Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Assistant internship

General data

Course ID: WNP-PE-PR-A-2I
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Assistant internship
Name in Polish: Praktyka asystencka
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia:


NP1_W10, NP1_W14, NP1_W17,

NP1_W19, NP1_U09, NP1_U20,

NP1_K04, NP1_K14

Short description: (in Polish)

Praktyka asystencka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się:

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej

Full description: (in Polish)

Praktyka asystencka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się:

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej np.: placówki wsparcia dziennego; domy dziecka; świetlice szkolne, środowiskowe, ogniska wychowawcze; domy samotnej matki, pomocy społecznej; bursy; internaty; itp.

- 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej, np: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym.

Pierwsze 5 godzin na obu rodzajach praktyk poświęcone jest zapoznaniu się z organizacją placówki i niezbędną dokumentacją

Kolejne 15 godzin na obu rodzajach praktyk realizowane jest w formie obserwacji różnorodnych zajęć w placówce. Ostatnie 5 godzin na obu rodzajach praktyk polega na omówieniu hospitowanych zajęć, na podstawie udokumentowanych obserwacji.

Praktyka w całości polega na obserwacji przez studenta zajęć prowadzonych na terenie placówki, w której realizowane są praktyki asystenckie. Studenci na tym etapie nie są jeszcze przygotowani do prowadzenia jakichkolwiek zajęć, dlatego też nie jest wskazane ich samodzielne bądź z pomocą, przeprowadzanie. Studenci w trakcie trwania praktyk poznają organizację pracy wybranej placówki, zapoznają się z dokumentacją, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, asystują nauczycielowi/pedagogowi/wychowawcy. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK_01 Student opisuje podstawowe pojęcia i terminy związane z metodyką pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;

EK_02 Student charakteryzuje metody pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym i zamkniętym;

EK_03 Student wskazuje zasady pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;

Umiejętności:

EK_01 Student jest przygotowany do prowadzenia zajęć, wykorzystując metody twórczej resocjalizacji (teatr, sport) i metody wspomagające proces resocjalizacji (muzyka, plastyka, drama, psychodrama, socjodrama)

Kompetencje:

EK_01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Opis ECTS

- udział w praktykach (zapoznanie z dokumentacją, obserwacja, wykonywanie wskazanych czynności przez opiekuna praktyki w placówce)

- przygotowanie do praktyk (opracowanie konspektów itp.)

Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, a w tym:

-25 godz. w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej

-25 godz. w wybranej placówce resocjalizacyjnej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk:

- karty praktykanta,

- kart kompetencji praktykanta,

- innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp.

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Practice, 50 hours, 34 places more information
Coordinators: Ewelina Ligęza
Group instructors: Ewelina Ligęza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Practice - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Practice, 50 hours, 22 places more information
Coordinators: Ewelina Ligęza
Group instructors: Ewelina Ligęza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Practice - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Practice, 50 hours, 35 places more information
Coordinators: Ewelina Ligęza
Group instructors: Ewelina Ligęza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Practice - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)