Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-TPWY-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:

NP1_W09, NP1_W13, NP1_U08,

NP1_U14, NP1_K05

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Po ukończeniu zajęć student potrafi scharakteryzować podstawy teorii wychowania, dokonać analizy relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi; dokonać aplikacji teoretycznej wiedzy na proces rozwiązywania problemów wychowawczych; wskazać powiązania procesów wychowania z innymi procesami społecznymi; dokonać krytycznej analizy teorii w kontekście przemian współczesnego świata.

Pełny opis:

Teoria wychowania jako dyscyplina naukowa; Wychowanie: różnorodne ujęcia definicyjne; Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania; Struktura procesu wychowania i jego dynamika; Podmiotowość w wychowaniu; Proces wychowania moralnego i jego struktura; Podstawowe środowiska wychowawcze; Wychowanie wobec wyzwań współczesnego świata.

Po ukończeniu zajęć student potrafi scharakteryzować podstawy teorii wychowania, dokonać analizy relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi; dokonać aplikacji teoretycznej wiedzy na proces rozwiązywania problemów wychowawczych; wskazać powiązania procesów wychowania z innymi procesami społecznymi; dokonać krytycznej analizy teorii w kontekście przemian współczesnego świata.

Literatura:

1. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993, s. 25-34 (rozdz. 2: Pojęcie pedagogiki jako nauki).

2. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, s. 25-30 (rozdz. 1: Etymologia pojęcia „wychowanie”).

3. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, w: S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, PWN, Warszawa 1966, s. 167-176.

4. J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: F. Adamski (red.), Człowiek, wychowanie, kultura, WAM, Kraków 1993, s. 61-79.

5. J. Tarnowski, Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „ZNAK” 1991, nr 436 (9), s. 69-78.

6. J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, w: S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, PWN, Warszawa 1966, s. 124-142.

7. B. Smykowski, Aktualizacja potencjału człowieka jako kryterium pomyślności jego rozwoju, „NAUKA” 1/2019, s. 121–136.

8. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996, s. 169-178 (par. 40 Metodyka przekazu wartości etycznych).

9. A. Sędek, Kto ma wychowywać, szkoła i/lub rodzina? Głos w dyskusji, „Studia z Teorii Wychowania” 2019, X, 3(28), s. 61-72.

10. A. Salamucha, O pojęciu podmiotowości inaczej, „Paedagogia Christiana”, 1/47 (2021), s. 231-249.

11. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998, s. 85-95 (rozdz. 4: cztery filary edukacji).

12. K. Olbrycht, Nowy humanizm Jana Pawła II jako perspektywa dla współczesnej rzeczywistości szkolnej i wychowawczej, „Paedagogia Christiana” 2/32(2013), s. 53-68.

13. A. M. de Tchorzewski, Rzecz o godności, autorytecie i odpowiedzialności nauczyciela w czasach chaosu aksjonormatywnego, „Horyzonty Wychowania” 2020, Tom 19, Nr 50, s. 161-176.

14. J. Wilkin, Znaczenie uniwersytetów w epoce postprawdy, „NAUKA” 1/2020, s. 67-81.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Student charakteryzuje filozoficzne, społeczno-kulturowe i historyczne podstawy teorii wychowania.

- Opisuje teoretyczne podstawy dotyczące wychowania i prezentuje uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych.

Umiejętności:

- Po ukończeniu kursu student potrafi dokonać analizy relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi;

- Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu teoretycznych podstaw wychowania w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych.

Kompetencje:

- Uzasadnia znaczenie nabytej wiedzy w procesie samodoskonalenia w zawodzie pedagoga.

- Uwzględnia znaczenie wiedzy interdyscyplinarnej w wyjaśnianiu i opisywaniu wychowania i edukacji dziecka;

AKTYWNOŚĆ STUDENTA - NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 5 godz.

Przygotowanie referatu i prezentacji - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 50 godz./25 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe:

przygotowanie prezentacji,

przygotowanie referatu,

kolokwium ustne.

3.0 - Umie scharakteryzować podstawy teorii wychowania; prezentuje uporządkowaną wiedzę na temat antropologicznych i aksjologicznych podstaw wychowania; potrafi przedstawić uporządkowaną wiedzę na temat wychowania moralnego i podmiotowości w wychowaniu; umie analizować i interpretować problemy wychowawcze.

3.5 - Prezentuje podstawy (filozoficzne, antropologiczne, aksjologiczne) teorii wychowania oraz uporządkowaną wiedzę o wychowaniu i różnych środowiskach wychowawczych.

4.0 - Potrafi przedstawić uporządkowaną wiedzę na temat wychowania oraz uzasadnić znaczenie nabytej wiedzy w procesie samodoskonalenia w zawodzie pedagoga.

4.5 - Prezentuje uporządkowaną wiedzę na temat podstaw wychowania oraz umie opracować strategie wychowawcze.

5.0 - Potrafi przedstawić podstawy wychowania; prezentować uporządkowaną wiedzę o wychowaniu i różnych środowiskach wychowawczych; analizować i interpretować współczesne problemy wychowawcze.

Na ocenę końcową składają się: obecność na zajęciach, przygotowanie i aktywność podczas zajęć oraz ocena z kolokwium ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Chrobak
Prowadzący grup: Stanisław Chrobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Po ukończeniu zajęć student potrafi scharakteryzować podstawy teorii wychowania, dokonać analizy relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi; dokonać aplikacji teoretycznej wiedzy na proces rozwiązywania problemów wychowawczych; wskazać powiązania procesów wychowania z innymi procesami społecznymi; dokonać krytycznej analizy teorii w kontekście przemian współczesnego świata.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)