Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SOC-EDU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:

NP1_W06, NP1_W07,

NP1_U01, NP1_K03


Symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

PPW_W2, PPW_W10, PPW_U1,

PPW_U2, PPW_K8Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Celem wykładów jest wyjaśnienie kulturowo-społecznych uwarunkowań socjalizacji, stosunków/interakcji społecznych w procesie wychowania, nabywania kompetencji społecznych w procesie socjalizacji, dostrzeganie społecznych przemian w środowisku, ich wartościowanie; kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko społeczne.

Metody kształcenia: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką (w przypadku pracy pisemnej: metoda projektu).

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Tematyka wykładów implikuje następujące zagadnienia: socjologia edukacji jako subdyscyplina naukowa (pogranicze socjologii i pedagogiki) i przedmiot kształcenia na studiach pedagogicznych; przedmiot badań socjologii edukacji, proces socjalizacji, społeczne wymagania funkcjonalne, stadia socjalizacji, socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna, składniki socjalizacji, stosunki społeczne w instytucjach wychowania naturalnego, bezpośredniego, pośredniego, problem izonomii rozwojowej oraz patologii życia społecznego, umiejętności uniwersalne, społeczeństwo wychowujące, socjologiczno-pedagogiczny aspekt środowiska, edukacja ustawiczna w rzeczywistości ogólnej tendencji kultury ponowoczesnej.

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien definiować i rozumieć pojęcia naukowe socjologii edukacji; wyjaśnić ciągłość i związek kultury polskiej (europejskiej) z kulturą grecką, rzymską, chrześcijańską oraz jej wpływ na środowisko społeczne, proces socjalizacji, inkulturacji; wyjaśnia socjologiczno-pedagogiczne aspekty kształtowania stosunków społecznych w procesie wychowania; ma wiedzę dotyczącą instytucji wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć interpretować treści kształcenia związane z tożsamością europejskiego kręgu cywilizacyjno-kulturowego; zaprezentować umiejętności związane z poczuciem przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju; kreować warunki sprzyjające wychowaniu bezpośredniemu i pośredniemu, indywidualnemu i grupowemu działaniu na rzecz środowiska społecznego; organizować i planować nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy.

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada dojrzałe postawy społeczne w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społeczno-kulturowego; postępuje zgodne zasadami etyki w zapobieganiu sytuacjom zagrażającym zrównoważonemu rozwojowi społecznemu; prezentuje kreatywne postawy intra oraz interpersonalne w procesie wychowania, socjalizacji, kulturalizacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien definiować i rozumieć pojęcia naukowe socjologii edukacji; wyjaśnić ciągłość i związek kultury polskiej (europejskiej) z kulturą grecką, rzymską, chrześcijańską oraz jej wpływ na środowisko społeczne, proces socjalizacji, inkulturacji; wyjaśnia socjologiczno-pedagogiczne aspekty kształtowania stosunków społecznych w procesie wychowania; ma wiedzę dotyczącą instytucji wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć interpretować treści kształcenia związane z tożsamością europejskiego kręgu cywilizacyjno-kulturowego; zaprezentować umiejętności związane z poczuciem przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju; kreować warunki sprzyjające wychowaniu bezpośredniemu i pośredniemu, indywidualnemu i grupowemu działaniu na rzecz środowiska społecznego; organizować i planować nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy.

Kompetencje społeczne (postawy)

W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada dojrzałe postawy społeczne w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społeczno-kulturowego; postępuje zgodne zasadami etyki w zapobieganiu sytuacjom zagrażającym zrównoważonemu rozwojowi społecznemu; prezentuje kreatywne postawy intra oraz interpersonalne w procesie wychowania, socjalizacji, kulturalizacji.

PROPONOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTKI/STUDENTA:

- uczestniczenie w wykładzie - 30 godz. dydaktycznych

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 30 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta (dyżur)

- przygotowanie do kolokwium pisemnego lub projektu pisemnego - 30 godz. dydaktycznych

Ogółem 90 godzin dydaktycznych (3 ECTS).

METODY KSZTAŁCENIA: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką (w przypadku pracy pisemnej: metoda projektu).

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym 2021/2022 wykład prowadzony za pomocą aplikacji MS Teams. Osiągnięcie efektów kształcenia jest warunkiem uzyskania końcowej oceny pozytywnej na podstawie pisemnego projektu z socjologii edukacji (szczegóły podczas wykładów) lub na podstawie kolokwium pisemnego w małych grupach w warunkach stacjonarnych:

- ocena 3.0 - student zadowalająco zna podstawowe tezy z wykładu konwersatoryjnego/problemowego w zakresie socjologii edukacji. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich umiejętności.

- ocena 3.5 - student wyjaśnia stosunki/interakcje społeczne w procesie wychowania, socjalizacji. Systematycznie pracuje nad sobą (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).

- ocena 4.0 - student rozwiązuje problemy dotyczące stosunków/interakcji społecznych w procesie socjalizacji, posiada umiejętność rozumienia zjawisk społecznych, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

- ocena 4.5 - student klasyfikuje, porównuje stosunki/interakcje społeczne w procesie socjalizacji, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, procesie doskonalenia wiedzy.

- ocena 5.0 - student potrafi ocenić i interpretować zjawiska społeczne w procesie socjalizacji, posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i merytorycznego ich argumentowania, dostrzega znaczenie i rolę wartości uniwersalnych, chrześcijańskich w kreowaniu środowiska wychowawczego i wspieraniu integralnego rozwoju społecznego.

Podczas kolokwium pisemnego ocena końcowa zależy od jakości odpowiedzi na pytania otwarte (forma indywidualna jednolita): 60% - ocena 3.0; 70% - ocena 3.5; 80% - ocena 4.0; 90% - ocena 4.5; 100% - ocena 5.0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wolter
Prowadzący grup: Edyta Wolter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wolter
Prowadzący grup: Edyta Wolter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PROPONOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTKI/STUDENTA:

- uczestniczenie w wykładzie - 30 godz. dydaktycznych

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 30 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta (dyżur)

- przygotowanie do kolokwium pisemnego lub projektu pisemnego - 30 godz. dydaktycznych (szczegóły podczas zajęć).

Ogółem 90 godzin dydaktycznych (3 ECTS).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Celem wykładów jest wyjaśnienie kulturowo-społecznych uwarunkowań socjalizacji, stosunków/interakcji społecznych w procesie wychowania, nabywania kompetencji społecznych w procesie socjalizacji, dostrzeganie społecznych przemian w środowisku, ich wartościowanie; kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko społeczne.

Metody kształcenia: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką (w przypadku pracy pisemnej: metoda projektu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)