Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social Psychology

General data

Course ID: WNP-PPW-PS-JS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Social Psychology
Name in Polish: Psychologia społeczna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej i psychologii wychowania. Zapoznanie się z podstawami wiedzy dotyczącej procesów społecznego przetwarzania informacji społecznych i związanych z nimi interakcji, zrozumienie zachowania się człowieka w sytuacjach ekspozycji społecznych. Podobnie też przekazana jest wiedza na temat podstawowych form i procesów uczenia się i nauczania w formalnych i nieformalnych konstelacjach wychowawczo-edukacyjnych; oraz zabiega się o przekazanie umiejętności posługiwania się nią w diagnozie indywidualnej i środowiskowej, w planowaniu oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w zależności od obszaru pracy oświatowej i działalności pedagogicznej.

Full description: (in Polish)

Tematyka kursu obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej. Z jednej strony studiujący poznają wybrane zagadnienia odnoszące się do głównych koncepcji społecznego funkcjonowania człowieka w różnych interakcjach społecznych. Omawia się tu m.in takie zagadnienia, jak postrzeganie społeczne i przetwarzanie informacji społecznych oraz korzyści i zagrożenia wynikające z automatyzacji tych procesów; analiza wpływu obecności innych na sferę poznawczo-emocjonalną i behawioralną człowieka; postawy i wartości społeczne oraz możliwości ich kształtowania; zjawiska zachodzące w grupie społecznej; zaangażowanie prospołeczne; i inne wybrane tematy typu konfliktowość; doskonalenie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk psychospołecznych, jak i autoanalizy.

Z drugiej strony oprócz wskazania możliwości recepcji wiedzy z zakresu psychologii społecznej w pedagogice, np. na rzecz promowania pozytywnych postaw społecznych, czy też w przeciwdziałania manipulacji i uprzedzeniom w ramach pedagogiki antydyskryminacyjnej, czy też włączającej, przekazane zostaną również główne zagadnienia psychologii wychowawczej. Elementarna tematyka, to: koncepcje kształcenia (nauczania i uczenia się) oraz wychowania, funkcje i struktura działalności wychowawczej w różnych środowiskach wychowawczo-socjalizacyjnych; uwzględnienie uwarunkowań indywidualno-osobowościowych; poznanie i wykorzystanie najnowszych badań z zakresu funkcjonowania mózgu w koncepcjach wychowawczych; motywacja i system wzmocnień oraz ich konsekwencje dla planu i programu nauczania w formalnych i nieformalnych środowiskach wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny; nauczania przygotowawczego w powiązaniu z edukacją permanentną; wybrane tematy dotyczą zagadnień dojrzałości szkolnej, uczenia (się) dorosłych; omówione zostaną m.in. zagadnienia doboru treści, procesu uczenia się (nabywania pojęć, zainteresowań), nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności i kreatywności. Z zakresu psychologii wychowawczej stosowanej omówione zostaną zagadnienia wybranych problemów wychowawczych dzieciństwa i dorastania, podstawy poradnictwa wychowawczego, wykorzystanie koncepcji poznawczo-behawioralnych i konstruktywistycznych oraz problematyki samoregulacji w profilaktyce i koncypowaniu metod i programów psychopedagogicznych. Wykład ten obok umiejętności merytoryczno-metodycznych rozwija również kompetencje interpersonalne u przyszłych pedagogów. Nacisk położony jest na aktywne kształcenie, czyli dobór treści i metod oddziaływań psychopedagogicznych (zajęcia warsztatowe, kreowanie i kształtowanie relacji personalnych jako podstawy pracy pedagoga).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Aronson, E. (1997). Człowiek- Istota Społeczna. Warszawa: PWN.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2014). Psychologia wychowawcza, 2 tomy. Wydanie 7. Wyd. PWN.

Wojciszke, B. (2011) Psychologia Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca:

- Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.). Psychologia, tom 3, s. 227-257. Gdańsk: GWP.

- Cialdini, R. B. (1996). Wywieranie Wpływu na Ludzi. Teoria i Praktyka (wyd. 2, zmienione) Gdańsk: GWP.

