej refleksji jest znaczenie przejścia od modelu deficytu do modelu aktywów dla ludzi i miejsc; promowanie rozwiązań dla przedsiębiorstw w celu budowania zdolności i zrównoważonego rozwoju dla osób, grup i miejsc; jak najszersze przekazywanie odpowiedzialności na szczeblu lokalnym poprzez koncentrację na zarządzaniu miejscem; wspieranie rodzin w społecznościach, aby miały większy wybór i odpowiedzialność w stosunku do ich przyszłości oraz zmiana sposobu działania rządu.

W tym wykładzie korzystamy z doświadczeń grupy młodych ludzi, którzy zostali wykluczeni ze szkół ogólnodostępnych, aby przedstawić sposób, w jaki znaleźli drogę do edukacji w placówkach edukacyjnych, które są nazywane „elastycznym uczeniem się” centra ”,„ szkoły drugiej szansy ”i„ szkoły alternatywne ”.

W przypadku dzieci zostanie zastosowany społeczny model niepełnosprawności w wieku dziecięcym na stosunkowo niezbadanym terytorium małych dzieci i wykorzysta winiety zaczerpnięte np. Z obserwacji wideo do eksploracji interaktywnych przestrzeni zawartych w otoczeniu o różnych kulturach włączenia.

Światowy wzrost liczby uchodźców i osób ubiegających się o azyl sugeruje potrzebę zbadania praktyk tych instytucji, którym powierzono przesiedlenia w krajach przyjmujących. W tym przypadku badamy rolę jednej ważnej instytucji - szkoły - i jej wkład w pomyślne przesiedlenie dzieci uchodźców. Na zakończenie omówimy, w jaki sposób instytucje edukacyjne mogłyby odgrywać bardziej aktywną rolę w ułatwianiu przejścia na obywatelstwo młodzieży-uchodźcy poprzez podejście integracyjne.

Zawiera szczegółowe studium na temat tezy, że integracja społeczna jest obowiązkiem wszystkich i przedstawia inny punkt widzenia, w jaki sposób rządy, społeczności i firmy mogłyby współpracować i promować struktury, które pomagają osiągnąć integrację społeczną.

Literatura:

Kay Al-Ghani,Lynda Kenward (2011). From Home to School with Autism: How to Make Inclusion a Success. Jessica Kingsley Publisher. https://books.google.de/books?id=woYe5BOs6RQC&printsec=frontcover&dq=free+books+inclusion&hl=desa=Xved=0ahUKEwj3k6XDroLXAhVlKMAKHfiRA6cQ6AEISTAF#v=onepage&q&f=false

Wymagania wstępne:

Wymagany jest angielski w biegłość w czytaniu.

Każdy temat zostanie najpierw dostarczony jako wykład na dany temat, a następnie omówiony zgodnie z dalszymi czytaniami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Surzykiewicz
Prowadzący grup: Janusz Surzykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)