Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-WPS-LIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Studia I stopnia (licencjackie)

NP1_W05;

NP1_W23;

NP1_U04;

NP1_K02;

NP1_K04.


Pedagogika - jednolite studia magisterskie:

PPW_W1;

PPW_W6;

PPW_W8;

PPW_U1;

PPW_U3;

PPW_K1;

PPW_K09.


Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie:

PS_W3;

PS_U2;

PS_U5;

PS_K4.

Skrócony opis:

Wiedza: student posiada wiedzę na temat przedmiotu badań psychologii ogólnej, metod badawczych oraz podstawowych ustaleń dotyczących procesów psychicznych i psychologicznych koncepcji zachowania się człowieka

Umiejętności: student potrafi czytać ze zrozumieniem tekst z zakresu psychologii, rozumie sens badań oraz ich metodologiczne ograniczenia, potrafi krytycznie odnieść się do wyników badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w na tematy dotyczące wybranych zagadnień psychologicznych

Kompetencje: student potrafi dyskutować tzn. słuchać, formułować opinie, zadawać pytania, zachować dystans do własnych przekonań, krytykować konstruktywnie poglądy, z którymi nie zgadza się. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami psychologii jako nauki. Problematyka zajęć będzie dotyczyła historii psychologii, podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka i sposób jego funkcjonowania (behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna i poznawcza). Zaprezentowane zostaną elementy poszczególnych subdyscyplin psychologii: neuropsychologia, psychologia poznawcza, emocjonalno-motywacyjną, osobowości, różnic indywidualnych, społeczna i ewolucyjna. Przedstawione będą też założenia psychologii jako nauki empirycznej - przegląd przez podstawowe modele i metody prowadzenia badań - jak również kwestie etyczne związane z nimi.

W wyniku prowadzonych zajęć student nie tylko zapozna się z kluczowymi pojęciami i teoriami psychologicznymi, ale zyska całościowe spojrzenie na złożoność psychologii jako nauki, nauczy się poprawnie analizować jej osiągnięcia empiryczne oraz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2014). Psychologia - kluczowe koncepcje, t. 1-5, Warszawa: PWN lub Zimbardo P., Ruch F. (1996). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

2. Kozielecki J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. Żak.

3. Bielecki J. (2002). Psychologia nie tylko dla psychologów. Warszawa UKSW

4. Malim T., Birch A., Wadeley A. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

1. Strelau J., Doliński D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 i 2 Gdańsk: GWP

2. Łukaszewski W. (2011). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

W_01 - zna i rozumie elementarną terminologie używaną w psychologii, odnoszącą się do jej poszczególnych subdyscyplin i teorii

W_02 - zna psychologiczne koncepcje człowieka i jego funkcjonowania

W_03 - zna podstawowe teorie z obszaru psychologii

Umiejętności:

U_01 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w świetle koncepcji psychologicznych

U_02 - potrafi prawidłowo interpretować, wyjaśniać i analizować teorie psychologiczne i doniesienia empiryczne

Kompetencje:

K_01 - rozumienie znaczenie teorii psychologicznych dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz projektowania działań pedagogicznych.

K_02- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych

Opis ECTS:

Udział w wykładzie w formie e-learningu synchronicznego: 15 godz.

Zapoznanie się z literaturą: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

SUMA: 65 godz. / 30 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student, który realizuje założone efekty kształcenia na ocenę:

2 (ndst.):

a) w zakresie wiedzy:

- nie zna elementarnej terminologii używanej w psychologii,

- nie zna psychologicznych koncepcji człowieka i jego funkcjonowania,

- nie zna podstawowych teorii z obszaru psychologii

b) w zakresie umiejętności:

- nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w świetle koncepcji psychologicznych,

- nie potrafi prawidłowo interpretować teorii psychologicznych;

c) w zakresie kompetencji:

- nie rozumie znaczenia teorii psychologicznych dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz projektowania działań pedagogicznych.

- nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych.

3 (dost.):

a) w zakresie wiedzy:

- zna elementarną terminologię używaną w psychologii, odnoszącą się do jej poszczególnych subdyscyplin i teorii,

- zna psychologiczne koncepcje człowieka i jego funkcjonowania,

- wymienia podstawowe teorie z obszaru psychologii

b) w zakresie umiejętności:

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania prostych motywów i wzorów ludzkich zachowań,

- potrafi opisać główne założenia teorii psychologicznych;

c) w zakresie kompetencji:

- rozumie znaczenie teorii psychologicznych dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych.

