Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PMED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: ćwiczenia Pierwsza pomoc przedmedyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W04, NP1_W22, NP1_U27,

NP1_K16

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie studentów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;

- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

-kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pełny opis:

Cele szczegółowe:

1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.

2. Zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.

3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.

4. Zrozumienie potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.

5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.

6. Uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.

7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.

8. Kształtowanie postaw humanitarnych.

9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji

Literatura:

1.Brongel L: golden hour, the time of life, the time of death. Krakow's Medical Publishing House,

Krakow 2000;

2.Jakubaszko (ed.). Emergency Medicine. PZWL, The

3.Pelzer M., Palczewska W. emergency aid in emergencies and diseases (script

Student KK IEM), 4.Wytyczne resuscitation 2005. Polish Resuscitation Council 5.Pierwsza

aid and CPR. Owner for students. Issue II -

September 2006. 6.Jethon Z., Grzybowski, A. (eds): Preventive Medicine and Environmental

PZWL, Warszawa2000

7.Siuda T.Zaczek

The annex Publishing and Graphic Arts, Warsaw 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi:

01 rozpoznac sytuacje, w których nalezy podjac działania Pierwszej Pomocy

02 scharakteryzowac najczestsze urazy oraz zachorowania i stany nagłe wymagajace

podjecia PP

03 objasnic Schemat Podstawowego Podtrzymania Zycia.

01 umiec ocenic, zinterpretowac zastana sytuacje jako wymagajaca

(niewymagajaca) podjecia czynnosci PP,

02 zaprezentowac prawidłowe przeprowadzenie kolejnych etapów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, pogadanka, burza mózgów.

Kolokwia pisemne i ustne oceniające poszczególne partie materiału, praktyczne zaliczenie czynności ratowniczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek, Grzegorz Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS =

15 godzin synchronicznego kontaktu z nauczycielem;

15 godzin - pracy własnej studenta - przygotowanie do zajęć; zbieranie materiałów

8 godzin - pracy własnej studenta -zgłębianie literatury przedmiotu

12 godzin - praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie studentów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;

- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

-kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

15 godzin synchronicznego kontaktu z nauczycielem;

5 godzin - pracy własnej studenta - przygotowanie do zajęć;

10 godzin - praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

15 godzin synchronicznego kontaktu z nauczycielem;

5 godzin - pracy własnej studenta - przygotowanie do zajęć;

10 godzin - praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)