Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika I stopnia:

NP1_W06, NP1_W07, NP1_U01,

NP1_K03


symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:

PPW_W02, PPW_W10, PPW_U01,

PPW_K08Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Celem wykładów jest wyjaśnienie kulturowo-społecznych uwarunkowań socjalizacji, stosunków/interakcji społecznych w procesie wychowania, nabywania kompetencji społecznych w procesie socjalizacji, dostrzeganie społecznych przemian w środowisku, ich wartościowanie; kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko społeczne.

Metody kształcenia: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką (w przypadku pracy pisemnej: metoda projektu).

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Tematyka wykładów implikuje następujące zagadnienia: socjologia edukacji jako subdyscyplina naukowa (pogranicze socjologii i pedagogiki) oraz przedmiot kształcenia na studiach pedagogicznych; przedmiot badań socjologii edukacji, proces socjalizacji, społeczne wymagania funkcjonalne, stadia socjalizacji, socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna, składniki socjalizacji, stosunki społeczne w instytucjach wychowania naturalnego, bezpośredniego, pośredniego; problem izonomii rozwojowej oraz patologii życia społecznego; umiejętności uniwersalne; społeczeństwo wychowujące; socjologiczno-pedagogiczny aspekt środowiska; edukacja ustawiczna w rzeczywistości ogólnej tendencji kultury ponowoczesnej.

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien definiować i rozumieć pojęcia naukowe socjologii edukacji; wyjaśnić ciągłość i związek kultury polskiej (europejskiej) z kulturą grecką, rzymską, chrześcijańską oraz jej wpływ na środowisko społeczne, proces socjalizacji, inkulturacji; wyjaśnia socjologiczno-pedagogiczne aspekty kształtowania stosunków społecznych w procesie wychowania; ma wiedzę dotyczącą instytucji wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć interpretować treści kształcenia związane z tożsamością europejskiego kręgu cywilizacyjno-kulturowego; zaprezentować umiejętności związane z poczuciem przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju; kreować warunki sprzyjające wychowaniu bezpośredniemu i pośredniemu, indywidualnemu i grupowemu działaniu na rzecz środowiska społecznego; organizować i planować nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z dziećmi, dorosłymi, osobami z niepełnosprawnością, przedstawicielami innej narodowości i rasy.

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada dojrzałe postawy społeczne w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społeczno-kulturowego; postępuje zgodne zasadami etyki w zapobieganiu sytuacjom zagrażającym zrównoważonemu rozwojowi społecznemu; prezentuje kreatywne postawy intra- oraz interpersonalne w procesie wychowania, socjalizacji, kulturalizacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien definiować i rozumieć pojęcia naukowe socjologii edukacji; wyjaśnić ciągłość i związek kultury polskiej (europejskiej) z kulturą grecką, rzymską, chrześcijańską oraz jej wpływ na środowisko społeczne, proces socjalizacji, inkulturacji; wyjaśnia socjologiczno-pedagogiczne aspekty kształtowania stosunków społecznych w procesie wychowania; ma wiedzę dotyczącą instytucji wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć interpretować treści kształcenia związane z tożsamością europejskiego kręgu cywilizacyjno-kulturowego; prezentuje umiejętności związane z poczuciem przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju; umie kreować warunki sprzyjające wychowaniu bezpośredniemu i pośredniemu, indywidualnemu i grupowemu działaniu na rzecz środowiska społecznego; potrafi organizować i planować nawiązywanie i utrzymywanie prawidłowych interakcji z dziećmi, dorosłymi, osobami z niepełnosprawnością, przedstawicielami innej narodowości i rasy.

Kompetencje społeczne (postawy)

W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada dojrzałe postawy społeczne w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społeczno-kulturowego; postępuje zgodne zasadami etyki w zapobieganiu sytuacjom zagrażającym zrównoważonemu rozwojowi społecznemu; prezentuje kreatywne postawy intra- oraz interpersonalne w procesie wychowania, socjalizacji, kulturalizacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/STUDENTA:

- czynne uczestniczenie w wykładzie - 15 godz. dydaktycznych

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 45 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta (dyżur)

- przygotowanie do kolokwium pisemnego (lub projektu pisemnego) - 30 godz. dydaktycznych

Ogółem 90 godzin dydaktycznych (3 ECTS).

METODY KSZTAŁCENIA: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką (w przypadku pracy pisemnej: metoda projektu/ szczegóły podczas wykładu).

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów kształcenia jest warunkiem uzyskania końcowej oceny pozytywnej na podstawie kolokwium pisemnego (w warunkach stacjonarnych, pytania otwarte, forma indywidualna jednolita):

- ocena 3.0 - student zadowalająco zna podstawowe tezy z wykładu konwersatoryjnego/problemowego w zakresie socjologii edukacji; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich umiejętności.

- ocena 3.5 - student wyjaśnia stosunki/interakcje społeczne w procesie wychowania, socjalizacji; systematycznie pracuje nad sobą (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).

- ocena 4.0 - student rozwiązuje problemy dotyczące stosunków/interakcji społecznych w procesie socjalizacji, posiada umiejętność rozumienia zjawisk społecznych, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

- ocena 4.5 - student klasyfikuje, porównuje stosunki/interakcje społeczne w procesie socjalizacji, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, oraz w procesie doskonalenia wiedzy.

- ocena 5.0 - student potrafi ocenić i interpretować zjawiska społeczne w procesie socjalizacji, posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i merytorycznego ich argumentowania, dostrzega znaczenie i rolę wartości uniwersalnych, chrześcijańskich w kreowaniu środowiska wychowawczego i wspieraniu integralnego rozwoju społecznego.

Podczas kolokwium pisemnego ocena końcowa zależy od jakości odpowiedzi na pytania otwarte (forma indywidualna jednolita): 60% - ocena 3.0; 70% - ocena 3.5; 80% - ocena 4.0; 90% - ocena 4.5; 100% - ocena 5.0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wolter
Prowadzący grup: Edyta Wolter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/STUDENTA:

- czynne uczestniczenie w wykładzie - 15 godz. dydaktycznych na studiach niestacjonarnych

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 45 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta (dyżur)

- przygotowanie do kolokwium pisemnego (lub projektu pisemnego/ szczegóły podczas zajęć) - 30 godz. dydaktycznych

Ogółem 90 godzin dydaktycznych (3 ECTS).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Celem wykładów jest wyjaśnienie kulturowo-społecznych uwarunkowań socjalizacji, stosunków/interakcji społecznych w procesie wychowania, nabywania kompetencji społecznych w procesie socjalizacji; dostrzeganie społecznych przemian w środowisku, ich wartościowanie; kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko społeczne.

Metody kształcenia: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką (w przypadku pracy pisemnej: metoda projektu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)