Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-PKLW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika I stopnia:

NP1_W05, NP1_U04, NP1_ K02


symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:

PPW_W06, PPW_W08, PPW_U03,

PPW_K03

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej i psychologii rozwoju człowieka

Skrócony opis:

Podczas wykładów studenci zdobędą wiedzę na temat różnych teorii psychologicznych, technik terapeutycznych i praktycznych aspektów pracy z pacjentami.

Pełny opis:

Studenci uczestniczący w wykładach z psychologii klinicznej zdobędą umiejętności w zakresie diagnozowania i oceny zaburzeń psychicznych, planowania terapii, jak również rozumienia psychopatologii i mechanizmów leżących u podstaw różnych stanów psychicznych. Podczas wykładów student dowie się jakie są przyczyny zaburzeń psychicznych, dowie się o różnych formach pomocy psychologicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Sęk H., Psychologia kliniczna 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

- Rola J., Zalewska M., Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002

- Seligmann E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003

- Bilikiewicz A., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

-Meyer Robert G, Psychopatologia, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003

- Borkowska A., Cierpiałkowska L., Grzegorzewska I., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza W05, W06, W08 student posiada wiedzę z zakresu psychopatologii ogólnej, zna przyczyny wyjaśniające zaburzenia zachowania, umie scharakteryzować główne modele teoretyczne w psychologii klinicznej oraz wybrane zaburzenia psychiczne

Umiejętności U03, U04, U06 student rozumie zagadnienia z zakresu psychopatologii ogólnej, potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień z obszaru psychologii klinicznej

Kompetencje K02, K03: student potrafi różnicować zaburzenia psychiczne oraz wskazać właściwe dla danego problemu metody diagnozy i terapii psychologicznej

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 8 godz.

Czas na zapoznanie się z literaturą: 2 godz.

praca ze studium przypadku 2 godzin

Przygotowanie do egzaminu 4 godz.

SUMA GODZIN 16 godzin

LICZBA ECTS 16 godz./8 godz. = 2

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - test (pytania jednokrotnego wyboru, za każde pytanie student może otrzymać 1 pkt)

Skala punktowa:

0-49% - ndst

50 - 60% - dst

61-70% - dst+

71-80% - db

81-90 % - db+

91-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Czarnecka
Prowadzący grup: Martyna Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 8 godz.

Czas na zapoznanie się z literaturą: 2 godz.

praca ze studium przypadku 2 godzin

Przygotowanie do egzaminu 4 godz.

SUMA GODZIN 16 godzin

LICZBA ECTS 16 godz./8 godz. = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas wykładów studenci zdobędą wiedzę na temat różnych teorii psychologicznych, technik terapeutycznych i praktycznych aspektów pracy z pacjentami.

Pełny opis:

Studenci uczestniczący w wykładach z psychologii klinicznej zdobędą umiejętności w zakresie diagnozowania i oceny zaburzeń psychicznych, planowania terapii, jak również rozumienia psychopatologii i mechanizmów leżących u podstaw różnych stanów psychicznych. Podczas wykładów student dowie się jakie są przyczyny zaburzeń psychicznych, dowie się o różnych formach pomocy psychologicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Sęk H., Psychologia kliniczna 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

- Rola J., Zalewska M., Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002

- Seligmann E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003

- Bilikiewicz A., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

-Meyer Robert G, Psychopatologia, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003

- Borkowska A., Cierpiałkowska L., Grzegorzewska I., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)