Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening kreatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-TKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening kreatywności
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYl_DNZhMuzGCc-9V2d8tWObLSPRqYFktO7XwAkurU7U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62e2de05-2d69-4f82-b7a1-b43398894f5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W12, NP2_W17,

NP2_U02, NP2_K01

Skrócony opis:

Trening kreatywności jest formą budzenia wyobraźni i zaciekawienia odbiorcy oraz formą rozwijania myślenia twórczego i ekspresji twórczej, które stanowią fundament wspierania i kształtowania określonych dyspozycji postawy twórczej.

Pełny opis:

Trening kreatywności jest formą budzenia wyobraźni i zaciekawienia odbiorcy oraz formą rozwijania myślenia twórczego i ekspresji twórczej, szczególnie poprzez:

- rozgrzewkę twórczą;

- eksplorację;

- kombinację;

- transformację;

- twórcze rozwiązywanie problemów.

Literatura:

Podstawowa:

1. Krause-Sikorska H.: "Kreatywność artystyczna jako wartość edukacyjna" [w:] "Edukacja kreatywna", Zwolińska E. A. (red.), Bydgoszcz 2005.

2. Popek S.: "Człowiek jako jednostka twórcza", Lublin 2003.

3. Popek S.: "Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży", Lublin 1978.

4. Schulz R.: "Twórczość - społeczne aspekty zjawiska", Warszawa 1990.

5. Schulz R.: "Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań", Warszawa 1994.

6. Szmidt K.: "ABC kreatywności", Warszawa 2010.

7. Szmidt K.: "Szkice do pedagogiki twórczości", Kraków 2001.

8. Szmidt K.: "Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania", Kraków 2003.

9. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne", Toruń 1996.

10. Limont W.: "Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości" [w:] "W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości", Tokarz A. (red.), Kraków 2005.

11. Krzywoń D.: "Kraina kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną", Sosnowiec 2008.

12. K. Witerska: "Drama. Techniki, strategie, scenariusze", Warszaw 2011.

Uzupełniająca:

1. E. de Bono: "Naucz się myśleć kreatywnie", Warszawa 1995.

2. E. de Bono: "Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia", Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NP2_W12 - student zna i rozumie pojęcie kreatywności i postawy kreatywnej oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

NP2_W17 - student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju.

Umiejętności:

NP2_U02 - student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności.

Kompetencje społeczne:

NP2_K01 - student jest gotowy do budowania warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia.

30 h [30 : 30(25)=1], 1 ECTS

- udział w ćwiczeniach: 8 h;

- zaprojektowanie i merytoryczne opracowanie zajęć warsztatowych rozwijających kreatywność dziecka/ucznia - zgodnie ze strukturą treningu kreatywności: 20 h

- konsultacje: 2 h

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- student zna i rozumie pojęcie kreatywności i postawy kreatywnej oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności.

- Student jest gotowy do budowania warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując niektóre/pojedyncze elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnej kombinacji.

- Student jest gotowy do budowania podstawowego warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego i kreatywnego kombinowania.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej, wskazując na różnice pomiędzy kreatywnością a twórczością oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie oraz biorąc pod uwagę osobiste możliwości w zakresie tak zwanej codziennej kreatywności/twórczości.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując niektóre/pojedyncze elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego, kreatywnej kombinacji oraz kreatywnej transformacji.

- Student jest gotowy do budowania podstawowego warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnego kombinowania i transformowania.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej ze zwróceniem uwagi na dyspozycje poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i behawioralne. Wskazuje na różnice pomiędzy kreatywnością a twórczością oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie, z uwzględnieniem jego dywergencyjności i konwergencyjności oraz twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie oraz zwiększając osobiste możliwości w zakresie tak zwanej codziennej kreatywności/twórczości.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując właściwie dobrane elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego, kreatywnej kombinacji, kreatywnej transformacji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

- Student jest gotowy do budowania podstawowego warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem różnorodnych elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnego kombinowania, transformowania zmierzając do twórczego rozwiązywania problemów.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej ze zwróceniem uwagi na dyspozycje poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i behawioralne. Wskazuje na różnice pomiędzy kreatywnością a twórczością, akcentując jej aspekty i poziomy. Rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie, z uwzględnieniem jego dywergencyjności i konwergencyjności oraz twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie oraz zwiększając osobiste możliwości w zakresie tak zwanej codziennej kreatywności/twórczości. Zwraca uwagę na kreatywność we współpracy.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując właściwie dobrane oraz różnorodne elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego, kreatywnej kombinacji, kreatywnej transformacji oraz twórczego rozwiązywania problemów. Swoje pomysły potrafi modyfikować.

- Student jest gotowy do budowania warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem różnorodnych elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnego kombinowania, transformowania zmierzając do twórczego rozwiązywania problemów. Jest gotowy do modyfikowania/ulepszania warsztatu osobistej pracy z dzieckiem/uczniem w przestrzeni kreatywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYl_DNZhMuzGCc-9V2d8tWObLSPRqYFktO7XwAkurU7U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=62e2de05-2d69-4f82-b7a1-b43398894f5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Trening kreatywności jest formą budzenia wyobraźni i zaciekawienia odbiorcy oraz formą rozwijania myślenia twórczego i ekspresji twórczej, które stanowią fundament wspierania i kształtowania określonych dyspozycji postawy twórczej.

Pełny opis:

Trening kreatywności jest formą budzenia wyobraźni i zaciekawienia odbiorcy oraz formą rozwijania myślenia twórczego i ekspresji twórczej, szczególnie poprzez:

- rozgrzewkę twórczą;

- eksplorację;

- kombinację;

- transformację;

- twórcze rozwiązywanie problemów.

Literatura:

Podstawowa:

1. Krause-Sikorska H.: "Kreatywność artystyczna jako wartość edukacyjna" [w:] "Edukacja kreatywna", Zwolińska E. A. (red.), Bydgoszcz 2005.

2. Popek S.: "Człowiek jako jednostka twórcza", Lublin 2003.

3. Popek S.: "Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży", Lublin 1978.

4. Schulz R.: "Twórczość - społeczne aspekty zjawiska", Warszawa 1990.

5. Schulz R.: "Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań", Warszawa 1994.

6. Szmidt K.: "ABC kreatywności", Warszawa 2010.

7. Szmidt K.: "Szkice do pedagogiki twórczości", Kraków 2001.

8. Szmidt K.: "Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania", Kraków 2003.

9. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne", Toruń 1996.

10. Limont W.: "Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości" [w:] "W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości", Tokarz A. (red.), Kraków 2005.

11. Krzywoń D.: "Kraina kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną", Sosnowiec 2008.

12. K. Witerska: "Drama. Techniki, strategie, scenariusze", Warszaw 2011.

Uzupełniająca:

1. E. de Bono: "Naucz się myśleć kreatywnie", Warszawa 1995.

2. E. de Bono: "Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia", Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)