Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-LO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia II stopnia:


NP2_W01; NP2_W02;

NP2_U08;

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Nie jest wymagana żadna wiedza z logiki. Zajęcia są prowadzone na poziomie podstawowym. Wymagana jest natomiast wiedza z filozofii przewidziana w programie studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Cel zajęć:

– zwrócenie uwagi na korzyści z praktykowania logiki;

– wprowadzenie w arkana sztuki rozumowania;

– sprawność logicznego myślenia;

– sprawność odróżniania działania racjonalnego od takiego, które racjonalność tylko udaje.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Logika w teorii: Jak myślimy? Logika a inne typy wiedzy: matematyka, filozofia, psychologia (historia problemu); Kultura znaku: symbole, języki, obrazy, znaki naturalne i umowne.

2. Logika w akcji: Tautologie i kombinatoryka zero-jedynkowa; Elementy rachunku zdań; Kwadrat logiczny; Błędy logiczne - treściowe, języka, metodologiczne, rozumowania..

Literatura:

1.Podręczniki: K. Pawłowski, Zarys logiki, Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, UKSW, Warszawa 2012;

K. Pawłowski, Podstawy Logiki ogólnej. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, UKSW, Warszawa 2016;

2. Literatura przedmiotu: L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, TN KUL, Lublin 1991;

L. Borkowski, Logika formalna, PWN, Warszawa 1997;

S. Kamiński, Filozofia i metoda, TN KUL, Lublin 1993;

S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin 1981;

Mała encyklopedia logiki, red. nauk. W. Marciszewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.

E. Żarnecka-Biały, Mała logika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 4 z CD, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

(W) Student objaśnia podstawową terminologię logiczną.Charakteryzuje typy błędów logicznych. Rozróżnia typy definicji. Tłumaczy elementarne problemy dotyczące rachunku logicznego.

(U)Student klasyfikuje i analizuje błędy logiczne. Posługuje się kategoriami składniowymi Porównuje rodzaje definicji i typy wiedzy. Posługuje się rachunkiem logicznym: sylogistyka,rachunek zdań. Odróżnia rozumowania niezawodne od zawodnych.

(K) Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii. Troszczy się o zachowanie elementarnej kultury logicznej w dyskusji. Wykazuje się odpowiedzialnością w formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych.

AKTYWNOŚĆ STUDENTA i LICZBA GODZIN PRACY

_________________________________________

wykład............................................................30

Przygotowanie się do zajęć.................................15

Przygotowanie się do egzaminu...........................15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z elementami wykładu problemowego.

1) ocena formująca:

- na ocenę 2 – Student nie zna definicji podstawowych pojęć z zakresu logiki; nie rozróżnia podstawowych kategorii składniowych i elementów rachunku logicznego.

- na ocenę 3 – Student poprawnie prezentuje wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logicznych, rozróżnia kategorie składniowe, typy definicje i wymienia elementy rachunku logicznego. Z testu student musi uzyskać 7-8 punktów (zob. inna punktacja w e-learning).

- na ocenę 3,5 – Student poprawnie prezentuje wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logicznych, rozróżnia kategorie składniowe, typy definicje i wymienia elementy rachunku logicznego. Z testu student musi uzyskać 9-10 punktów (zob. inna punktacja w e-learning).

- na ocenę 4 – Student nie tylko prezentuje wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logicznych, rozróżnia kategorie składniowe, typy definicje i wymienia elementy rachunku logicznego, ale potrafi wyjaśniać różne definicje, kategorie składniowe i posługuje się rachunkiem logicznym. Analizuje różne typy błędów logicznych. Z testu student musi uzyskać - 11-12 punktów (zob. inna punktacja w e-learning).

- na ocenę 4.5 – Student nie tylko prezentuje wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logicznych, rozróżnia kategorie składniowe, typy definicje i wymienia elementy rachunku logicznego, ale potrafi wyjaśniać różne definicje, kategorie składniowe i posługuje się rachunkiem logicznym. Analizuje różne typy błędów logicznych. Z testu student musi uzyskać – 13-14 punktów (zob. inna punktacja w e-learning).

- na ocenę 5 – Student posługuje się podstawowymi pojęciami logicznymi, kategoriami składniowymi, definicjami i rachunkiem logicznym oraz stosuje praktycznie wyłonione w analizie różne typy błędów logicznych. . Z testu student musi uzyskać - 15 punktów (zob. inna punktacja w e-learning).

2) ocena końcowa: ocena z testu

a) w trybie stacjonarnym nauczania test to 14-15 zadań. Na ocenę 3.0 student musi uzyskać 7-8 punktów; na ocenę 3,5- 9-10 pkt.; na ocenę 4,0 - 11-12 pkt.; na ocenę 4,5 - 13 pkt.; na ocenę 5,0 - 14-15 pkt.

b) W trybie e-learning obowiązują następujące zasady zaliczenia: (1) Ilość zadań to 30; (2) niektóre z nich dotyczą teorii, a niektóre mają formę zadań (wyżej punktowane); (3) Wszystkie pytania są wprawdzie "zamknięte" i jednokrotnego wyboru, ale niektóre z nich wymagają rozwiązania, aby wybrać odpowiednią odpowiedź. W związku z tym proszę o zaopatrzenie się w przybory do pisania (kartka, ołówek), aby móc prowadzić obliczenia schematów rozumowań (sylogistyka; KRZ). (4) czas egzaminu to 45 min. (5) punktacja: maksymalna liczba punktów to 36 - w tym 24 pytania po 1 pkt. (max.- 24 pkt.) i 6 pytań po 2 pkt. (max.-12 pkt.). (6) oceny: 5,0=33-36 pkt.; 4,5= 29-32 pkt.; 4,0= 25-28 pkt.; 3,5=21-24 pkt.; 3,0=17-20 pkt.; 2.0=0-16 pkt. (egzamin niezaliczony).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Boużyk
Prowadzący grup: Maria Boużyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:


AKTYWNOŚĆ STUDENTA i LICZBA GODZIN PRACY

_________________________________________

wykład............................................................30

Przygotowanie się do zajęć.................................15

Przygotowanie się do egzaminu...........................15


Sumaryczna liczba punktów ECTS 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cel zajęć:

– zwrócenie uwagi na korzyści z praktykowania logiki;

– wprowadzenie w arkana sztuki rozumowania;

– sprawność logicznego myślenia;

– sprawność odróżniania działania racjonalnego od takiego, które racjonalność tylko udaje.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Logika w teorii: Jak myślimy? Logika a inne typy wiedzy: matematyka, filozofia, psychologia (historia problemu); Kultura znaku: symbole, języki, obrazy, znaki naturalne i umowne.

2. Logika w akcji: Tautologie i kombinatoryka zero-jedynkowa; Elementy rachunku zdań; Kwadrat logiczny; Błędy logiczne - treściowe, języka, metodologiczne, rozumowania..

Literatura:

1.Podręczniki: K. Pawłowski, Zarys logiki, Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, UKSW, Warszawa 2012;

K. Pawłowski, Podstawy Logiki ogólnej. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, UKSW, Warszawa 2016;

2. Literatura przedmiotu: L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, TN KUL, Lublin 1991;

L. Borkowski, Logika formalna, PWN, Warszawa 1997;

S. Kamiński, Filozofia i metoda, TN KUL, Lublin 1993;

S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin 1981;

Mała encyklopedia logiki, red. nauk. W. Marciszewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.

E. Żarnecka-Biały, Mała logika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 4 z CD, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)