Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja pracy przedszkola i szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-OPPRZ-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy przedszkola i szkoły
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Organizacja pracy przedszkola - II rok II st. niestacjonarne Edukacja przedszkolna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W11, NP2_W13, NP2_W25, NP2_U02,

NP2_K11

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o tematyce organizacji funkcjonowania placówek przedszkolnych oraz szkolnych (z zaznaczeniem okresu edukacji wczesnoszkolnej).

Pełny opis:

Tematyka kursu zawiera w sobie zasady organizowania i prowadzenia placówek przedszkolnych oraz szkolnych z odniesieniem do organizacji kształcenia, opieki i wychowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W obrębie przedmiotu omówieniu zostaną poddane takie zagadnienia jak statut i inne dokumenty organizacyjne placówek, arkusz organizacyjny placówki, dokumentacja procesu nauczania, opieki i wychowania, organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zyskuje w obszarze wiedzy:

Informacje na temat aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania placówek przedszkolnych i szkolnych, dokumentacji opisującej zasady organizacji i funkcjonowania placówek, nadzoru pedagogicznego.

W obszarze umiejętności:

Student wykazuje się wiedzą z zakresu organizacji placówek, prowadzenia wewnętrznych dokumentów.

W zakresie kompetencji społecznych:

Student wykazuje postawę odpowiedzialności za sprawowaną funkcję w obszarze nauki, opieki i wychowania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia przedmiotu na podstawie ocen z kolokwium oraz egzaminu końcowego. Egzamin w postaci testu z pytaniami różnego rodzaju. Test zawiera 30 pytań. Kryteria oceniania:

30 - 28_bdb

27 - 26 _ db+

25 - 23_ db

22 - 21_ dst+

20 - 18_dst

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek, Beata Sapiejewska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)