Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Contemporary threats at school and prevention

General data

Course ID: WNP-PEZ-ZASZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Contemporary threats at school and prevention
Name in Polish: Współczesne zagrożenia w szkole i profilaktyka
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

education

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NP2_W13, NP2_W20,

NP2_U14, NP2_U17, NP2_K05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Osoba uczestnicząca w zajęciach zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice, potrafi porozumiewać się wykorzystując różne źródła informacji oraz kanały i techniki komunikacyjne, prezentując swój pogląd np. podczas dyskusji.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest poruszenie kwestii odnoszących się m.in. do współczesnego środowiska uczenia się, które jest wspierane (determinowane?) także przez technologie cyfrowe. Zwrócenie uwagi zarówno na nowe możliwości związane z realizacją różnych potrzeb osób młodych, jak również na nowe wyzwania i zagrożenia w analizowanych obszarach. W kontekście tych ostatnich - podkreślenie znaczenia podejmowanych działań edukacyjnych, doradczych i profilaktycznych, które powinny objąć całą społeczność szkolną.

Full description: (in Polish)

Zakres tematów wraz z liczbą godzin przeznaczoną na ich realizację:

1. „Nowe” pokolenie uczniów (i nauczycieli) oraz ich problemy – próba nakreślenia obrazów na podstawie literatury przedmiotu i osobistych doświadczeń. Wprowadzenie w problematykę zajęć (2h);

2. Poszukiwanie form wsparcia dla aktywnego oraz bezpiecznego udziału we wspólnocie uczących m.in. w oparciu o wyniki badań realizowanych w ramach projektu „The Unteachables” i innych aktywności projektowych (2h);

3. Zagrożenia, także w środowisku szkolnym, związane z korzystaniem z nowych mediów. Praktyki pedagogiczne zapobiegające np. agresji elektronicznej osób młodych, wykluczeniu cyfrowemu (2h);

4. Analiza wybranych działań profilaktycznych obejmujących społeczność szkolną i środowisko rodzinne. Projekty doradcze, rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa uczniów, współpracy z rodzicami/opiekunami (2h).

Bibliography: (in Polish)

1. Kowalski R. M., Limber S. P., Agatston P. W. (2010), Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, przekł. A. Wicher, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Kozak S. (2011), Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

3. Kulpa-Puczyńska A. (2019), Features of ‘New’ Students and the Potential of Future Teachers: First Effects of “The Unteachables” International Project, Forum Pedagogiczne, No 9/2, part 2, 271-281.

4. Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Nerwińska E. (2014), Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, Warszawa, on-line: www.ore.edu.pl.

6. Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls”.

7. Robinson K., Aronica L. (2015), KREATYWNE SZKOŁY oddolna rewolucja, która zmienia edukację [The Grassroots Revolution That’s Transforming Education], tłum. Baj A. Kraków: Wydawnictwo Element.

8. Tapscott D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tłum. Cypryański P. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

9. Wojtasik Ł. (2007), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje/gemiusAdHoc.

10. Materiały związane z analizowaną problematyką zamieszczane w aplikacji MS Teams i/lub na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

EU_01: Student zna i rozumie specyfikę współczesnego środowiska szkolnego i procesów w nim zachodzących.

EU_02: Student zna i rozumie potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych odnoszących się do nowych warunków życia szkolnego.

UMIEJĘTNOŚCI:

EU_01: Student potrafi projektować działania profilaktyczne dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb osób stanowiących społeczność szkolną.

EU_02: Student potrafi promować zdrowy styl życia.

KOMPETENCJE:

EU_01: Student jest gotowy do zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Planowany godzinowy nakład pracy Studentów (1 punkt ECTS razy 30h):

- godziny kontaktowe – wykład – 8h

- przygotowanie projektu – 12h

- przygotowanie się do zaliczenia – 8h

- udział w konsultacjach (także zdalnych) –2h

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Sposoby weryfikacji + symbol efektu w programie studiów:

- Zaliczenie w formie pisemnej na platformie Moodle* (odpowiedzi na trzy pytania problemowe/pytania typu Esej) z zakresu tematyki zawartej w sylabusie przedmiotu (Student/Studentka otrzymuje maks. 3 pkt za każde pytanie; na ocenę 3,0 – konieczne jest uzyskanie 5 pkt; 3,5-6pkt; 4,0-7pkt; 4,5-8pkt; 5,0-9pkt)

(NP2_W13, NP2_W20, NP2_U14, NP2_U17, NP2_K05).

- Aktywność podczas zajęć (np. udział w debacie, giełdzie pomysłów) - pozwala na podniesienie (maks. o jeden stopień) oceny końcowej.

*możliwa jest stacjonarna forma zaliczenia przedmiotu.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 8 hours, 22 places more information
Coordinators: Aleksandra Kulpa-Puczyńska
Group instructors: Aleksandra Kulpa-Puczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest poruszenie kwestii odnoszących się m.in. do współczesnego środowiska uczenia się, które jest wspierane (determinowane?) także przez technologie cyfrowe. Zwrócenie uwagi zarówno na nowe możliwości związane z realizacją różnych potrzeb osób młodych, jak również na nowe wyzwania i zagrożenia w analizowanych obszarach. W kontekście tych ostatnich - podkreślenie znaczenia podejmowanych działań edukacyjnych, doradczych i profilaktycznych, które powinny objąć całą społeczność szkolną.

Full description: (in Polish)

Zakres tematów wraz z liczbą godzin przeznaczoną na ich realizację:

1. „Nowe” pokolenie uczniów (i nauczycieli) oraz ich problemy – próba nakreślenia obrazów na podstawie literatury przedmiotu i osobistych doświadczeń. Wprowadzenie w problematykę zajęć (2h);

2. Poszukiwanie form wsparcia dla aktywnego oraz bezpiecznego udziału we wspólnocie uczących m.in. w oparciu o wyniki badań realizowanych w ramach projektu „The Unteachables” i innych aktywności projektowych (2h);

3. Zagrożenia, także w środowisku szkolnym, związane z korzystaniem z nowych mediów. Praktyki pedagogiczne zapobiegające np. agresji elektronicznej osób młodych, wykluczeniu cyfrowemu (2h);

4. Analiza wybranych działań profilaktycznych obejmujących społeczność szkolną i środowisko rodzinne. Projekty doradcze, rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa uczniów, współpracy z rodzicami/opiekunami (2h).

Bibliography: (in Polish)

1. Kowalski R. M., Limber S. P., Agatston P. W. (2010), Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, przekł. A. Wicher, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Kozak S. (2011), Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

3. Kulpa-Puczyńska A. (2019), Features of ‘New’ Students and the Potential of Future Teachers: First Effects of “The Unteachables” International Project, Forum Pedagogiczne, No 9/2, part 2, 271-281.

4. Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Nerwińska E. (2014), Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, Warszawa, on-line: www.ore.edu.pl.

6. Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls”.

7. Robinson K., Aronica L. (2015), KREATYWNE SZKOŁY oddolna rewolucja, która zmienia edukację [The Grassroots Revolution That’s Transforming Education], tłum. Baj A. Kraków: Wydawnictwo Element.

8. Tapscott D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tłum. Cypryański P. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

9. Wojtasik Ł. (2007), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje/gemiusAdHoc.

10. Materiały związane z analizowaną problematyką zamieszczane w aplikacji MS Teams i/lub na platformie Moodle.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Osoba uczestnicząca w zajęciach zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice, potrafi porozumiewać się wykorzystując różne źródła informacji oraz kanały i techniki komunikacyjne, prezentując swój pogląd np. podczas dyskusji.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)