Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-MBPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W02, NP1_W12,

NP1_U06, NP1_K04,

NP1_K17

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Pełny opis:

Student uzyska podstawową wiedzę na temat przygotowywania, prowadzenia i opracowania badań pedagogicznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Literatura:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, Warszawa 1987;; Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1999; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Kraków 2018; Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Rzeszów 2018;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student posiada wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

EU 2 - Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

EU 3 - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

EU 4 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych w trakcie badań pedagogicznych.

EU 5 - Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki(z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

EU 6 - Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

EU 7 - Posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować i analizować przykładowe problemy badawcze, konstruować i przeprowadzać proste badania pedagogiczne w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze, ustalać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, a także wskazywać kierunki dalszych badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Planowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe konwersatorium - 30h

Przygotowanie się do zaliczenia - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - kolokwium.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, podstawowe umiejętności ich prowadzenia, świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań pedagogicznych.

3.5 Student interpretuje, opisuje i wyjaśnia zjawiska dotyczące wychowania, nauczania i kształcenia, z uwzględnieniem metodologii badań pedagogicznych, posiada wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, podstawowe umiejętności ich prowadzenia, świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań.

4.0 Student posiada umiejętności obserwowania zjawisk, formułuje podstawowe założenia badawcze pozwalające na ich dokładne rozpoznawanie i rozwiązywanie, posiada wystarczającą wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, posiada podstawowe umiejętności ich prowadzenia, ma świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań pedagogicznych.

4.5 Student potrafi analizować zjawiska i procesy, dobierając odpowiedni do ich rozpoznania typ badań, metody, techniki, konstruuje narzędzia badawcze zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokonuje podstawowej analizy i interpretacji zebranego materiału badawczego.

5.0 Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi wyjaśnić, uzasadnić przyjętą koncepcję badań, zaprezentować i zinterpretować wyniki badań, wskazywać dalsze kierunki badań, budować i doskonalić warsztat pracy pedagoga i badacza.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Pełny opis:

Student uzyska podstawową wiedzę na temat przygotowywania, prowadzenia i opracowania badań pedagogicznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Literatura:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, Warszawa 1987;; Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1999; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Kraków 2018; Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Rzeszów 2018;

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 30 h

Przygotowanie do zaliczenia 30 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Pełny opis:

Student uzyska podstawową wiedzę na temat przygotowywania, prowadzenia i opracowania badań pedagogicznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Literatura:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, Warszawa 1987;; Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1999; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Kraków 2018; Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Rzeszów 2018;

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 30 h

Przygotowanie do zaliczenia 30 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Pełny opis:

Student uzyska podstawową wiedzę na temat przygotowywania, prowadzenia i opracowania badań pedagogicznych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Literatura:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, Warszawa 1987;; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego,, T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1999; ; Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Kraków 2018; Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Rzeszów 2018;

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)