Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-EP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

PPW_W11, PPW_U5, PPW_K8

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie systemu oświaty w Polsce z uwzględnieniem głównych aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie tego systemu. Podczas konwersatorium student dowie się, które akty prawne maja zastosowanie w tworzeniu procedur postępowania wobec uczniów i nauczycieli, a także kadry zarządzającej instytucjami systemu oświaty. Zostanie wskazana rola organów samorządowych i rządowych w realizacji zadań edukacyjnych w Polsce. Program konwersatorium uwzględnia zasady działania oświaty niepublicznej. Przedmiotem zajęć będą także uwarunkowania prawne współpracy szkoły/placówki z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. Ważną treścią zajęć będą zagadnienia z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym kwestie nawiązania stosunku pracy, odpowiedzialności prawnej nauczycieli, ścieżki awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.

Pełny opis:

Najważniejszym celem zajęć jest nabycie przez studentów kompetencji w zakresie prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju szkół i placówek. Program zajęć został tak skonstruowany, aby kolejne zagadnienia tworzyły logiczny ciąg umożliwiający korzystanie z już poznanej wiedzy. Podczas konwersatorium prezentowana tematyka dotyczy miejsca prawa oświatowego w systemie prawa polskiego. Studenci poznają akty prawne dotyczące oświaty oraz ich hierarchię i strukturę. Zostają omówione zależności pomiędzy prawem powszechnie obowiązującym a aktami normatywnymi

o charakterze wewnętrznym (statut, program wychowawczo – profilaktyczny, regulaminy). Ważnym zagadnieniem prezentowanym podczas konwersatorium są zadania i kompetencje w zakresie oświaty poszczególnych organów władzy samorządowej i rządowej. Ponadto program konwersatorium zakłada poznanie różnic pomiędzy oświatą publiczną oraz niepubliczną. Podczas zajęć zostanie przedstawiony system współpracy rożnych instytucji wspomagających dziecko i rodzinę oraz współpracujących ze szkoła i przedszkolem. Konwersatorium pozwoli również na przybliżenie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Podczas zajęć studenci dowiedzą się jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, warunki nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, procedura oceny pracy, wymagania kwalifikacyjne,

a także poznają zagadnienia dotyczące ochrony i odpowiedzialności prawnej nauczycieli. Tematyka zajęć obejmie także zagadnienia praw dziecka oraz praw rodziców, a także przepisów prawa dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2020r. , poz. 1327 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t. j. (Dz. U. z 2020r., poz. 1359;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (j. t. Dz. U.z 2018 r., 969)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)

Prawo oświatowe. Komentarz, red. M. Pilich, A. Olszewski, Wolters Kluwer Polska spółka z o. o., Warszawa 2020;

Karta Nauczyciela. Komentarz, Lisowski K., Stradomski K., wyd. CH. Beck, Warszawa 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy:

zna aktualne, najważniejsze przepisy prawne dotyczące oświaty

wie, jaka jest struktura, cele i sposób funkcjonowania instytucji oświatowych

zna zadania i ich uwarunkowania prawne osób zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty

umiejętności:

samodzielnie wyszukuje i przetwarza informacje dotyczące oświaty oraz interpretuje je za pomocą przepisów prawa

stosuje przepisy prawa oświatowego w praktyce edukacyjnej

kompetencji społecznych:

ma świadomość poziomu swojej wiedzy prawnej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw oświaty.

Wykład konwersatoryjny – jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi problemami.

Lektura, analiza i interpretacja dokumentów (aktów prawnych), na podstawie której student będzie potrafił zaprezentować i omówić kwestie praktyczne.

Dyskusja oraz prezentacja wybranych zagadnień.

Ocena 3 ( dst): student osiągnął wszystkie zakładane dla przedmiotu efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji; zna podstawową terminologię z zakresu przedmiotu; posiada wiedzę nt. najważniejszych instytucji przedstawionej problematyki; potrafi w podstawowym zakresie streszczać i prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach.

Ocena 3,5 (dst plus): student opisuje terminologię z zakresu przedmiotu; ma uporządkowaną znajomość zagadnień; posiada wiedzę nt. najważniejszych zagadnień; potrafi odpowiednio rekonstruować poszczególne stanowiska; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu przedmiotu.

Ocena 4 ( db): student zna w pełni terminologię z zakresu przedmiotu; ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przedstawionej problematyki, odwołując się do literatury przedmiotu; potrafi w sposób pogłębiony rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu omówionej problematyki; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 4,5 (db plus): student umie uzasadnić terminologię z zakresu przedmiotu, ma uporządkowaną znajomość pojęć; student potrafi w sposób wyróżniający analizować, streszczać i prezentować omówioną na zajęciach problematykę; student potrafi w sposób bezbłędny zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu przedmiotu i przyswojenie treści omówionej problematyki.

Ocena 5 ( bdb): student zna w pełni terminologię prawniczą z zakresu przedmiotu; ma gruntownie uporządkowaną znajomość zagadnień; student potrafi wyczerpująco analizować, streszczać i prezentować źródła z zakresu przedmiotu; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruując uwagi.

Na ocenę końcową składają się:

1. przygotowanie do zajęć i udział w dyskusji

2.przygotowanie opracowania na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mucha
Prowadzący grup: Krystyna Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)