Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PS-KL-CW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia I stopnia:


NP1_W05, NP1_U04,

NP1_ K02

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej i psychologii rozwoju człowieka

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studenta z charakterystyką zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania, autyzm i Zespół Aspergera). Student pozna etiologię zaburzeń, typowy obraz kliniczny i sposoby pomocy osobom doświadczającym określonych problemów zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń zostaną omówione następujące tematy:

1. Różnicowanie niepokojących zachowań u dzieci - norma rozwojowa czy problem psychiczny?

2,3. Zaburzenia lękowe - etiologia, objawy, leczenie

4. Zaburzenia depresyjne - etiologia, objawy, leczenie

5,6. ADHD - zaburzenie hiperkinetyczne - etiologia, objawy, różnicowanie objawów ADHD od zachowań niepożądanych, metodyka pracy z dzieckiem z diagnozą ADHD

7,8. Zaburzenia zachowania i zachowania opozycyjno-buntownicze - etiologia, obraz kliniczny, różnicowanie, typy, metody pomocy

9. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) - etiologia, objawy, leczenie, modele powstawania zaburzeń odżywiania

10. Autyzm dziecięcy i Zespół Aspergera - etiologia, objawy, różnicowanie, metody wspierania rozwoju dziecka z diagnozą CZR

11. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi

12. Dziecko przewlekle chore w szkole

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Sęk H., Psychologia kliniczna 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

- Rola J., Zalewska M., Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002

- Seligmann E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003

- Bilikiewicz A., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

-Meyer Robert G, Psychopatologia, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003

- Borkowska A. Cierpiałkowska L., Grzegorzewska I, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 2020

Cykl książek "One są wśród nas" opracowanych przez ORE

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: W05: Student ma wiedzę na temat etiologii, obrazu klinicznego i metod pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzenia lękowe, depresyjne, hiperkenetyczne, zachowania, odżywiania, całościowe zaburzenia rozwoju)

UMIEJĘTNOŚCI: U04: Student umie wskazać różnice pomiędzy różnymi zaburzeniami psychicznymi, diagnozować problem i dobrać odpowiednie metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE K02: Student potrafi wykorzystać zdobytą podczas ćwiczeń wiedzę na temat zaburzeń zdrowia psychicznego dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych oraz projektowania działań pomocowych

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Czas na zapoznanie się z literaturą: 10 godz.

Przygotowanie prezentacji: 10 godz.

Aktywność studenta podczas ćwiczeń: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

SUMA GODZIN 30 godzin

LICZBA ECTS 60 godz./30 godz. = 2

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Aby student mógł podejść do kolokwium końcowego, musi spełnić dwa poniższe warunki:

- obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- przygotowanie prezentacji z wybranego tematu (w grupach) i ich prezentacja w trakcie zajęć

Ostateczna ocena z ćwiczeń obejmuje ocenę zdobytą podczas:

- kolokwium pisemne - test (pytania jednokrotnego wyboru, za każde pytanie student może otrzymać 1 pkt

Skala:

91-100% - 5 (bdb)

81-90% - 4+ (db+)

71-80% - 4 (db)

61-70% - 3+ (dst+)

50-60% - 3 (dst)

0-49% - 2 (ndst)

Student na ocenę:

3 w stopniu dostatecznym opanował wiedzę z psychopatologii ogólnej, charakteryzuje ogólnie modele teoretyczne w psychologii klinicznej, definiuje przyczyny zaburzeń psychicznych, odróżnia grupy zaburzeń zdrowia psychicznego

3+ w stopniu dostatecznym opanował wiedzę z psychopatologii ogólnej, charakteryzuje ogólnie modele teoretyczne w psychologii klinicznej, definiuje przyczyny zaburzeń psychicznych, potrafi odróżnić objawy różnych zaburzeń zdrowia psychicznego

4 w dobrym stopniu opanował wiedzę z psychopatologii ogólnej, dobrze charakteryzuje modele teoretyczne w psychologii klinicznej, definiuje przyczyny zaburzeń psychicznych, potrafi odróżnić objawy różnych zaburzeń zdrowia psychicznego

