Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Caring pedagogy

General data

Course ID: WNP-PEZ-POPI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Caring pedagogy
Name in Polish: Pedagogika opiekuńcza
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NP1_W13, NP1_W15, NP1_W28,

NP1_U02, NP1_U12, NP1_U13,

NP1_U23, NP1_K08

Preliminary Requirements:

(in Polish) teoria wychowania

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyliczyć i opisać podstawowe teorie opieki w ogóle oraz opieki pedagogicznej, a także scharakteryzować specyfikę metodologii badań tego zjawiska społeczno - pedagogicznego. Student powinien zaprezentować rozwinięcie wyższych dyspozycji intelektualnych i umiejętności metodologicznych - diagnozowania potrzeb w zakresie opieki międzyludzkiej oraz ewaluacji działalności opiekuńczo - wychowawczej. Potrafi uzasadnić potrzebę kształtowania postawy wrażliwości humanitarnej w relacjach interpersonalnych.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: Specyfika pedagogiki opiekuńczej jako dyscypliny naukowej. Wychowawczy i socjalny charakter opieki międzyludzkiej. Aspekty i kategorie opieki międzyludzkiej. Struktura opieki (potrzeby podopiecznych i ich rozpoznawanie. Postawy opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze. Czynności opiekuńcze i pomocowe. Atmosfera opieki). Podstawy aksjologiczne opieki i jej podstawowe funkcje. Relacje międzyludzkie w procesie opieki (opiekun - podopieczny). Formy i metody opieki międzyludzkiej. Podstawowe zasady sprawowania opieki. Planowanie działalności w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa: Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część l i 2, Olsztyn 2006; Z. Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000; E. Hajduk, B. Hajduk, Pomoc i opieka - różne postacie, Kraków 200l; S. Lis, Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa 1992, D. Marzec, Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych, Wrocław 1999; Cz. Kustra, M. Fopka-Kowalczyk, A. Bandura (red.), Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2017.

Literatura uzupełniająca: J. Żebrowski (red.), Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian, Gdańsk 1998; A. Olubiński (red.), Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001; I. Krasiejko, M. Ciczkowska - Giedziun (red.), Praca socjalno - wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

Ek 1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i opieki; posiada wiedzę na temat przedmiotu, zakresu i terminologii w obszarze pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 2 (ndst.) student nie potrafi w najprostszy sposób przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki bez głębszej analizy problemu;

- na ocenę 4 (db.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki dokonując wnikliwej analizy problemu, odwołując się do literatury przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki dokonując wnikliwej analizy problemu, odwołując się do literatury przedmiotu i praktyki pedagogicznej oraz prowadzi konstruktywne dyskusje;

Ek 2. ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi zaprezentować wiedzy na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; nie ma podstawowej wiedzy na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi zaprezentować podstawową wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; potrafi wskazać podstawy interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 4 (db.) potrafi zaprezentować wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, jak też potrafi wskazać interdyscyplinarny charakter pedagogiki opiekuńczej odwołując się do literatury przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi zaprezentować głęboką wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, jak też potrafi wskazać i uzasadnić interdyscyplinarny charakter pedagogiki opiekuńczej odwołując się do literatury przedmiotu oraz prowadzi konstruktywne dyskusje;

Umiejętności:

Ek 3. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie zdobywać i przekazywać wiedzy oraz rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej;

- na ocenę 4 (db.) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej oraz racjonalnie i krytycznie rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej w obszarze opieki i wychowania;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi samodzielnie zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej, potrafi uzasadnić jej znaczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz racjonalnie i krytycznie rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej w obszarze opieki i wychowania, jak też samodzielnego ich interpretowania.

Ek 4. posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 2 (ndst.) nie posiada w stopniu podstawowym praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 3 (dst.) posiada w stopniu podstawowym praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 4 (db.) posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi dobrać narzędzia adekwatne do specyfiki placówki opiekuńczo – wychowawczej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 5 (bdb.) posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi dobrać narzędzia adekwatne do specyfiki placówki opiekuńczo – wychowawczej, dokonując ich uzasadnienia w oparciu o literaturę przedmiotu, posiada zdolność formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

Kompetencje:

Ek 5. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie ma podstawowej świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności; nie rozumie specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 3 (dst.) ma podstawową świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; w stopniu podstawowym rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 4 (db.) ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 5 (bdb.) ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności, potrafi dokonywać weryfikacji własnych kompetencji w świetle literatury przedmiotu oraz zdobytej praktyki; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, uwzględniając różne formy działalności opiekuńczo - wychowawczej;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

Ek 1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i opieki; posiada wiedzę na temat przedmiotu, zakresu i terminologii w obszarze pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 2 (ndst.) student nie potrafi w najprostszy sposób przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki bez głębszej analizy problemu;

- na ocenę 4 (db.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki dokonując wnikliwej analizy problemu, odwołując się do literatury przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki dokonując wnikliwej analizy problemu, odwołując się do literatury przedmiotu i praktyki pedagogicznej oraz prowadzi konstruktywne dyskusje;

Ek 2. ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi zaprezentować wiedzy na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; nie ma podstawowej wiedzy na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi zaprezentować podstawową wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; potrafi wskazać podstawy interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 4 (db.) potrafi zaprezentować wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, jak też potrafi wskazać interdyscyplinarny charakter pedagogiki opiekuńczej odwołując się do literatury przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi zaprezentować głęboką wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, jak też potrafi wskazać i uzasadnić interdyscyplinarny charakter pedagogiki opiekuńczej odwołując się do literatury przedmiotu oraz prowadzi konstruktywne dyskusje;

Umiejętności:

Ek 3. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie zdobywać i przekazywać wiedzy oraz rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej;

- na ocenę 4 (db.) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej oraz racjonalnie i krytycznie rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej w obszarze opieki i wychowania;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi samodzielnie zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej, potrafi uzasadnić jej znaczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz racjonalnie i krytycznie rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej w obszarze opieki i wychowania, jak też samodzielnego ich interpretowania.

Ek 4. posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 2 (ndst.) nie posiada w stopniu podstawowym praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 3 (dst.) posiada w stopniu podstawowym praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 4 (db.) posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi dobrać narzędzia adekwatne do specyfiki placówki opiekuńczo – wychowawczej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 5 (bdb.) posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi dobrać narzędzia adekwatne do specyfiki placówki opiekuńczo – wychowawczej, dokonując ich uzasadnienia w oparciu o literaturę przedmiotu, posiada zdolność formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

Kompetencje:

Ek 5. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie ma podstawowej świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności; nie rozumie specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 3 (dst.) ma podstawową świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; w stopniu podstawowym rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 4 (db.) ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 5 (bdb.) ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności, potrafi dokonywać weryfikacji własnych kompetencji w świetle literatury przedmiotu oraz zdobytej praktyki; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, uwzględniając różne formy działalności opiekuńczo - wychowawczej;

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours, 22 places more information
Coordinators: Zbigniew Babicki
Group instructors: Zbigniew Babicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyliczyć i opisać podstawowe teorie opieki w ogóle oraz opieki pedagogicznej, a także scharakteryzować specyfikę metodologii badań tego zjawiska społeczno - pedagogicznego. Student powinien zaprezentować rozwinięcie wyższych dyspozycji intelektualnych i umiejętności metodologicznych - diagnozowania potrzeb w zakresie opieki międzyludzkiej oraz ewaluacji działalności opiekuńczo - wychowawczej. Potrafi uzasadnić potrzebę kształtowania postawy wrażliwości humanitarnej w relacjach interpersonalnych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)