Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka asystencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PR-A-2I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencka
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia:


NP1_W10, NP1_W14, NP1_W17,

NP1_W19, NP1_U09, NP1_U20,

NP1_K04, NP1_K14

Skrócony opis:

Praktyka asystencka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się:

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej

Pełny opis:

Praktyka asystencka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się:

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej np.: placówki wsparcia dziennego; domy dziecka; świetlice szkolne, środowiskowe, ogniska wychowawcze; domy samotnej matki, pomocy społecznej; bursy; internaty; itp.

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej, np: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym.

Pierwsze 5 godzin na obu rodzajach praktyk poświęcone jest zapoznaniu się z organizacją placówki i niezbędną dokumentacją

Kolejne 15 godzin na obu rodzajach praktyk realizowane jest w formie obserwacji różnorodnych zajęć w placówce. Ostatnie 5 godzin na obu rodzajach praktyk polega na omówieniu hospitowanych zajęć, na podstawie udokumentowanych obserwacji.

Praktyka w całości polega na obserwacji przez studenta zajęć prowadzonych na terenie placówki, w której realizowane są praktyki asystenckie. Studenci na tym etapie nie są jeszcze przygotowani do prowadzenia jakichkolwiek zajęć, dlatego też nie jest wskazane ich samodzielne bądź z pomocą, przeprowadzanie. Studenci w trakcie trwania praktyk poznają organizację pracy wybranej placówki, zapoznają się z dokumentacją, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, asystują nauczycielowi/pedagogowi/wychowawcy. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_01 Student opisuje podstawowe pojęcia i terminy związane z metodyką pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;

EK_02 Student charakteryzuje metody pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym i zamkniętym;

EK_03 Student wskazuje zasady pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;

Umiejętności:

EK_01 Student jest przygotowany do prowadzenia zajęć, wykorzystując metody twórczej resocjalizacji (teatr, sport) i metody wspomagające proces resocjalizacji (muzyka, plastyka, drama, psychodrama, socjodrama)

Kompetencje:

EK_01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Opis ECTS

- udział w praktykach (zapoznanie z dokumentacją, obserwacja, wykonywanie wskazanych czynności przez opiekuna praktyki w placówce)

- przygotowanie do praktyk (opracowanie konspektów itp.)

Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, a w tym:

-25 godz. w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej

-25 godz. w wybranej placówce resocjalizacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk:

- karty praktykanta,

- kart kompetencji praktykanta,

- innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Ligęza
Prowadzący grup: Ewelina Ligęza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Ligęza
Prowadzący grup: Ewelina Ligęza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Ligęza
Prowadzący grup: Ewelina Ligęza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)