Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PSRC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia II stopnia:


NP2_W06; NP2_U05;

NP2_U12;

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć i teorii z zakresu psychologii rozwojowej człowieka

Skrócony opis:

Wykład oferuje kompleksowe spojrzenie na rozwój człowieka, łącząc teorię z praktyką i najnowszymi badaniami. Studenci zgłębią kluczowe teorie rozwojowe, zrozumieją wpływ czynników biologicznych, społecznych i kulturowych na rozwój oraz nauczą się stosować tę wiedzę w kontekstach edukacyjnych i terapeutycznych. Wykład obejmuje analizę rozwoju na różnych etapach życia, od narodzin po starość, z naciskiem na praktyczne zastosowanie psychologii rozwojowej w edukacji i terapii, a także na zrozumienie wpływu technologii i kultury na rozwój człowieka.

Pełny opis:

Psychologia Rozwoju Człowieka to wykład skoncentrowany na dogłębnym zrozumieniu procesów rozwojowych człowieka od narodzin aż po starość. Wykład ten oferuje kompleksowe spojrzenie na różnorodne aspekty rozwoju ludzkiego, łącząc teorię z praktyką i najnowszymi badaniami w dziedzinie psychologii rozwojowej. Studenci będą mieli okazję zgłębić kluczowe teorie rozwojowe, zrozumieć wpływ czynników biologicznych, społecznych i kulturowych na rozwój, a także zastosować tę wiedzę w kontekście edukacyjnym i terapeutycznym.

Cele Edukacyjne:

Zrozumienie podstawowych teorii i koncepcji w psychologii rozwojowej.

Analiza wpływu czynników genetycznych, środowiskowych i kulturowych na rozwój człowieka.

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej w praktyce edukacyjnej i terapeutycznej.

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia i analizy badań w dziedzinie psychologii rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Jan Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2019

Matczak A., Zarys psychologii rozwoju, Wyd. Edukacyjne Żak, Warszawa 2003

Anna Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańska 2005

Literatura uzupełniająca

Beata Oelszlaeger-Kosturek, Neurobiologiczne uwarunkowania uczenia się.

Wybrane zagadnienia, Prima Educatione 2020

Małgorzata Chojak, Mózg „dzieci sieci” w świetle neurobiologii i neuropedagogiki, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1/23/2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

W06 - Student zna podstawową I rozszerzoną terminologię z zakresu psychologii rozwojowej i osobowości; Student charakteryzuje zmiany rozwojowe które zachodzą w poszczególnych okresach rozwojowych. Ma świadomość wpływu czynników społecznych, biologicznych i kulturowych na rozwój

U05, U12 - Student potrafi posługiwać się podstawowymi i rozszerzonymi ujęciami teoretycznymi z zakresu psychologii rozwojowej w celu analizowania i interpretowania ludzkich zachowań oraz projektowania właściwych działań pedagogicznych uwzględniając charakterystyczne dla danego okresu rozwojowego cechy kluczowe; potrafi dokonać analizy zjawisk społecznych uwzględniając rozwój człowieka i konstruować działania pedagogiczne; ma świadomość swojej wiedzy, potrzeby indywidualizacji działań i rozpoznawania potrzeb dzieci w zależności od ich możliwości rozwojowych; widzi stałą potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 godzin

Zapoznanie się z literaturą omawianą na zajęciach: 20 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 10 godzin

Aktywny udział podczas wykładów: 30 godzin

90/30 godzin / 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru na koniec semestru

Skala:

0-49% - 2 (ndst)

50-60% - 3 (dst)

61-70% -3+ (dst+)

71-80% - 4(db)

81-90% - 4+ (db+)

91-100% - 5 (bdb)

Student na ocenę:

3 (dst) Student posiada podstawową wiedzę na temat kluczowych teorii rozwojowych i rozumie ogólne zasady rozwoju człowieka. Wykazuje minimalną zdolność do analizowania wpływu czynników na rozwój człowieka i ma ograniczone umiejętności w zastosowaniu teorii w praktyce. Uczestnictwo w dyskusjach i projektach grupowych jest pasywne.

