Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy składni w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-ESJAC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy składni w języku angielskim
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PPW_W18

PPW_W20

PPW_U06

PPW_U18

PPW_K05

PPW_K09

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami struktur składniowych w j. angielskim, kształtowanie poprawnych wypowiedzi oraz umiejętność identyfikacji i korekty typowych błędów składniowych.

Po zakończeniu przedmiotu student:

- zna podstawowe zasady składni j. angielskiego i umie stosować poprawne struktury składniowe w wypowiedziach pisemnych i ustnych

- potrafi nazwać i wskazać części mowy i części zdania

- stosuje poprawny porządek wyrazów w zdaniu

- zauważa i poprawia własne błędy składniowe

- potrafi zidentyfikować i dokonać korekty błędów składniowych u innych użytkowników języka

Student opanuje składnię na poziomie B2 i będzie mógł kontynuować naukę na poziomie C1 lub podejść do egzaminu certyfikowanego na poziomie B2.

Wymagania wstępne: student zna jęz. angielski na poziomie średnio-zaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia kursu obejmują:

- podstawowe zasadny składni jęz. angielskiego,

- części mowy i części zdania

- zdania względne

- porządek wyrazów w zdaniach

- typowe błędy w strukturze zdania (fragment and run-on)

- spójniki zdań współrzędnych i podrzędnych,

- związek zgody rzeczownika z czasownikiem

- błędy składniowe typowe dla Polaków uczących się j. angielskiego

- paralelizm w zdaniach

Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- podstawowe zasady składni w j. angielskim oraz formy językowe (PPW_W20.)

- potrafi tworzyć poprawne składniowo i zrozumiałe dla odbiorcy wypowiedzi pisemne i ustne na poziomie średnio-zaawansowanym (PPW_W18)

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wykorzystywać pogłębione kompetencje w obszarze składni w komunikowaniu się w języku obcym (PPW_U18)

- posługiwać się sprawnościami w zakresie mówienia, czytania i pisania (PPW_U18)

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zawodowe umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (PPW_U06)

- W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

autorefleksji nad posiadanymi kompetencjami, podejmowania kształcenia i pracy w celu rozwoju umiejętności językowych (PPW_K05; PPW_K09.)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, którego uzyskanie zależy od spełnienia następujących warunków:

- zaliczenie z wynikiem min. 60% pięciu testów sprawdzających w ciągu semestru;

- systematyczna praca na platformie edukacyjnej (min. 60% poprawności wykonywanych ćwiczeń)

Na ocenę bdb - zaliczenie testów oraz wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej w zakresie 100%-92%

Na ocenę db+ - zaliczenie testów oraz wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej w zakresie 91%-84%

Na ocenę db - zaliczenie testów oraz wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej w zakresie 83%-76%

Na ocenę dst+ - zaliczenie testów oraz wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej w zakresie 75%-68%

Na ocenę dst - zaliczenie testów oraz wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej w zakresie 67%-60%

Na ocenę ndst - zaliczenie testów oraz wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej w zakresie 59-0%, co oznacza nieznajomość lub niedostateczną wiedzę o zasadach składni angielskiej

Student za zaliczenie jednego semestru zajęć otrzymuje 2 pkt ECTS, co odpowiada 60 godzinom pracy.

- ćwiczenia na platformie: 30 godz.

- przygotowanie do testów: 20 godz

- lektura dodatkowa, ćwiczenia uzupełniające wiadomości o składni j. angielskiego: 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Burakowska
Prowadzący grup: Agnieszka Burakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość j. angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)