Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics in the pedagogue's profession

General data

Course ID: WNP-PPWZ-EZPC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ethics in the pedagogue's profession
Name in Polish: Etyka w zawodzie pedagoga
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PPW_W9,PPW_U5, PPW_K1

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Efekty kształcenia:

1) wiedza: student określa czym jest etyka, odróżnia ją od od dziedzin pokrewnych (psychologii, socjologii, prawa) charakteryzuje ważniejsze koncepcje etyczne, określa specyfikę etyki personalistycznej; wskazuje antropologiczne podstawy etyki; rozpoznaje tendencje występujące w etyce;

2) umiejętności: student trafnie analizuje problemy etyczne, nabywa zdolność krytycznego myślenia i umiejętność dyskusji na kontrowersyjne tematy etyczne, krytycznie ocenia wartość argumentów używanych w dyskusjach etycznych;

3) postawy i kompetencje społeczne: student wykazuje się wrażliwością na problematykę etyczną, jest otwarty na uważne wysłuchanie odmiennych poglądów, widzi potrzebę pogłębiania własnych poglądów i poddawania ich krytycznej ocenie, rozumie potrzebę stosowania kryteriów etycznych w sferze społecznej.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: zagadnienia metaetyczne; etyka – definicja, dyscypliny pokrewne; moralność i etyka; rozumienie osoby; doświadczenie moralności; doświadczenie osoby; rozumienie prawdy, wolności; sumienie; szczęście i szczęśliwość; cnoty kardynalne.

Metody oceny: elementy oceny

- aktywność podczas zajęć (zdolność do merytorycznej dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów);

- przygotowanie ustnej lub pisemnej prezentacji wskazanych na zajęciach tematów;

- umiejętność krytycznej lektury tekstu etycznego;

- pisemny sprawdzian wiedzy i rozumienia zagadnień etycznych.

Bibliography: (in Polish)

Taka jak w przypadku wykładu a szczególnie

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza (fragmenty)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

1. potrafi określić specyfikę problematyki moralnej (w odróżnieniu od psychologicznej, społecznej, prawnej);

2. zna filozoficzne (antropologiczne) podstawy etyki;

3. potrafi analizować problemy moralne występujące w kulturze i życiu społecznym;

4. ma zdolność krytycznej oceny i dyskutowania kontrowersyjnych problemów moralnych.

5. potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych "(życiowych").

liczba ECTS - 2 (1 ECTS = 25/30 godz.)

ćwiczenia - 8 godz.

przygotowanie do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie do kolokwium - 25 godz.

suma godzin - 53

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria ogólne:

- aktywność na zajęciach;

- umiejętność formułowania problemów oraz dyskusji;

- zdolność krytycznej lektury tekstów etycznych;

Oceny

niedostateczna (2) - (student) nie zna terminologii etycznej; nie rozumie specyficznego charakteru etyki; nie potrafi analizować problemów moralnych ani dyskutować ich;

dostateczna (3) - zna częściowo terminologię etyczną; rozumie specyfikę etyki, ale w niedostatecznym stopniu; jest zdolny do analizy i dyskusji niektórych problemów moralnych;

dobra (4) - zna terminologię etyczną, rozumie specyfikę etyki, potrafi analizować i dyskutować problemy moralne;

bardzo dobra (5) - potrafi właściwie określić specyfikę problemów moralnych; zna bardzo dobrze filozoficzne i antropologiczne podstawy etyki; potrafi analizować problemy moralne w rożnych dziedzinach życia; posiada umiejętność krytycznego myślenia i analizowania kontrowersyjnych problemów moralnych.

Ocena końcowa

- aktywność studenta

- kolokwium

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 8 hours, 42 places more information
Coordinators: Witold Starnawski
Group instructors: Witold Starnawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

bez wymagań wstępnych

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 8 hours, 47 places more information
Coordinators: Witold Starnawski
Group instructors: Witold Starnawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 8 hours, 23 places more information
Coordinators: Witold Starnawski
Group instructors: Witold Starnawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)