3+ (dst+) Student wykazuje się nieco lepszym zrozumieniem teorii rozwojowych i ich zastosowania niż na poziomie dostatecznym. Posiada umiejętność identyfikacji podstawowych czynników wpływających na rozwój i potrafi w ograniczonym zakresie zastosować te wiedzę w praktyce. Udział w dyskusjach jest aktywniejszy.

4 (db) Student ma solidną wiedzę na temat teorii rozwojowych i rozumie złożoność procesów rozwojowych. Wykazuje umiejętność analizowania różnych czynników wpływających na rozwój i potrafi stosować te wiedzę w praktycznych kontekstach edukacyjnych i terapeutycznych. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach i projektach grupowych.

4+(db+) Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat teorii rozwojowych i wykazuje się głębokim zrozumieniem procesów rozwojowych. Demonstruje zdolność do krytycznej analizy i efektywnego zastosowania teorii w różnych kontekstach. Jego udział w dyskusjach i projektach grupowych jest bardzo aktywny i twórczy.

5 (bdb) Student wykazuje się doskonałą znajomością teorii rozwojowych i głębokim zrozumieniem złożonych procesów rozwojowych. Posiada duże umiejętności w analizowaniu i zastosowaniu teorii w praktyce, wykazując innowacyjność i kreatywność. Aktywnie i konstruktywnie uczestniczy w dyskusjach, wnosząc istotny wkład w projekty grupowe. Demonstruje zdolność do samodzielnego myślenia krytycznego i zaawansowanego zrozumienia złożonych zagadnień związanych z psychologią rozwojową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Czarnecka
Prowadzący grup: Martyna Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 godzin

Zapoznanie się z literaturą omawianą na zajęciach: 20 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 10 godzin

Aktywny udział podczas wykładów: 30 godzin

90/30 godzin / 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład oferuje kompleksowe spojrzenie na rozwój człowieka, łącząc teorię z praktyką i najnowszymi badaniami. Studenci zgłębią kluczowe teorie rozwojowe, zrozumieją wpływ czynników biologicznych, społecznych i kulturowych na rozwój oraz nauczą się stosować tę wiedzę w kontekstach edukacyjnych i terapeutycznych. Wykład obejmuje analizę rozwoju na różnych etapach życia, od narodzin po starość, z naciskiem na praktyczne zastosowanie psychologii rozwojowej w edukacji i terapii, a także na zrozumienie wpływu technologii i kultury na rozwój człowieka.

Pełny opis:

Psychologia Rozwoju Człowieka to wykład skoncentrowany na dogłębnym zrozumieniu procesów rozwojowych człowieka od narodzin aż po starość. Wykład ten oferuje kompleksowe spojrzenie na różnorodne aspekty rozwoju ludzkiego, łącząc teorię z praktyką i najnowszymi badaniami w dziedzinie psychologii rozwojowej. Studenci będą mieli okazję zgłębić kluczowe teorie rozwojowe, zrozumieć wpływ czynników biologicznych, społecznych i kulturowych na rozwój, a także zastosować tę wiedzę w kontekście edukacyjnym i terapeutycznym.

Cele Edukacyjne:

Zrozumienie podstawowych teorii i koncepcji w psychologii rozwojowej.

Analiza wpływu czynników genetycznych, środowiskowych i kulturowych na rozwój człowieka.

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej w praktyce edukacyjnej i terapeutycznej.

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia i analizy badań w dziedzinie psychologii rozwojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Jan Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2019

Matczak A., Zarys psychologii rozwoju, Wyd. Edukacyjne Żak, Warszawa 2003

Anna Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańska 2005

Literatura uzupełniająca

Beata Oelszlaeger-Kosturek, Neurobiologiczne uwarunkowania uczenia się.

Wybrane zagadnienia, Prima Educatione 2020

Małgorzata Chojak, Mózg „dzieci sieci” w świetle neurobiologii i neuropedagogiki, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1/23/2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)