Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-PEDSZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika szkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W01, NP2_W25,

NP2_U02, NP2_K03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki szkolnej. Student w wyniku realizacji celów powinien określić miejsce pedagogiki szkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej, interpretować funkcje i cele szkoły oraz analizować rolę procesu kształcenia i wychowania szkolnego w procesie aktualizacji możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wykład ma również na celu wypracowanie u studentów umiejętności podjęcia dyskusji wokół problemów rodzimej polityki oświatowej oraz w perspektywie badań międzynarodowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Rozwój pedagogiki szkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej. Podstawowe obszary zainteresowań i związane z nimi badania;

2. Szkoła i jej miejsce w społeczeństwie;

3. Współczesne koncepcje wychowania w szkole.

4. Nauczyciel jako animator środowiska szkolnego – przygotowanie i warsztat pracy.

5. Dyrektor szkoły. Rodzice a wychowanie w szkole. Rola i zadania szkolnego pedagoga.

6. Funkcje szkoły i efektywność edukacji szkolnej (powodzenie i niepowodzenie szkolne ucznia, ich uwarunkowania).

7. Kultura szkoły – pojęcie, modele, perspektywy badań.

8. Struktura systemu szkolnego w Polsce, stan i kierunki reformy oświaty.

9. Szkoła w wybranych krajach europejskich w perspektywie badań międzynarodowych.

10. Nowe idee, problemy i wyzwania pedagogiki szkolnej.

11. Miejsce szkoły katolickiej w systemie edukacji dzieci i młodzieży

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kałuszyński M., Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002.

2. Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, Impuls, Kraków 2003.

3. Kwiecińki Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2, Warszawa 2003.

4. Kujawiński J., Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, UAM, Poznań 2010; https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/212/3/Kujawi%C5%84ski_tekst.pdf.

5. Szymaniak J., Pedagogika szkolna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 2013.

6. Dziekoński S., Wychowanie we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2013.

7.Drewnowska U., Tłuściak-Deliowska A., Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne, Impuls, Kraków 2015.

8. Schleicher A., Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku, Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 2019.

9. Gawrecki L., Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001.

2. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WaiP, Warszawa 2007.

3. Dolata R., Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

4. Psychologia ucznia i nauczyciela, red. S. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

5. Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne - renesans myśli naukowej, TRANS HUMANA, Białystok 2011.

6. Nadziakiewicz E., Współpraca z rodzicami. Rodzice partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju szkoły, ORE, Warszawa.

7. B. Śliwerski, Edukacja (w)polityce. Polityka (w) edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

8. Chaląs.K, Dziekoński S. , Starnawska W., Dydaktyka Akademicka w Uniwersytecie Katolickim t.2. Prawda w kształceniu przyszłych nauczycieli, Kraków 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

Zna strukturę i funkcje systemu edukacji, wybrane systemy edukacyjne innych krajów;

Zna funkcjonowanie instytucji szkoły, rodziny i innych oraz zachodzące między tymi środowiskami relacje istotne z punktu widzenia procesów opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych;

Umiejętności

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki szkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych pomocowych;

Potrafi kierować się zasadami etycznymi w działalności zawodowej;

Kompetencje

Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, budowania warsztatu pracy pedagoga oraz badacza;

Utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Opis ECTS

AKTYWNOŚĆ STUDENTA NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe - wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy – indywidualna praca z tekstem 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 75 godz./25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z pytań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi dziesięć.

Punkty - ocena:

10-9 = 5.0

8 = 4.5

7 = 4.0

6 = 3.5

5 = 3.0

3.0 – Student zna terminologię używaną w pedagogice; prezentuje uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych obszarów zainteresowań pedagogiki szkolnej; umie scharakteryzować strukturę i funkcje systemu edukacji.

3.5 - Prezentuje uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych obszarów zainteresowań pedagogiki szkolnej; zna funkcjonowanie instytucji szkoły, rodziny i innych oraz zachodzące między tymi środowiskami relacje istotne z punktu widzenia procesów opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

4.0 - Potrafi przedstawić uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych obszarów zainteresowań pedagogiki szkolnej; potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki szkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych pomocowych.

4.5 - Prezentuje uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych obszarów zainteresowań pedagogiki szkolnej; umie scharakteryzować strukturę i funkcje systemu edukacji oraz wybranych systemów edukacyjnych innych krajów; potrafi przedstawić współczesne koncepcje wychowania w szkole oraz zadania pedagoga szkolnego.

5.0 - Prezentuje uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych obszarów zainteresowań pedagogiki szkolnej; umie scharakteryzować strukturę i funkcje systemu edukacji oraz wybranych systemów edukacyjnych innych krajów; prezentować wiedzę z zakresu kultury szkoły – pojęcie, modele, perspektywy badań; potrafi przedstawić uporządkowaną wiedzę na temat wyzwań w pedagogice szkolnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Dziekoński
Prowadzący grup: Stanisław Dziekoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki szkolnej. Student w wyniku realizacji celów powinien określić miejsce pedagogiki szkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej, interpretować funkcje i cele szkoły oraz analizować rolę procesu kształcenia i wychowania szkolnego w procesie aktualizacji możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wykład ma również na celu wypracowanie u studentów umiejętności podjęcia dyskusji wokół problemów rodzimej polityki oświatowej oraz w perspektywie badań międzynarodowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Rozwój pedagogiki szkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej. Podstawowe obszary zainteresowań i związane z nimi badania;

2. Szkoła i jej miejsce w społeczeństwie;

3. Współczesne koncepcje wychowania w szkole.

4. Nauczyciel jako animator środowiska szkolnego – przygotowanie i warsztat pracy.

5. Dyrektor szkoły. Rodzice a wychowanie w szkole. Rola i zadania szkolnego pedagoga.

6. Funkcje szkoły i efektywność edukacji szkolnej (powodzenie i niepowodzenie szkolne ucznia, ich uwarunkowania).

7. Kultura szkoły – pojęcie, modele, perspektywy badań.

8. Struktura systemu szkolnego w Polsce, stan i kierunki reformy oświaty.

9. Szkoła w wybranych krajach europejskich w perspektywie badań międzynarodowych.

10. Nowe idee, problemy i wyzwania pedagogiki szkolnej.

11. Miejsce szkoły katolickiej w systemie edukacji dzieci i młodzieży

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kałuszyński M., Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002.

2. Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, Impuls, Kraków 2003.

3. Kwiecińki Z., Śliwerski B. (red), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2, Warszawa 2003.

4. Kujawiński J., Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, UAM, Poznań 2010; https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/212/3/Kujawi%C5%84ski_tekst.pdf.

5. Szymaniak J., Pedagogika szkolna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 2013.

6. Dziekoński S., Wychowanie we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2013.

7.Drewnowska U., Tłuściak-Deliowska A., Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne, Impuls, Kraków 2015.

8. Schleicher A., Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku, Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 2019.

9. Gawrecki L., Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001.

2. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WaiP, Warszawa 2007.

3. Dolata R., Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

4. Psychologia ucznia i nauczyciela, red. S. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

5. Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne - renesans myśli naukowej, TRANS HUMANA, Białystok 2011.

6. Nadziakiewicz E., Współpraca z rodzicami. Rodzice partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju szkoły, ORE, Warszawa.

7. B. Śliwerski, Edukacja (w)polityce. Polityka (w) edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

8. Chaląs.K, Dziekoński S. , Starnawska W., Dydaktyka Akademicka w Uniwersytecie Katolickim t.2. Prawda w kształceniu przyszłych nauczycieli, Kraków 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)