Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-ZR-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia II stopnia:

NP2_W07, NP2_W13, NP2_W15, NP2_W16

NP2_U08, NP2_U14

NP2_K07, NP2_K12, NP2_K13


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatu uzupełnianego wykładem. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie i stworzenia w grupach własnego projektu takiej strategii.

Pełny opis:

Jednym z zasadniczych wyzwań współczesności jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. W odpowiedzi na nie coraz częstszą praktyką firm jest uwzględnianie kryteriów przyrodniczych i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiąże się z tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Uczestnicy zajęć będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie (uwzględniającej m.in. zarządzanie środowiskiem naturalnym, edukację pracowników), a ponadto okazję do stworzenia własnego projektu takiej strategii.

Literatura:

- Jaźwińska D., Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, "Organizacja i Zarządzanie" Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 71/2016, s. 151-164.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/

- Kaplan, R.S., Norton, D.P., Mapy strategii w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

- Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

- Laszlo Ch. Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008.

- Robert M., Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa 2006.

- Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

- Wójcik G.P., Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, w: Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.). Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 103-115.

- Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., The sustainable development strategy – a case study of Kompania Piwowarska SA.,„Research in Logistics & Production”, 4/2016, s. 299-307.

- Zuzek D., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, Nr 2/2012, s. 197-207.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student potrafi wyjaśnić wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko społeczno-przyrodnicze oraz wskazać kierunki prowadzenia odpowiedzialnej polityki biznesu. Potrafi wykazać wkład poszczególnych dyscyplin naukowych w tworzenie i realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Ponadto zna kluczowe dokumenty strategiczne odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności: student posiada umiejętności wykorzystywania instrumentów finansowych i prawnych, służących ochronie środowiska oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez strategie firm.

Kompetencje: student jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, aktywnego włączania się w prace grup i organizacji realizujących działania edukacyjne związane ze zrównoważonym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Jest ponadto skłonny reagować na niewłaściwe zachowania w zakresie funkcjonowania środowiska i respektować przepisy prawa w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wie czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, nie dostrzega zasadności tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Nie potrafi wymienić elementów, które powinna zawierać taka strategia, ani wykazać dobrych praktyk w zakresie implementowania strategii w przykładowej firmie.

- na ocenę 3 (dst): student w niewielkim stopniu potrafi wyjaśnić czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jaki jest cel oraz zasadność tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Potrafi wymienić tylko kilka elementów, które powinna zawierać taka strategia, nie orientuje się w praktykach implementowania strategii w firmie.

- na ocenę 4 (db): student wie czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i dostrzega zasadność tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Dobrze orientuje się w elementach, które powinna zawierać taka strategia. Potrafi wykazać dobre praktyki w zakresie implementowania strategii w przykładowej firmie.

- na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze wie, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jaki jest cel oraz zasadność tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Doskonale orientuje się w elementach i cechach jakie powinna zawierać taka strategia. Potrafi wskazać na praktykę firm w zakresie opracowywania i realizowania poszczególnych etapów strategii.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi przygotować strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

- na ocenę 3 (dst): student potrafi przygotować strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, ale jedynie w zakresie podstawowym.

- na ocenę 4 (db): student potrafi przygotować strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kluczowych elementów składowych i w odniesieniu do wybranych praktyk w tym zakresie.

- na ocenę 5 (bdb): student potrafi przygotować strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasadniczych elementów odnoszących się do środowiska społeczno-przyrodniczego i z wyszczególnieniem poszczególnych płaszczyzn zrównoważonego rozwoju. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do wybranych strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i praktyki implementacyjnej w tym zakresie.

Kompetencje:

- na ocenę 2 (ndst: student nie wykazuje gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, aktywnego włączania się w prace grup realizujących działania edukacyjne związane ze zrównoważonym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

- na ocenę 3 (dst): student wykazuje minimalną gotowość do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, aktywnego włączania się w prace grup realizujących działania edukacyjne związane ze zrównoważonym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

- na ocenę 4 (db): student jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, aktywnego włączania się w prace grup i organizacji realizujących działania edukacyjne związane ze zrównoważonym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Jest skłonny respektować przepisy prawa w obszarze zrównoważonego rozwoju.

- na ocenę 5 (bdb): student jest w pełni gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, aktywnego włączania się w prace grup i organizacji realizujących działania edukacyjne związane ze zrównoważonym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Jest skłonny respektować przepisy prawa w obszarze zrównoważonego rozwoju i reagować na niewłaściwe zachowania w zakresie funkcjonowania środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie projektu strategii: 30 godz.

analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 10 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatu uzupełnianego wykładem. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie i stworzenia w grupach własnego projektu takiej strategii.

Pełny opis:

Jednym z zasadniczych wyzwań współczesności jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. W odpowiedzi na nie coraz częstszą praktyką firm jest uwzględnianie kryteriów przyrodniczych i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiąże się z tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Uczestnicy zajęć będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie (uwzględniającej m.in. zarządzanie środowiskiem naturalnym, edukację pracowników), a ponadto okazję do stworzenia własnego projektu takiej strategii.

Literatura:

Jaźwińska D., Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, "Organizacja i Zarządzanie" Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 71/2016, s. 151-164.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/

Kaplan, R.S., Norton, D.P., Mapy strategii w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

Laszlo Ch. Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008.

Robert M., Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa 2006.

Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wójcik G.P., Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, w: Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.). Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 103-115.

Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., The sustainable development strategy – a case study of Kompania Piwowarska SA.,„Research in Logistics & Production”, 4/2016, s. 299-307.

Zuzek D., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, Nr 2/2012, s. 197-207.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)