- Czasopismo Psychologia Wychowawcza: https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

- Czasopismo Psychologia Społeczna: http://spbulletin.com/

- Dembo, M.H. (1997). Stosowna psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

- Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW.

- Knopp, K. A. (2010). Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

- Lewish M, Haviland-Jones J. Psychologia emocji. GWP 2005, str. 89-105, 635-651, 849-862.

- Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Libri.

- Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS: podręcznik (wyd. 2 uzupełnione). Warszawa: PTP.

- Matczak, A., Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

- Mehringer, A. (2010). Jak wychowywać trudne dzieci. Kraków: Wydawnictwo WAM.

- Moskowitz, G.B. (2009), Zrozumieć siebie i innych. Psychologia poznania społecznego. Gdańsk: GWP.

- Plopa, M. (2005). Psychologia Rodziny: teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Stephan, W. G. i Stephan C. W. (1999) Wywieranie Wpływu Przez Grupy. Psychologia Relacji. Gdańsk: GWP.

- Wojciszke, B. (2011). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Zimbardo, P.G. (2008). Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy:

EK_01 - definiuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii społecznej i wychowania;

EK_02 - ma elementarną wiedzę na temat psychologicznych podstaw pedagogiki, w zakresie psychologii społecznej i wychowania, zna możliwości przedmiotowych i metodologicznych powiązań pomiędzy psychologią i pedagogiką, np. rozumie znaczenie nastawień i stereotypów w pracy nauczyciela;

EK_03 - zna problematykę poznania społecznego i przetwarzania informacji społecznych; ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów tworzenia postaw społecznych, wpływu społecznego, zachowań prospołecznych; zna problematykę stereotypizacji i powstawania uprzedzeń oraz możliwości psychopedagogicznego przeciwdziałania im; wyjaśnia mechanizmy wpływu wychowawczego, odwołując się do podstawowych koncepcji psychologicznych; opisuje typologie postaw i stylów wychowawczych;

EK_04 – zna podstawowe teorie psychologiczne dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów;

EK_05 – ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania grup i mechanizmów grupowych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego i grup rówieśniczych stanowiących teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej; ma też odpowiednią wiedzę o podmiotowych i środowiskowych czynnikach warunkujących funkcjonowanie dzieci i młodzieży w rodzinie i innych kontekstach społecznych

Umiejętności

EK_01 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych; wyjaśnia konkretne zachowania dzieci i dorosłych odwołując się do wiedzy z zakresu psychologii społecznej i wychowania;

EK_02 -potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami psychologii społecznej i wychowania w celu analizowania motywów i wzorów zachowań społecznych, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych obszarów działalności pedagogicznej.

EK_03 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych;

Kompetencji społecznych

EK_01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w zakresie wiedzy psychopedagogicznej, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; szanuje podmiotowość dzieci i wychowawców.

EK_02 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w oparciu o wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wykorzystania wiedzy na temat psychologii społecznej i wychowawczej w pracy pedagogicznej.

Obciążenie pracą studenta: średnia liczba godzin w ramach 3 ECTS

- udział w zajęciach: 30 godz.

- przygotowanie do zajęć: 15 godz.

- przygotowanie ćwiczenia praktycznego: 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- Sumaryczna liczba punktów ECTS 3: 85 godz.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia wykładu:

Kryterium oceny studenta stanowi zaliczenie uzyskane z ćwiczenia sprawdzającego i z wyniku końcowego z egzaminu pisemnego.

Wstępne sprawdzenie umiejętności transferu wiedzy ma miejsce w toku semestru i odbywa się za pomocą ćwiczenia sprawdzającego: opracowanie analizy wybranego zjawiska psychopedagogicznego z zakresu psychologii społecznej lub też wychowawczej – przygotowanie w oparciu o artykuł badawczy z naukowego czasopisma i własną refleksję (2-3 strony). Kryterium: zaliczenie.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 84 places more information
Coordinators: Janusz Surzykiewicz
Group instructors: Janusz Surzykiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)