4+ w dobrym stopniu opanował wiedzę z psychopatologii ogólnej, dobrze charakteryzuje modele teoretyczne w psychologii klinicznej, definiuje przyczyny zaburzeń psychicznych, potrafi odróżnić objawy różnych zaburzeń zdrowia psychicznego, ma świadomość indywidualizacji pracy z chorym

5 w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z psychopatologii ogólnej, bardzo dobrze charakteryzuje modele teoretyczne w psychologii klinicznej, definiuje przyczyny zaburzeń psychicznych, potrafi odróżnić objawy różnych zaburzeń zdrowia psychicznego, ma świadomość indywidualizacji pracy z chorym, aktywnie uczestniczy w zajęciach podczas dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Czarnecka
Prowadzący grup: Martyna Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studenta z charakterystyką zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania, autyzm i Zespół Aspergera). Student pozna etiologię zaburzeń, typowy obraz kliniczny i sposoby pomocy osobom doświadczającym określonych problemów zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń zostaną omówione następujące tematy:

1. Różnicowanie niepokojących zachowań u dzieci - norma rozwojowa czy problem psychiczny?

2,3. Zaburzenia lękowe - etiologia, objawy, leczenie

4. Zaburzenia depresyjne - etiologia, objawy, leczenie

5,6. ADHD - zaburzenie hiperkinetyczne - etiologia, objawy, różnicowanie objawów ADHD od zachowań niepożądanych, metodyka pracy z dzieckiem z diagnozą ADHD

7,8. Zaburzenia zachowania i zachowania opozycyjno-buntownicze - etiologia, obraz kliniczny, różnicowanie, typy, metody pomocy

9. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) - etiologia, objawy, leczenie, modele powstawania zaburzeń odżywiania

10. Autyzm dziecięcy i Zespół Aspergera - etiologia, objawy, różnicowanie, metody wspierania rozwoju dziecka z diagnozą CZR

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Sęk H., Psychologia kliniczna 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

- Rola J., Zalewska M., Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002

- Seligmann E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003

- Bilikiewicz A., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

-Meyer Robert G, Psychopatologia, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003

- Borkowska A. Cierpiałkowska L., Grzegorzewska I, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 2020

Cykl książek "One są wśród nas" opracowanych przez ORE

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw psychologii rozwoju człowieka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Czarnecka
Prowadzący grup: Martyna Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Czas na zapoznanie się z literaturą: 10 godz.

Przygotowanie prezentacji: 10 godz.

Aktywność studenta podczas ćwiczeń: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

SUMA GODZIN 30 godzin

LICZBA ECTS 60 godz./30 godz. = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie studenta z charakterystyką zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania, autyzm i Zespół Aspergera). Student pozna etiologię zaburzeń, typowy obraz kliniczny i sposoby pomocy osobom doświadczającym określonych problemów zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń zostaną omówione następujące tematy:

1. Różnicowanie niepokojących zachowań u dzieci - norma rozwojowa czy problem psychiczny?

2,3. Zaburzenia lękowe - etiologia, objawy, leczenie

4. Zaburzenia depresyjne - etiologia, objawy, leczenie

5,6. ADHD - zaburzenie hiperkinetyczne - etiologia, objawy, różnicowanie objawów ADHD od zachowań niepożądanych, metodyka pracy z dzieckiem z diagnozą ADHD

7,8. Zaburzenia zachowania i zachowania opozycyjno-buntownicze - etiologia, obraz kliniczny, różnicowanie, typy, metody pomocy

9. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) - etiologia, objawy, leczenie, modele powstawania zaburzeń odżywiania

10. Autyzm dziecięcy i Zespół Aspergera - etiologia, objawy, różnicowanie, metody wspierania rozwoju dziecka z diagnozą CZR

11. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi

12. Dziecko przewlekle chore w szkole

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Sęk H., Psychologia kliniczna 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

- Rola J., Zalewska M., Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002

- Seligmann E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003

- Bilikiewicz A., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

-Meyer Robert G, Psychopatologia, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003

- Borkowska A. Cierpiałkowska L., Grzegorzewska I, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 2020

Cykl książek "One są wśród nas" opracowanych przez ORE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)