Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kształcenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-TK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria kształcenia
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia II stopnia:


NP2_W02; NP2_W10;

NP2_U07; NP2_U09;

NP2_U10;

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie z (samo)kształceniem, które stanowi konstytutywny składnik przedmiotu nowoczesnej pedagogiki, i unaocznienie konieczności brania go pod uwagę przy projektowaniu i realizowaniu interwencji pedagogicznych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb odbiorców działania pedagogicznego. Co prawda oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, w tym również te dokonujące się w ramach instytucji pedagogicznych, takich jak rodzina, szkoła, środowisko społeczne, są niezbędnymi korelatami (samo)kształcenia, ale ich zadaniem jest zachęcanie/pobudzanie i wspieranie podmiotu w jego aktywności własnej, a nie wyręczanie go, a tym bardziej urabianie. To sprawia, że od działających pedagogicznie w nowoczesnym sensie tego słowa oczekuje się uznania podmiotowości i sprawczości dziecka/ucznia/wychowanka/podopiecznego/dorastającego oraz umiejętności wspierania go w aktywności własnej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie z (samo)kształceniem, które stanowi konstytutywny składnik przedmiotu nowoczesnej pedagogiki, i unaocznienie konieczności brania go pod uwagę przy projektowaniu i realizowaniu interwencji pedagogicznych dostosowanych do zróżnicowanych odbiorców działania pedagogicznego. Dość powszechnie i błędnie utożsamia się teorię kształcenia z teorią nauczania (dydaktyką). Kształcenie, a właściwie (samo)kształcenie, jest odrębnym komponentem działania pedagogicznego, w którym podmiotem działającym jest dziecko/uczeń/wychowanek/podopieczny/dorastający. Co prawda oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, w tym również te dokonujące się w ramach instytucji pedagogicznych, takich jak rodzina, szkoła, środowisko społeczne, są niezbędnymi korelatami (samo)kształcenia, ale ich zadaniem jest zachęcanie/pobudzanie i wspieranie podmiotu w jego aktywności własnej, a nie wyręczanie go, a tym bardziej urabianie. Tak więc (samo)kształcenie należy rozumieć, z jednej strony, jako punkt odniesienia dla nowocześnie rozumianych działań pedagogicznych, z drugiej zaś jako nieprzekraczalną granicę wywierania wpływu na dziecko/ucznia/wychowanka/podopiecznego/dorastającego. To sprawia, że od działających pedagogicznie w nowoczesnym sensie tego słowa oczekuje się uznania podmiotowości i sprawczości dziecka/ucznia/wychowanka/podopiecznego/dorastającego oraz umiejętności wspierania go w aktywności własnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna i rozumie:

- współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, jej nurty i systemy pedagogiczne;

- systemy edukacyjne innych krajów;

- w stopniu pogłębionym strukturę i funkcje polskiego systemu edukacji;

- historyczne i kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych;

- założenia teorii kształcenia, w tym usytuowanie teorii kształcenia w zakresie pedagogiki, przedmiot i zadania teorii kształcenia oraz relacje dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych;

- zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego;

- współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia, zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej, kompetencje i wymagania dotyczące pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy;

- konieczność projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów;

- potrzebę i sposoby wyrównywania szans edukacyjnych.

Absolwent potrafi:

- pracować z dziećmi i młodzieżą, indywidualizując działania i dostosowując metody, formy i środki adekwatnie do potrzeb i możliwości jednostek;

- pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wdrażając działania innowacyjne;

- rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się;

- planować i przeprowadzać zajęcia wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne;

- twórczo animować pracę nad rozwojem uczestników procesów edukacyjnych; opiekuńczo-wychowawczych, działań resocjalizacyjnych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;

- stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych;

- przygotować teksty przydatne w pracy akademickiej (np. abstrakt, streszczenie, krótki artykuł);

- samodzielnie przygotować prezentację ustną, przedstawiając swoje poglądy w zakresie studiowanej dziedziny nauki;

- poprowadzić i podsumować dyskusję, motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii;

- korzystać z technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej, skutecznie i świadomie komunikować się;

- radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami;

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością zawodową, korzystając z rożnych źródeł i nowoczesnych technologii;

- zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na podstawie świadomej autorefleksji i informacji zwrotnej od innych osób;

- zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobry (5)

- 90%-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Ocena dobry plus (4.5)

- 80%-89% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Ocena dobry (4)

- 70%-79% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Ocena dostateczny plus (3.5)

- 60%-69% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Ocena dostateczny (3)

- 50%-59% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Ocena niedostateczny

- mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- udział w wykładach – 30 godzin

- czytanie literatury przedmiotu – 15 godzin

- wykonywanie zadań/quizów – 10 godzin

- przygotowanie projektu – 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie z (samo)kształceniem, które stanowi konstytutywny składnik przedmiotu nowoczesnej pedagogiki, i unaocznienie konieczności brania go pod uwagę przy projektowaniu i realizowaniu interwencji pedagogicznych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb odbiorców działania pedagogicznego. Co prawda oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, w tym również te dokonujące się w ramach instytucji pedagogicznych, takich jak rodzina, szkoła, środowisko społeczne, są niezbędnymi korelatami (samo)kształcenia, ale ich zadaniem jest zachęcanie/pobudzanie i wspieranie podmiotu w jego aktywności własnej, a nie wyręczanie go, a tym bardziej urabianie. To sprawia, że od działających pedagogicznie w nowoczesnym sensie tego słowa oczekuje się uznania podmiotowości i sprawczości dziecka/ucznia/wychowanka/podopiecznego/dorastającego oraz umiejętności wspierania go w aktywności własnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)