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych.

3,5 (dost. plus):

a) w zakresie wiedzy:

- zna i rozróżnia elementarną terminologię używaną w psychologii, odnoszącą się do jej poszczególnych subdyscyplin i teorii,

- zna i opisuje psychologiczne koncepcje człowieka i jego funkcjonowania,

- wymienia i opisuje podstawowe teorie z obszaru psychologii;

b) w zakresie umiejętności:

- potrafi posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania prostych motywów i wzorów ludzkich zachowań,

- potrafi opisać niektóre złożone założenia teorii psychologicznych;

c) w zakresie kompetencji:

- rozumie znaczenie teorii psychologicznych dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz projektowania działań pedagogicznych.

- jest świadomy konieczności istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych.

4,0 (db.):

a) w zakresie wiedzy:

- zna i rozumie elementarną terminologię używaną w psychologii, odnoszącą się do jej poszczególnych subdyscyplin i teorii,

- zna, opisuje i wyjaśnia psychologiczne koncepcje człowieka i jego funkcjonowania,

- ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych teorii z obszaru psychologii;

b) w zakresie umiejętności:

- potrafi posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania złożonych motywów i wzorów ludzkich zachowań,

- potrafi opisać różnorodne, złożone założenia teorii psychologicznych;

c) w zakresie kompetencji:

- rozumie i wyjaśnia znaczenie teorii psychologicznych dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz projektowania działań pedagogicznych.

- rozumie znaczenie etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych.

4,5 (db. plus):

a) w zakresie wiedzy:

- zna, rozumie i tłumaczy elementarną terminologię używaną w psychologii, odnoszącą się do jej poszczególnych subdyscyplin i teorii,

- zna, opisuje i wyjaśnia psychologiczne koncepcje człowieka i jego funkcjonowania, wskazując między nimi znaczące różnice,

- ma uporządkowaną i szeroką wiedzę na temat podstawowych teorii z obszaru psychologii, wyjaśnia zależności pomiędzy nimi;

b) w zakresie umiejętności:

- potrafi posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania złożonych motywów i wzorów ludzkich zachowań, wskazując między nimi zachodzące różnice,

- potrafi opisać i wyjaśnić różnorodne, złożone założenia teorii psychologicznych;

c) w zakresie kompetencji:

- rozumie i wyjaśnia znaczenie teorii psychologicznych dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz projektowania działań pedagogicznych, wskazując zaistniałe związki

- rozumie i wyjaśnia znaczenie etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych.

5 (bdb)

a) w zakresie wiedzy:

- zna, rozumie i tłumaczy terminologię używaną w psychologii, odnoszącą się do jej poszczególnych subdyscyplin i teorii, omawianą na zajęciach i znajdującą się w podanej literaturze,

- zna, opisuje i wyjaśnia psychologiczne koncepcje człowieka i jego funkcjonowania, wskazując między nimi znaczące różnice, analizuje istniejące między nimi zależności,

- ma szeroką wiedzę na temat teorii z obszaru psychologi i ich praktycznego znaczenie w badaniach i pracy psychologa oraz pedagoga;

b) w zakresie umiejętności:

- analizuje złożone motywy i wzorce ludzkich zachowań w świetle różnorodnych teorii psychologicznych, wyjaśnia i analizuje zachodzące między nimi różnice oraz interpretuje w ich świetle zastaną rzeczywistość,

- potrafi opisać, wyjaśnić i porównać ze sobą różnorodne, złożone założenia teorii psychologicznych;

c) w zakresie kompetencji:

- wyróżnia się rozumieniem znaczenia teorii psychologicznych dla rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz projektowania działań pedagogicznych,

- jest wrażliwy na znaczenie etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych i wyraża swoje oceny odnośnie określonych działań empirycznych.

Podstawą oceny jest:

- zaliczenie testu na platformie Moodle z literatury podstawowej (40% oceny końcowej)

- zaliczenie testu na platformie Moodle z treści prezentowanych na wykładach (60% oceny końcowej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)