Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

General data

Course ID: WNP-PPW-EP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PPW_W11, PPW_U5, PPW_K8

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest poznanie systemu oświaty w Polsce z uwzględnieniem głównych aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie tego systemu. Podczas konwersatorium student dowie się, które akty prawne maja zastosowanie w tworzeniu procedur postępowania wobec uczniów i nauczycieli, a także kadry zarządzającej instytucjami systemu oświaty. Zostanie wskazana rola organów samorządowych i rządowych w realizacji zadań edukacyjnych w Polsce. Program konwersatorium uwzględnia zasady działania oświaty niepublicznej. Przedmiotem zajęć będą także uwarunkowania prawne współpracy szkoły/placówki z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. Ważną treścią zajęć będą zagadnienia z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym kwestie nawiązania stosunku pracy, odpowiedzialności prawnej nauczycieli, ścieżki awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.

Full description: (in Polish)

Najważniejszym celem zajęć jest nabycie przez studentów kompetencji w zakresie prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju szkół i placówek. Program zajęć został tak skonstruowany, aby kolejne zagadnienia tworzyły logiczny ciąg umożliwiający korzystanie z już poznanej wiedzy. Podczas konwersatorium prezentowana tematyka dotyczy miejsca prawa oświatowego w systemie prawa polskiego. Studenci poznają akty prawne dotyczące oświaty oraz ich hierarchię i strukturę. Zostają omówione zależności pomiędzy prawem powszechnie obowiązującym a aktami normatywnymi

o charakterze wewnętrznym (statut, program wychowawczo – profilaktyczny, regulaminy). Ważnym zagadnieniem prezentowanym podczas konwersatorium są zadania i kompetencje w zakresie oświaty poszczególnych organów władzy samorządowej i rządowej. Ponadto program konwersatorium zakłada poznanie różnic pomiędzy oświatą publiczną oraz niepubliczną. Podczas zajęć zostanie przedstawiony system współpracy rożnych instytucji wspomagających dziecko i rodzinę oraz współpracujących ze szkoła i przedszkolem. Konwersatorium pozwoli również na przybliżenie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Podczas zajęć studenci dowiedzą się jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, warunki nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, procedura oceny pracy, wymagania kwalifikacyjne,

a także poznają zagadnienia dotyczące ochrony i odpowiedzialności prawnej nauczycieli. Tematyka zajęć obejmie także zagadnienia praw dziecka oraz praw rodziców, a także przepisów prawa dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Bibliography: (in Polish)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2020r. , poz. 1327 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t. j. (Dz. U. z 2020r., poz. 1359;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (j. t. Dz. U.z 2018 r., 969)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)

Prawo oświatowe. Komentarz, red. M. Pilich, A. Olszewski, Wolters Kluwer Polska spółka z o. o., Warszawa 2020;

Karta Nauczyciela. Komentarz, Lisowski K., Stradomski K., wyd. CH. Beck, Warszawa 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedzy:

zna aktualne, najważniejsze przepisy prawne dotyczące oświaty

wie, jaka jest struktura, cele i sposób funkcjonowania instytucji oświatowych

zna zadania i ich uwarunkowania prawne osób zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty

umiejętności:

samodzielnie wyszukuje i przetwarza informacje dotyczące oświaty oraz interpretuje je za pomocą przepisów prawa

stosuje przepisy prawa oświatowego w praktyce edukacyjnej

kompetencji społecznych:

ma świadomość poziomu swojej wiedzy prawnej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw oświaty.

Wykład konwersatoryjny – jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi problemami.

Lektura, analiza i interpretacja dokumentów (aktów prawnych), na podstawie której student będzie potrafił zaprezentować i omówić kwestie praktyczne.

Dyskusja oraz prezentacja wybranych zagadnień.

Ocena 3 ( dst): student osiągnął wszystkie zakładane dla przedmiotu efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji; zna podstawową terminologię z zakresu przedmiotu; posiada wiedzę nt. najważniejszych instytucji przedstawionej problematyki; potrafi w podstawowym zakresie streszczać i prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach.

Ocena 3,5 (dst plus): student opisuje terminologię z zakresu przedmiotu; ma uporządkowaną znajomość zagadnień; posiada wiedzę nt. najważniejszych zagadnień; potrafi odpowiednio rekonstruować poszczególne stanowiska; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu przedmiotu.

Ocena 4 ( db): student zna w pełni terminologię z zakresu przedmiotu; ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przedstawionej problematyki, odwołując się do literatury przedmiotu; potrafi w sposób pogłębiony rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu omówionej problematyki; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 4,5 (db plus): student umie uzasadnić terminologię z zakresu przedmiotu, ma uporządkowaną znajomość pojęć; student potrafi w sposób wyróżniający analizować, streszczać i prezentować omówioną na zajęciach problematykę; student potrafi w sposób bezbłędny zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu przedmiotu i przyswojenie treści omówionej problematyki.

Ocena 5 ( bdb): student zna w pełni terminologię prawniczą z zakresu przedmiotu; ma gruntownie uporządkowaną znajomość zagadnień; student potrafi wyczerpująco analizować, streszczać i prezentować źródła z zakresu przedmiotu; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruując uwagi.

Na ocenę końcową składają się:

1. przygotowanie do zajęć i udział w dyskusji

2.przygotowanie opracowania na wybrany temat

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Krystyna Mucha
Group instructors: Krystyna Mucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 40 places more information
Coordinators: Krystyna Mucha
Group instructors: Krystyna Mucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Krystyna Mucha
Group instructors: Krystyna Mucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)